Ytre-Bruvik

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald


Gards og ættesoge for Ytre-Bruvik.


Ytre-Bruvik 1960. Utigarden til venstre, Innigarden til høgre. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.
Ytre-Bruvik 1960. Utigarden til venstre, Innigarden til høgre.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.


GNR. 151 YTRE-BRUVIK


Innhaldsliste

INNLEIING

Ytre-Bruvik ligg ved Sørfjorden omlag 1 km nordaust for Hekland og omlag 2 km sørvest for Kyrkje-Bruvik. Beint i nord for tunet på Ytre-Bruvik ligg Bruviknipa, 822 m. o. h. Frå Brøknipo, som fjellet kallast i daglegtale, går det ei kvass fjellbrun sørvestover mot Skaftå. Under den bratte fjellbruna renn fleire små elvar ned fjorden. Ei av desse elvane, eller bekkane, deler innmarka på Ytre-Bruvik i to, Utigarden og Innigarden. Innigarden vart i skriftlege kjelder ofte kalla Midt-Bruvik. Elva var skipreidegrense mellom Mjelde- og Arna skipreider. Dette tyder på at delinga av Ytre-Bruvik i fleire bruk må vera svært gamal.

Ytre-Bruvik er en del av den gamle garden som låg inne i vika mellom fjellbrunene under Brøknipa. Det eldste tunet låg truleg ved elveosen inst i vika, der tettstaden Bruvik no ligg. Om busetnaden her, sjå gnr. 152 og 153.

Gardsnamnet vart skrive i Utrum Bruvikum 1320, Ytre Brudwig 1667, Yttre Brudvig 1723, Bruvik Ytre 1886. Dei som brukar dette gardsnamnet som etternamn skriv no anten Bruvik eller Brudvik. Bygdemålsuttalen er brøk. Den sterke samandraginga av namnet meiner namnegranskarane har samanhang med at namnet tidleg vart soknenamn. Sjå nærare om dette under Kyrkje-Bruvik og Seilæ.

Det er rimeleg å rekna med at dei fyrste som busette seg på Ytre-Bruvik var huslydar som flytte ut fra gamletunet inne i vika. Dette kan ha skjedd i vikingtida 800-1050 e. Kr., eller enda tidlegare i folkevandringstida 400-600 e. Kr. På Ytre-Bruvik var næringsgrunnlaget så godt, at det truleg var fleire bruk alt i vikingtida, Innigarden og Utigarden, med elva som skilje. Her er mykje forvitringsjord, med eit leirlag og sand under. Men lende er bratt og bruka er tungdrivne.

Det er ikkje gjort fornfunn på denne garden. Det eldste skriftlege vitnemålet finn me i Bjørgvins Kalvskinn frå 1320-åra. I lista over eigedomen åt Haus prestebol, finn me Ytre-Bruvik oppført med ei skyld på 8 laupar smør. Den eldste skildringa av garden finn me i matrikkelen 1723. Utigarden og Innigarden står kvar for seg i denne matrikkelen, av di dei høyrde til kvar si skipreide. Om Utigarden heiter det: "Ligger ved Søen og Aarvandt, ellers maadelig at vende. Ligger fra Bergen 3 3/4 Miil.

Brendeveed. Ingen Sætter. 1 flomquærn. Intet fiskerie. Lever allene af gaardens avling." Om Innigarden heiter det 1723: "Ligger ved Søen 4 Mile fra Bergen. Tungvunden og undergiven ved fieldskred. Ligger på en øe. Intet Sætter. Lit olderbrende. 2 flomqværne. Lit fiskerie. Haver ellers ingen anden næring en hvad af Qvæget erhverves."

Ytre-Bruvik grensar til Skaftå, Hekland og Kyrkje-Bruvik. Grensene mot grannegardane vart skriftfeste 1827. Grensa mellom Kyrkje-Bruvik og Ytre-Bruvik tek til i en stor stein ved fjorden. I steinen er det hogge ein kross. Derfrå går grensa til eit stort hol i Berget, som dei kallar Ovnen. Derfrå til ein bekk, der det er nedsett merkesteinar. Frå merkesteinane ved bekken går grensa til Høylaupet og Søre Middagshaugen.

Grensa mellom Utigarden og Innigarden vart også skriftfest 1827. Ho tek til i ein stor stein ved sjøen under Brekkeåkeren. I denne steinen er det hogge kross. Neste grensepunkt ligg 158 alen mot nordvest og heiter Kjeldeberget. Frå Kjeldeberget går grensa opp til Utgjerdsbakken og nord/ nordvest. Fråstanden er 273 alen. No går grensa op mot Blomkulleberget, vidare mot fjellsbruna i nordvest. Frå fjellsbruna går grensa til Revurdnakken. På denne strekninga finst det 4 innhogne merkeskrossar. I Revurdnakken sluttar grensa mellom Innigarden og Utigarden. Herfrå grensar Utigarden mot Hekland i ei bein linje mot syd/sydaust til Linnkjærgjela. På denne strekninga er det hogge 6 krossar. Frå Linnkjærgjela går grensa i nord/nordaust til Settberget. Frå Settberget går grensa til ein stor stein ved sjøen i Utgjerdsvika.

Det er ikkje noko som tyder på at Ytre-Bruvik låg øyde etter svartedauden. I dei vanskelege åra på 1400- og 1500-talet ser det ut til at både Innigarden og Utigarden har vore i drift, med minst ein brukar på kvar side av elva. Midt på 1600-talet var Utigarden delt i 2 jamstore bruk. 1782 vart det eine av desse delt att, slik at me fekk ei oppdeling av Utigarden i 1/2, 1/4 og 1/4. Dei to minste bruka hadde løpenr. 224 og 225, seinare 439 og 440. Sjå bnr. 5 og 6. Det største bruket hadde løpenr. 223, seinare 437. 1850 vart dette bruket delt i 3 like storepartar, bnr. 1,2, og 4. 1878 vart bnr. 3 skilt ut frå bnr. 2 og selt til brukaren på bnr. 4. 1943 vart bnr. 3 og 4 samanføyde, og bnr. 3 vart stroke av matrikkelen. Bnr. 1 og 2 har også hatt same eigar og vore drivne som eitt bruk.


I Innigarden var det 1655 3 brukarar. 1666 hadde brukartalet auka til 5, og dei sat med jamstore bruk. Desse 5 bruka hadde løpenr. 27, 28, 29, 30 og 31 i Arna skipreide. Løpenr. 27 svarar det noverande bnr. 7. Løpenr. 28 var noko større enn det noverande bnr. 8. Det vart nemleg delt frå ein part 1830 og lagt til løpenr. 29. Sjå bnr. 9. Løpenr. 30 svarar til bnr. 10. Løpenr. 31 svarar til bnr. 11, 12 og 13.

Oppdelinga av det gamle løpenr. 31 til 3 bruk gjekk såleis for seg: Ved eit arveskifte 1814 etter kona på løpenr. 31 fekk eldste sonen hennar utlagt 1/3 av garden. Sjå bnr. 13. Han fekk også eit tillegg i 1869. Sjå bnr. 12. Bnr. 12 og bnr. 13 vart samanføyd 1943.

Bnr. 1 og 2 vart i daglegtalen kalla Nilsane. Her var ein brukar, Nils Magnesson, frå 1857-1893. Bnr. 4 vart kalla Tørresane etter den fyrste brukaren Tørres Magnesson. Han var brukar frå 1848-1877. Bnr. 5 kalla dei Storebrøkane. Bnr. 6 kalla dei Perane, truleg etter Peder Monsson som var brukar 1863-1893.

Dei gamle bruksnamna i Innigarden har ein ikkje fullstendige opplysningar om. Bnr. 7 vart kalla Storejohansjorda, eller Kristijohansjorda. Tre av brukarane på dette bruket på 1800-talet heitte Johannes. Bnr. 8 vart kalla Joane. Bnr. 9 kalla dei Larsa-bruket, truleg etter den fyrste kjende brukaren her, Lars Larsson Olsnes. Han bygsla bnr. 9 frå 1720-åra, og fekk skøyte 1738. Bnr. 10 vart kalla Sebjørnane eller Knutane. Knut Bastesson 1687-1759 var den' fyrste kjende brukaren på dette bruket. To av brukarane heitte Sebjørn Knutsson. Sjå brukarsoga.

Bnr. 13 kalla dei Monsane, etter den fyrste brukaren Mons Johannes-son. Han fekk skøyte 1814.

Det var to tun på Ytre-Bruvik, Utigarden og Innigarden. I Utigarden budde brukarhuslydane på bnr. 1 - 6. Dei budde i eit stort klyngjetun som låg der bnr. 4 no har husa sine. Det var fleire gamle hus i tunet. Det eldste var ei ljorestove som var nedriven kring år 1900. Stova hadde jordgolv, moldbenkar rundt veggane og ljore i taket. Stova hadde ikkje vindaugo. Den siste som budde i stova skar ut ein opning i veggen og fekk sett inn eit vindauga. Vindauga vart sett i på søraustveggen mot fjorden. Langs denne veggen stod det eit langbord med benker attmed. Bordet var hogge ut or ei fure. Det var vel 60 cm breitt og 3-4 m langt. Det rakk langs med heile stova. Elles var det mest veggfast innbu i denne stova.

I Innigarden var det også eit klyngjetun. Dei tok til å flytta ut or tunet kring 1880.

Utskifting av innmark og utmark på Ytre-Bruvik vart tinglesen 16. januar 1948. Overutskifting vart tinglesen 9. oktober 1948.


Den innfløkte bruksdelinga, særleg i Utigarden, førte til mykje teigblanding. Dei to bruka åt Nilsane og Tørresane var eitt bruk frå fyrst av. Dette bruket vart delt i 3 partar kring 1850. Den eine parten vart seinare delt i 2 bruk, som vart tillagte dei andre bruka. Sjå bnr. 1 - 4. Brukaren på bnr. 1 fortalde dette 1956: "Det var eit fælsen med teigar på desse gardane. Mange gonger når me skulle slå, måtte me tenkja oss om, for du kunne koma opp i eit renne, og brått var det eit vinkelstykke som skar seg gjennom teigen. Det kunne vera ein gamal åker som det andre bruket åtte. Slik var det på båe sider." Desse to bruka som det her er fortalt om, hadde 12-13 innmarksteigar kvar. Dei andre bruka i Utigarden hadde færre teigar. Åkrane hadde sjelden meir enn ein eigar, men åkeren Brekko, eller Brekkene, hadde heile 5 eigarar.

Brukaren på bnr. 12, Mons J. Bruvik, fortalde dette 1956: "Når ein åker låg i ein annan manns bø stod det steinar ikring. Det måtte vera 1 fot i frå åkeren til steinen. Somme ville gjerne spa heilt inn til merkesteinane, og det vart tvist om det somme gonger. Steinane kunne koma vekk når dei spadde vekk den torva som steinen skulle stå i. Difor var det fastsett at det skulle vera eit mellomrom frå åkeren til steinen, og at det skulle vera ein fot. Hende det at det vart vekkrive ein merkestein, gjekk som oftast båe partar i all skapelegheit av stad og sette steinane nedatt i lag. Me spadde merkessteinen godt nedi og sette ein mindre stein, eit vitne, på kvar side."

I Innigarden gjekk bøgarden tett nedåt tunet på båe sider. Her låg Geilæ som dei dreiv beista gjennom når dei løyste dei og hadde dei opp i utmarka. Bnr. 10 hadde smalehus liggjande i Geilæ.

Matrikuleringskommisjonen, som arbeidde her i 1860-åra, meinte at det var nok beite for bruka i Innigarden, men at bruka i Utigarden berre hadde 3/4 så mykje beite som dei trong. I Utigarden låg beitet nær garden, men slåtteliene kom i mellom. Beitet var bratt og fårleg. Innigarden hadde mesteparten av beitet i fjellet, og der var det også fårleg å ferdast.

Innigarden hadde seterhus. Utigarden hadde berre vårflorer. Dei løyste beista tidleg og sette dei inn i vårflorane om kveldane. Seinare på sommaren trekte beista heilt til fjells. Det var ikkje noko gjerde som skilde mellom heimehamn og fjellhamn. Seterhus hadde dei ikkje før siste helvta av 1800-åra. Før dei fekk seterhus, gjekk dei til fjells morgon og kveld og mjølka kyrne.

Her var mykje utmarksslått. I 1860-åra hausta dei i Innigarden over 500 våger høy i året i slåttene. I Utigarden var det mindre, omlag 90 våger høy for året. Tre av bruka i Innigarden hadde ei slåtte i utmarka som dei slo i lag. Det var Storamyro. Bnr. 10 åtte halve slåtta og bnr. 11 og 12 åtte kvar sin 1/4. Slåtta låg i sameige. Dei var til vanleg 8 mennesker når dei slo denne slåtta. To frå kvart av dei minste bruka og fire frå det største. Dei hausta 16 turrhøybører på denne slåtta. Det vart 8 bører til bnr. 10 og 4 til kvart av dei andre to bruka.

Om skogen seier herredsbeskrivelsen 1863 at her var ikkje skog til sal. Bruka i Innigarden hadde nok skog til ved og hustømmer. På bruka i Utigarden var det noko knappare. Skogen i utmarka er teigdelt. Skavet som dei hausta, svara til 80 våger høy i 1860-åra.

1723 fanst her 3 kvernar: 1 flaumkvern i Utigarden og 2 flaumkvernar i Innigarden.

Heile Ytre-Bruvik var ei gravarota. Dei var også saman om dugnadsarbeid. Det var særleg når det skulle leggjast nye torvtak på hus at dei hadde dugnad. Dei hadde også dugnad då dei bar opp tømmer til seterhusa sist på 1800-talet. Bytesarbeid var heller ikkje uvanleg. Det var helst i spoda om våren at dei gjorde bytesarbeid. Oftast var det slektningar som hjelptest.


MATRIKKELGARDANE YTRE-BRUVIK OG MIDT-BRUVIK

Ytre-Bruvik låg i to ulike skipreider. Bruka vestanfor elva vart kalla Utigarden. Dei låg i Mjelde skipreide. Bruka austanfor elva vart kalla Midt-Bruvik eller Innigarden. Dei høyrde til Arna skipreide. Dette viser at garden må ha vorte delt svært tidleg.

Ytre-Bruvik vest for elva hadde i den gamle matrikkelen nr. 77 i Mjelde skipreide. I matrikkelen 1838 nr. 79. Til denne garden høyrde bnr. 1 (gamalt løpenr. 223 a, nytt løpenr. 437), bnr. 4 (gamalt løpenr. 223 b, nytt løpenr. 438), bnr. 5 (gamalt løpenr. 224, nytt løpenr. 439), og bnr. 6 (gamalt løpenr. 225, nytt løpenr. 440).

Bruka austanfor elva hadde matr.nr. 1 i Arna skipreide. Denne delen av garden vart ofte kalla Midt-Bruvik. Det var bnr. 7 (gamalt løpenr. 27, nytt løpenr. 441), bnr. 8 (gamalt løpenr. 28 a, nytt løpenr. 442), bnr. 9 (gamle løpenr. 28 b og 29, nye løpenr. 443 og 444), bnr. 10 (gamalt løpenr. 30, nytt løpenr. 445), bnr. 11 (gamalt løpenr. 31 a, nytt løpenr. 446), og bnr. 13 (gamalt løpenr. 31 b, nytt løpenr. 447). I den reviderte matrikkelen 1853 fekk heile Ytre-Bruvik same matr.nr., 112. I matrikkelen 1886 fekk heile Ytre-Bruvik gnr. 5 i Bruvik herad.


SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL I UTIGARDEN

Gamal landskyld 1 laup smør, 1/2 tunne malt. Skatteskyld 1 laup, 18 merker smør. 1838: Ny skyld 5 dl. 10 sk. 1886: 6,90 skm. Leidang 1567: 1 geiteskinn. 1590-91: 1 geiteskinn, 1 kalveskinn. Husdyrskatt 1657: 8 1/2 mark 10 sk. 1665: Leidang, fredtoll gjengjerd, vedpengar 4 mark 13 sk. Småtiend 1/2 sk. Kandtiende 1/2 mele. Fødnad 1657: 1 okse, 10 kyr, 2 kviger, 12 geiter, 18 sauer. 1665: 18 storfe. 1723: 14 kyr, 4 ungfe, 19 småfe. 1863:22 kyr, 1 ungfe, 75 småfe.

Sånad 1666: 4 tunner havre. Avling 6 tunner. 1723: Sånad 4 tunner. Avling 14 tunner. 1863: Sånad 9 2/3 tunner havre, 10 tunner poteter. Avling 42 1/2 tunne havre, 50 tunner poteter, 1990 våger høy, 297 våger halm. I slåttene hausta dei 90 våger høy. Skavet svara til 80 våger høy.

Matrikuleringskommisjonen, som gjev opp tala frå 1863, skriv at det på løpenr. 437, 438, og 439 vart selt 250 våger høy, kanskje meir. Men på løpenr. 440 hadde dei kjøpt 20 våger høy.

Åkervidda 1863 var 18 1/2 mål. 8 1/2 mål var god åker, 7 1/2 mål middels god, resten var ring. Engvidda var 121 mål. 24 mål var god eng, 30 mål var middels god, resten var ring.

I folketeljinga 1865 finn me desse tala: Fødnad 25 kyr, 67 småfe. Sånad 8 1/2 tunne havre, 8 tunner poteter.

1875: Fødnad 25 kyr, 10 ungfe, 110 småfe, 1 gris. Sånad: 9 tunner havre, 18 tunner poteter.

Folketal 1801: 17. 1865: 33. 1875: 47.


SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL I INNIGARDEN

Gamal landskyld 1 laup, 2 pund, 6 merker smør, 1/2 tunne malt, 3 sk i pengar. Skatteskyld 1 laup, 2 pund 15 merker smør. 1838: Ny skyld 8 dl. 3 mark 2 sk. 1886: 10,18 skm.

Leidang 1567: 3 merker smør, 3 saueskinn. 1590-91: 1 geiteskinn, 3 saueskinn, 1 kalveskinn. Fri for fredtoll kvart 3. år. (Fredtoll var avgift frå ein del distrikt i

Bergenhus len. Det var ei avgift som på 1500-talet avløyste ein gamal, reell toll på slakt, som bøndene førde til Bergen).

Fødnad 1657: 14 kyr, 2 ungfe, 10 geiter, 14 sauer. 1723: 21 kyr, 10 ungfe, 30 småfe. 1963: 28 kyr, 10 ungfe, 103 småfe. 1865:38 storfe, 105 småfe, 1 gris.

Sånad 1626: 5 tunner havre. 1665: Sånad 4 tunner havre, avling 8 1/2 tunne. 1723: Sånad 7 1/2 tunne havre, avling 25 tunner.

1863: Sånad 10 tunner havre, 14 tunner poteter. Avling 61 tunner havre, 80 tunner poteter, 2754 våger høy, 428 våger halm. I liene hausta dei 515 våger høy. 1865: Sånad 10 1/3 tunne havre, 13 tunner poteter.

1863 var åkervidda 23 1/6 mål. 10 mål var god åker, 8 2/3 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 94 mål. 33 mål var god eng, 14 mål var middels god, resten var ring.

1875 fødnad: 25 kyr, 13 ungfe, 110 småfe. Sånad: 12 1/2 tunne havre, 17 tunner poteter.

Folketal: 1801: 31. 1865: 58. 1875: 50.


EIGARAR

Utigarden vest for elva høyrde fra gamalt av til Haus prestebord. Det vil seia at det var presteembetet i Haus som åtte jordeigedomen, og som skulle ha leigeinntekta. Dette eigartilhøvet er nemnt fyrste gongen ca. 1320 i Bjørgvinjar kalvskinn.

Brukarane i Utigarden var leiglendingar under presten i Haus til siste helvta av 1800-talet. 1821 kom det ei lov om sal av prestebordsgods. Hovudregelen var at leiglendingsgardane åt kyrkja heretter skulle seljast ved auksjon så snart dei vart bygselledige. Dette førte til at brukarane vart sjølveigarar. Den fyrste som fekk kjøpa bruket sitt, var Johannes Eiriksson på bnr. 6. Han fekk kongeskøyte 1836. 1839 vart det gjeve kongeskøyte til Nils Olsson på bnr. 5. 1847 fekk Magne Knutsson kongeskøyte på hi helvta av garden. Sjå bnr. 1.

I Innigarden var eigartilhøva helt annleis enn i Utigarden. Giskegodset og Apostelgodset åtte mest 1/3 av jorda i Innigarden fyrst på 1600-talet. Resten var bondegods.

Partane åt Giskegodset og Apostelgodset var jamstore. Kvar part hadde ei skyld på 27 merker smør. 1694 hadde partane fått nye eigarar, og den innbyrdes storleiken var endra. Lektoriet i Bergen åtte 18 merker, Folkvar Risbrekk åtte 36 merker.

Bondeparten i Innigarden var på 1 1/2 laup smør. Eigarane finn me i fleire odelsskattelister frå 1600-talet. Den eldste lista er frå 1620. Lista er ikkje så oversiktleg som ein kunne ynskja, men det synest nokså sikkert at Knut Hallsteinsson Dale var ein av eigarane her. Knut åtte 1 laup smør. Resten, 1/2 laup smør, var delt mellom fleire eigarar. Baste og Ivar Vevle, borna åt Nils Vevle, Eirik Asheim og Nils Garnes åtte jordpartar som kan ha lege i Innigarden. Sjå Dale, eigarar, Gjerstad s. 419 og Arna s. 2.

1661 ser det ut til at heile bondeparten var samla på ei hand. Brita Nepstad i Olundfit skipreide er eigar av 1 laup smør og 1/2 tunne malt i Ytre-Bruvik 1661. Brita åtte også andre jordeigedomar i Nordhordland.

1692 og 1694 er Lars Hauge eigar av heile bondeparten i Innigarden. Lars var gardbrukar i Gjerstad. Han døydde 1695. Han let etter seg sønene Åmund, Rasmus og Nils.

1700 er Nils Hauge oppførd som eigar av heile bondeparten. Men truleg er denne oppgåva ufullstendig. Broren Rasmus må også ha ått ein del av Innigarden. Dette går fram av eit skøyte 1733. Seljarane var Mons Johannesson Skår, Rasmus Monsson Grove, Åmund Grove, Kari Åmundsdtr., Ingebjørg Åmundsdtr. og Mons Røskeland, som var verje for Ågot Magnesdtr. Åmund Grove gav skøyte både på eigne vegne, og på vegne av Lars Magnusson, som han var verje for. Dei fleste av desse, eller alle, var etterkomarar etter Rasmus Larsson Hauge. Sjå Gjerstad s. 25, 26, 93 og 100.

Parten som vart seld ved dette skøytet var på 1 pund smør og 8 kanner malt. Kjøpar var Olav Johannesson Olsnes. Han var brukar på Olsnes bnr. 7. Parten i Ytre-Bruvik bygsla han bort 1735 til brukaren Henrik Eiriksson. Sjå nfr. og bnr. 8.

Partane åt Folkvar Risbrekk og Lektoriet i Bergen skifte eigarar tidleg på 1700-talet. 1707 fekk brukaren Olav Olsson skøyte på parten åt Risbrekk. Denne parten vart no bondegods. Parten åt Lektoriet vart frå 1733 oppførd som jordegods tilhøyrande Haus kyrkje.

Ved auksjonane over kyrkjer og kyrkjegods 1724 vart Haus hovudkyrkje og Bruvik, Gjerstad, Mjelde og Stamnes annekskyrkjer selde til assistensråd og president i Bergens magistrat Kristian Krogh for 210 rdl. Med i salet fylgde bygsel og landskyld av jordeigedomane, tiendinnkoma, leigebeist og kyrkjeinventar. Sjå Bruvik kyrkjer og kristenliv s. 30.

Kyrkjeeigaren Kristian Krogh kom i unåde 1730, og forlot Bergen. Birkedomar Zakarias Fester til Lysekloster kjøpte heile kyrkjeeiga åt Krogh. Han handla til seg fleire kyrkjer, mellom anna Fana, Hosanger og Mo. Men Zakarias Fester kom i pengevanskar, og eigedomsretten i Haus kyrkja gjekk over til ein kjøpmann i Bergen, Jan Frøchen. Han fekk auksjonsskifte 1750, og sat med kyrkjeeigedomen til han døydde 1764. På auksjonen etter Jan Frøchen 1764 fekk sorenskrivar Johan Garmann tilslaget på Haus, Gjerstad, Mjelde og Bruvik kyrkje. Johan Garmann gav skøyte 1767 på desse kyrkjene til sonen Henrik Garmann. Henrik Garmann døydde kring 1770 og Bergenskjøpmannen Hans Krohn vart no eigar av kyrkjene. Men 1783 selde Hans Krohn kyrkjene til bonde og proprietær Johan Garmann på Nedste Mjelde, son åt sorenskrivar Johan Garmann. Sjå ofr. og Haus s. 85 og 86. Sonen Christopher, veginspektør og proprietær, busett på Nedste Mjelde, vart eigar av kyrkjene 1812.

1821 gav Christopher Garmann skøyte på Haus hovudkyrkja med underliggjande jordegods for 700 spd. til Anders Olsson Blom og Nils Olsson Romslo eller Vikno. 1844 vart Haus kyrkje med jordeigedomar selde for 500 spd. til Nils Thomasson Haus, Åsheim. 1852 vart kyrkja og jordegodset selde vidare til Nils Monsson Ytre Arna. Han selde halve kyrkja og halve jordegodset 1853 for 250 spd. til Markus Nilsson Espeland.

1854 fekk Haus kyrkja og jordegodset nye eigarar. Då selde Nils Monsson Ytre Arna og Markus Nilsson Espeland kyrkja med jordegods til Johannes Ottesson Espeland og Eilef Ottesson Espeland. Dei gav skøyte 1861 til brukaren Johannes Johannesson Ytre-Bruvik for 12 merker smør og 2 sk. pengar i landskyld for 100 spd. Sjå bnr. 7.

Bondegodset i Innigarden hadde ei endå meir innfløkt eigarsoge enn den vesle kyrkjeparten. Bondegodset var delt mellom fleire eigarar. Det vart utlagt ved fleire arveskifte. I kjeldene til eigarsoga er slett ikkje alle eigarane av bondegodset nemnde med namn.

Dette gjeld til dømes matrikkelverka kring 1720. I matrikkelen 1718 er det berre nemnt ein eigar, Sjur Lissheim, b. i Mjelde skipreide. Dette er truleg feil namn. I matrikkelen 1723 er Sjur Litun oppført som eigar av 1/2 laup smør. Etternamnet Lissheim, som me finn 1718, er truleg feilskrift for Litun.


Sjur Litun var fødd i Innigarden 1668. Han var son åt brukaren Johannes Larsson. Sjur var g.1.g. 1691 m. Anna Arnesdtr. Litun i Gjerstad. Dei vart brukarar på farsgarden hennar. Anna døydde 1693, og Sjur gifte seg 2.g. 1694 m. Magdeli Johannesdtr. Havrå. Sjå Gjerstad s. 339.

Jordegodset åt Sjur Litun gjekk over til sonen Johannes Sjursson 1696-1766. Johannes var g. 3 gonger. Sjå Arna s. 226 og 403. Johannes brukte etternamnet Haugo, av di han var g.1.g. 1716 m. enkja Synneva Olsdtr. Haugo. 2. kona åt Johannes Sjursson heitte Cecilia Nilsdtr. Skåldal. Johannes og Cecilia hadde ein son, Sjur 1754-. 1774 gav Sjur Johannesson m. fl. skøyte på dette jordegodset til brukarane på bnr. 10 og 11.


Den fyrste brukaren i Innigarden som vart sjølveigar var Olav Olsson. Han fekk skøyte på 1/2 laup smør 1707. Ved skiftet etter Olav Olsson 1712 er jordegodset registrert, men utskrifta av skiftet fortel ikkje noko om kven som fekk jordegodset utlagt. Seinare oppgåver tyder på at jordegodset åt Olav Olsson vart delt mellom enkja Brita og sønene Johannes og Lars.

Johannes var eldst av dei to brørne, og ein kunne tru at han ville overta farsgarden, men han har truleg vore helseveik. 1717 fekk Lars Olsson bygselsetel hjå Brita Olsdtr. og Johannes Olsnes. Den siste var formyndar for Johannes.

Lars Olsson er oppført som sjølveigar i futerekneskapen 1717. Han åtte noko av bruket sjølv, og resten bygsla han hjå mora og broren. 2. desember 1720 fekk Lars Olsson skøyte på 1 pund 9 merker smør. Skøytet omfatta truleg partane som mora og broren Johannes hadde fått utlagt ved skiftet 1712. Sjå bnr. 7.

Mellom jordeigarane i Innigarden i fyrste helvta av 1700-talet, finn me også brukarfolket i Bjørsvik i Hosanger, Børge Olsson Heimvik og Brita Andersdtr. I skiftet etter dei 1742 vart det registrert ein part i Ytre-Bruvik på 54 merker smør, verdsett til 54 rdl. Brita og Børge Heimvik åtte også garden Bjørsvik og partar i Kleiveland, Fjellanger, Ytre Eide og Indre Eide i Hosanger. Indre Eide var farsgarden åt Brita. Brita var g.1.g. m. Nils Larsson Øvre Eikanger. Nils var brukar i Bjørsvik. Eldste sonen deira heitte Anders, og var brukar på Indre Eide.

I skiftet etter Anders Nilsson Indre Eide 1749 er det registrert ein part i Ytre-Bruvik på 11 1/3 mork smør. Parten vart utlagt til sonen Arne, og døtrene Maria og Brita. Sjå Hosanger I del 2 s. 416-417 og 474-475.


Tunet i Utigarden, 1962. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.
Tunet i Utigarden, 1962.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.


BRUKARAR FØR 1750 I UTIGARDEN

Olav på Bruvik er den fyrste kjende brukaren her. Me finn han i manntalet 1519.


1563 heitte brukaren i Utigarden Ivar.


1690-91 var her ein brukar, Eirik.


1603 er Steffen på Bruvik mellom dei leiglendingane i Mjelde skipreide som betalte 1 dl. i skatt. Mellom dei som betalte husmannsskatt same året var Hans Bruvik.


1611 er Morten leiglending her.


I landskattelista 1620 finn me for fyrste gong 2 brukarar i Utigarden, Mons og Magne.

Mons Ivarsson f. om lag 1589 og kona Anna dreiv halve jorda i Utigarden frå om lag 1620 til 1660. Mons levde så seint som 1666. I manntalet dette året er han oppført som husmann og strandsitjar. Han var då truleg føderådsmann.

Mons og Anna hadde ei vaksen dotter 1645, men namnet hennar er ikkje med i koppskattemanntalet. Dei skal også ha hatt ein son Ivar f. 1634. Ivar er med i manntalet 1666, og er då knekt og husmann.


Arnfinn Bruvik er med i skattelista 1630-31, og er oppført mellom dei husmennene som var fattige og ikkje kunne betala skatt.


Helge Olsson og kona Synneva dreiv halve garden frå om lag 1635 til 1670. I manntalet 1666 er Helge Olsson 57 år gamal. Sonen Edvard Helgesson var då 17 år gamal.

1657 fødde Helge ein okse, 5 kyr, 1 kvige, 6 geiter, 9 sauer, og grannen Mons fødde 5 kyr, 1 kvige, 6 geiter, 9 sauer.


Nils Bårdsson f. om lag 1640 var brukar her 1666-1697. Namnet åt kona er ikkje kjent. Dei hadde ei dotter, Ingebjørg, g. 1694 m. Eirik Eiriksson Tunes, b. Indre Songstad. Sjå Haus s. 370.

1697 stemnde sokneprest Nils Hiermann leiglendingen Nils Bårdsson for tinget. Nils møtte ikkje. Soknepresten påstod at Nils hadde sagt opp bruket sitt. Det vart ført 4 vitne på dette. På neste ting fall det dom om at sokneprest Hiermann stod fritt og kunne bygsla bruket bort til den han ville.


Baste Eiriksson Helle 1648-1709 var brukar her frå om lag 1680. Han betalte 2 rdl. og 2 sk. i bygselavgift til sokneprest Hiermann. Fødnaden på bruket hans var 4 kyr, 1 ungfe, 7 sauer og 5 geiter. Baste var g. m. Kari Jonsdtr. d. 1707. Sjå Helle, brukarar før 1700.

Born:

 1. Eirik 1681-, g. 1708 m. Brita Larsdtr.
 2. Jon 1686-, brukar her. Sjå nfr.
 3. Lars 1691-1708,
 4. Nils 1693-, brukar på Rongved, g. 1721 m. Kari Andersdtr. Gjerstad. Sjå Gjerstad s. 405.
 5. Johannes f. og d. 1698,
 6. Ingebjørg 1699-, g. 1742 m. ekm. Steffen Olsson Rolland. Sjå Arna s. 468.
 7. Jon 1705-1730.

Ved skiftet 1707 etter Kari Jonsdtr. var nettoen i buet 18 rdl. 4 ort. Enkjemannen ervde halvparten. Resten vart delt mellom borna Jon, Lars, Nils og Ingebjørg. Dei delte også gangkleda etter mora. Kleda var verdsette til 4 ort.


1713 bygsla Jon Bastesson bruket som faren hadde hatt.

Jon f. 1686 var g. 1707 m. Brita Johannesdtr.

Born:

 1. Kari 1711-, g. 1733 m. Jens Johannesson Olsnes. Sjå bnr. 1 nfr.
 2. Johannes 1714-, brukar her. Sjå bnr. 5 nfr.


Lars Thomasson Hekland var brukar her frå slutten av 1600-talet. Han bygsla hjå soknepreste Hiermann, og betalte 15 rdl. i bygselpengar. Den årlege avgifta var 2 rdl. 20 sk.

Lars 1668-1732 var g.1.g.m. Marta d. 1729.

Born:

 1. Lars 1691-, sjå Husfolk.
 2. Sigrid f. og d. 1697.
 3. Lars 1698-,
 4. Mikkel f. og d. 1702.
 5. Anna 1703-, g.m. ekm. Olav Larsson Fossmark, b. Blomdal. Sjå Fossmark, brukarar før 1846.
 6. Olav.

Lars g.2.g. 1730 m. Marta Markusdtr. Olsnes, d. 1749.

Då Lars var død, gifte Marta seg 2.g.m. Eirik Johannesson Skreien, brukar her. Sjå bnr. 3 nfr.


Tunet i Innegarden, 1962. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.
Tunet i Innegarden, 1962.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.


BRUKARAR FØR 1733 I INNIGARDEN

1590-91 var det 2 brukarar her, Rasmus og Halfdan.

1603 er det nemnt 3 brukarar, Olav, Gulleik og Arne. Det kan ikkje seiast heilt visst om alle var brukarar i Innigarden. 1611 inneheldt skattelista for leiglendingar i Arne skipreide 4 brukarar som heldt til på Bruvik, Knut, Gulleik, Olav og Gullbrand. Det er uvisst om alle budde i Innigarden. Nokon av dei kan også ha budd på Kyrkje-Bruvik eller Indre-Bruvik.

Landskattelista 1620 inneheld namn på 5 brukarar, Tomas, Knut, Gullbrand, Sebjørn og Gulleik. Gulleik åtte ein part på 18 merker smør, og var difor med mellom dei som betalte odelsskatt 1620. Brukaren Knut er nemnd i jordeboka over Apostelgodset 1626.

1626 var der 3 brukarar i Innigarden. Den eine av dei, Johannes, finn me mellom leiglendingar og dei som betalar full skatt i landskattelista 1630-31. Ein annan brukar, Gullbrand, finn me mellom halvegardsmenn og øydejordsmenn som betalar 1 rdl. i skatt.

1638 betalar halvegardsmenn og øydejordsmenn 1/2 ort kvar. Mellom desse finn me Johannes, Nils, Hans og Torstein Bruvik.

1645 er desse brukarhuslydene i Innigarden nemnde i koppskattemanntalet: Mikkel Jonsson og kona Brita, Nils Åmundsson og kona Synneva, Olav Johannesson og kona Brita. Hjå dei budde også husmannsenkja Brita.

Skattemanntala 1648 og 1655 har likelydande brukarnamn: Olav. Torstein og Tomas.

Brukaren Olav finn me også i husdyrmanntalet 1657, men han hadde ingen fødnad. Dei 2 andre brukarane, som me finn i husdyrmanntalet 1657, heitte Mons og Mikkel. Mons hadde ein fødnad på 7 kyr, 1 kvige, 5 geiter, 7 sauer. Mikkel hadde også ein fødnad på 7 kyr, 1 kvige, 5 geiter og 7 sauer. Men husdyrskatten var ulik. Mons betalte 3 mark 5 sk. Mikkel betalte 5 mark 1 sk.

Manntalet 1666 har namn på heile 5 brukarar i Innigarden. Bruka deira var omlag jamstore.

Olav Johannesson f. omlag 1607 hadde ein son, Johannes, f. omlag 1648.

Anders Olsson f. omlag 1636. Bruket hans var på 1 pund smør, 8 kanner malt, jamstort med bruket åt Olav Johannesson. Alderen på desse to kan tyda på at dei var far og son, men noko visst om dei kan ikkje seiast.

Lars Guttormsson f. omlag 1634 hadde eit bruk på 1 pund smør, 8 kanner malt.


Ein annan brukar var Mons Fredriksson f. omlag 1632. Bruket hans hadde ei landskyld på 27 merker smør og 1 1/2 sk. i pengar.

Born:

 1. Nils 1656-,
 2. Johannes 1662-, brukar i Skreiæ.


Johannes Larsson var brukar her 1666. Bruket hans var jamstort med det som Mons Fredriksson hadde. Landskylda var 27 merker smør, 1 1/2 sk. i pengar. Johannes Larsson var truleg brukar her til omlag 1685.

Enkja Brita Olsdtr. vart attgift med brukaren Olav Olsson. Ei opplysning i skiftet etter Olav Olsson tyder på at Brita Olsdtr. kan ha vore 2. kona åt Johannes Larsson, og at Brita berre var mor åt dei yngste borna. Men ein vantar sikre opplysningar om mora åt dei eldste, Sjur og Anna.

Born:

 1. Sjur 1668-, brukar på Litun i Gjerstad. Sjå Eigarar ofr. og Gjerstad s. 339.
 2. Anna f. omlag 1670, g. 1692 m. Anders Olsson Havrå.
 3. Sæbjørn 1681-, brukar her. Sjå nfr.
 4. Brita f. omlag 1680-, g.m. Knut Bastesson, brukar her. Sjå nfr.


1707 skøyte til Olav Olsson på 1/2 laup smør og 1 mele malt. Årstalet for skøytet er kjent frå skiftet etter Olav 1712, men sjølve skøytet er ikkje kjent, heller ikkje namnet åt seljaren. Men alt synest tyda på at det var parten åt Folkvar Risbrekk Olav hadde fått kjøpa. Olav Olsson 1658-1712 var den fyrste sjølveigaren på Ytre-Bruvik. Han hadde vore leiglending sidan omlag 1685 og var g.m. Brita Olsdtr., enkja etter Johannes Larsson. Sjå ofr.

I skiftet etter Olav Olsson 1712 var jordegodset, 1/2 laup smør og 1 mele malt, verdsett til 36 rdl. Bruttoen i buet var 83 rdl. Nettoen var 50 rdl.

Ervingar var dei 2 sønene Johannes og Lars. Formyndar for Johannes var Johannes Olsnes. Formyndar for Lars var Knut Bastesson Bruvik.

I skiftet står det at 2 stykborn, Sæbjørn Johannesson Ytre-Bruvik og Brita Johannesdtr., g.m. Knut Bastesson Ytre-Bruvik, kravde at det skulle skrivast i skiftebrevet at dei vile at Johannes og Lars fyrst og fremst skulle få 6 rdl. kvar i bryllaupsgjerd, slik dei sjølve hadde fått, før dei sjølve ervde noko. Dette skulle gjelda dersom mora døydde før gutane hadde fått si bryllaupsgjerd.

Utskrifta av skiftet etter Olav Olsson fortel ikkje noko om korleis jordegodset vart delt mellom ervingane. Men bygselbrev, eigarlister m. m. tyder på at enkja og dei to sønene fekk utlagt alt jordegodset i buet. Sjå eigarsoga.

Born:

 1. Johannes 1686-.
 2. Lars 1693-, sjå bnr. 7.


Baste Olsson 1646-1717 og kona Brita Nilsdtr. 1673-1710. Det vart halde skifte etter Brita. Bruttosummen i buet var vel 16 rdl. Nettoen var vel 1 rdl. Ervingar i skiftet etter Brita Nilsdtr. var sønene Olav, Knut og Magne. Olav var gift og myndig. Knut og Magne var ugifte. Dei fekk utlagt i buet 5 rdl. kvar i bryllaupsgjerd. Denne summen, 10 rdl., vart rekna med i gjelda åt buet, som var vel 14 rdl. Den eldste sonen, Olav, hadde fått bryllaupsgjerd då han gifte seg.

Born:

 1. Olav 1674-, brukar i Sedalen.
 2. Knut 1687-, brukar her. Sjå nfr.
 3. Magne 1699-, brukar på Jamne.


Jon Fredriksson Hekland var brukar på Midt-Bruvik kring 1700. Han hadde før vore brukar på Hekland. Huslydopplysningar: Sjå Hekland.


Jakob Jonsson var brukar her kring 1700. Jakob f. omlag 1660 d.

1740 var g.1.g.m. Brita Olsdtr.d. 1717. Jakob g.2.g. 1719 m. Ingebjørg Ivarsdtr. Jakob var då kalla husmann, og var truleg slutta som brukar. Jakob g.3.g. 1736 m. Synneva Nilsdtr. Vaksdal.


Sebjørn Johannesson 1681-, sjå ofr., var g. 1702 m. enkja Dortea Eiriksdtr. Hannsdal f. Revheim. Sjå Haus s. 2.

Sebjørn bygsla 1702 bruket som 1. mannen åt Dortea hadde hatt i Hannsdal. Men 1709 bygsla han eit av bruka på Midt-Bruvik. Sebjørn døydde før 1720. Då fekk enkja Dortea ny bygselkontrakt hjå Magne Skår, som var representant for jordeigarane.

Born:

 1. Anna 1703-1704,
 2. Johannes 1705-, brukar på Småland. Sjå Gjerstad s. 10.
 3. Dortea 1710-, g.m. Jakob Oddson Rødland, b. Søre Veset. Sjå Haus s. 31.


Anders Ivarsson Midt-Bruvik bygsla eit bruk på 1 pund smør, 8 kanner malt landskyld hjå Magne Skår. Anders var g. 1701 m. Marta Olsdtr. Hekland.

Born:

 1. Ivar 1702-, sjå, Husfolk.
 2. Olav f. og d. 1704.
 3. Olav 1705-, g. 1732 m. Alida Rasmusdtr. Nedste Mjelde, b. Søre Veset. Sjå Haus s. 30. (Fødselåret åt Olav er oppgjeve til 1699, men hjå Langhelle står det 1705.)
 4. Dorte 1708-,
 5. Cecelia 1709-.


Knut Bastesson 1687-, sjå ofr., bygsla eit bruk hjå Sjur Litun. Knut var g.1.g. 1711 m. Brita Johannesdtr. Midt-Bruvik, f. omlag 1680 d. omlag 1740.

Born:

 1. Olav 1712-1713,
 2. Olav 1713-1717,
 3. Baste 1715-, g. 1746, b. på Angelskår i Hamre.
 4. Johannes 1717-1722,
 5. Sebjørn 1720-, sjå bnr. 10.
 6. Olav 1723-,
 7. Brita 1725-, d. før 1759,
 8. Brita 1727-, g. 1755 m. ekm. Jakob Monsson Olsnes, sjå Olsnes bnr. 1.

Knut 1687-1759 var g.2,g. 1744 m. Kari Johannesdtr. Olsnes 1712-.

Born:

 1. Johannes 1744-, g. 1765 m. enkja Botil Askelsdtr. Skår, Hamre.


BRUKARAR

BNR.1

Daglegnamn: Nilsane.

Gamalt løpenr. 223 i Mjelde skipreide. Nytt løpenr. 437. Gamal skyld 1/2 laup smør, 12 kanner malt. Skatteskyld 45 merker smør. 1837: Ny skyld 1 dl. 5 ort 28 sk. 1857, etter at løpenr. 438 (sjå bnr. 4) var skilt frå, gamal skyld 30 merker smør, ny skyld 1 dl. 2 ort 10 sk.

1886: Løpenr. 437 a, gamal skyld 3 ort 17 sk., ny skyld 1,09 skm. Skyld 1956: 0,98 skm.

Dette bruket utgjorde halvparten av Utigarden i tida før 1857. Den eldste oppgåva over fødnad er frå 1657. Bruket fødde då 5 kyr, 1 kvige, 6 geiter og 9 sauer. Det var 1 hest i Utigarden, men det let seg ikkje gjera og slå fast om det var på dette bruket eller på den andre helvta av garden dei hadde hest.

Neste oppgåve over fødnad, avling m. m. er frå ca. 1863. Bruket minka med 1/3 1857, så avlinga er noko mindre enn han var før den tid. Åkervidda 1865 var 5 mål. 3 mål var god åker, 1 mål middels god, resten var ring. Engvidda var 42 1/2 mål. 6 mål var god eng, 16 middels god, resten var ring. Fødnad 6 kyr, 28 sauer. Sånad 3 tunner havre, 3 tunner poteter. Avling 13 tunner havre, 16 tunner poteter, 620 våger høy, 21 våger halm. I liene hausta dei 20 våger høy.

I folketeljinga 1865 finn me oppgåve over fødnad og avling på 437 a, dvs. halvparten av det gamle løpenr. 437. Sjå brukarsoga nfr. Folketeljinga gjev opp ein fødnad på 3 kyr, 12 småfe, sånad 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter.

Folketeljinga 1875 viser ein auke i fødnad og avling som kjem av at brukaren på bnr. 1 også no hadde vorte eigar av bnr. 2. Sjå nfr. Fødnad 1875: 2 kyr, 1 kalv, 7 sauer. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 2 tunner poteter.


1733 bygsla Jens Johannesson Olsnes dette bruket hjå sokneprest Gert Geelmeyden. Jens f. 1703 var g. 1733 m. Kari Jonsdtr. Ytre-Bruvik 1711-, dtr. åt brukaren Jon Bastesson. Sjå ofr.

Jens Johannesson var legdsoldat i Bruvik legd. 1760 tok han ut odelslysing til ein part i Innigarden, som brukaren Henrik Eiriksson hadde fått skøyte på hjå bror åt Jens. Jens let lysa odelsretten sin på tinget, men opplyste samstundes at han vanta pengar til å løysa inn jorda. Sjå bnr. 8.

Born:

 1. Kari 1734-, g.m. Tørres Tørresson Skreien, brukar her. Sjå nfr.
 2. Brita 1737-, g.m. Nils Monsson Bruvik, b. Grimen i Fana.


1755 bygsla Tørres Tørresson Skreien 1726-1791. Tørres var g. 1755 m. dtr. åt den førre brukaren her, Kari 1711-1792.

Ved skiftet etter Tørres 1791 var bruttosummen i buet 64 rdl. Nettoen var 17 rdl. Enkja Kari ervde 8 dl. 3 ort 8 sk., sønene Tørres, Jens og Jon fekk kvar 2 rdl. og 14 sk. i arv, døtrene Kari og Marta sine arvelutar var 1 rdl. 7 sk.

Ved skiftet etter enkja Kari 1792 var bruttosummen i buet vel 20 rdl., men frådraget var like stort, slik at det vart ingen arv å dela mellom borna.

Born:

 1. Marta 1757-1758,
 2. Tørres 1758-, brukar her,
 3. Udøypt gutebarn f. og d. 1759,
 4. Marta 1760-, g.m. Eirik Johannesson Indre-Boge. Sjå bnr. nfr.
 5. Kari f. og d. 1763,
 6. Kari 1764-, g. 1796 m. Jens Nilsson Grimen.
 7. Jens 1769-, sjå leigebuarar,
 8. Jon 1775-, sjå leigebuarar.


1790 bygsla Tørres Tørresson bruket som foreldra hadde hatt. Lensmann Johannes Faugstad var forvaltar over Haus prestebolsgods, og skreiv ut bygselbrevet, som var på 1/2 laup smør og 12 kanner malt. Tørres Tørresson 1758-1828 var soldat, og vart utkommandert til å delta i krigen 1787. Han skreiv då eit dikt som han kalla "En avskjedstale til hjembygden". Diktet var på 26 vers, og vart trykt i Bergen 1788. I diktet finn ein både ei avskilshelsing til slekt, vener og heimbygd, og ei hylling til Gud og kongen som han no skulle kjempa for.

Tørres g. seg 1792 m. Magdeli Nilsdtr. Helle 1773-. Sjå Helle bnr. 1. Ved skiftet etter far sin, Nils Monsson Helle bnr. 1, ervde Magdeli ein part i Dale bnr. 14. Parten vart selt 1818 for 30 spdl.

Born:

 1. Helga f. og d. 1793,
 2. Tørres f. og d. 1794,
 3. Kari 1796-, g.m. Magne Knutsson Stokke, brukar her. Sjå nfr.
 4. Anna 1799-, g.m Knut Knutsson Stokke, sjå Stokke bnr. 1.


1828 vart det halde skifte etter Tørres Tørresson. Bruttosummen i buet var 123 spdl., nettoen var vel 91 spdl. Ervingar var enkja Magdeli Nilsdtr. og døtrene Anna Tørresdtr. g.m. Knut Stokke og Kari Tørresdtr. g.m. Magne Knutsson. Kari var død året før, så arven vart skift mellom borna hennar. Sjå skiftet 1827.

Enkja Magdeli Nilsdtr. g. seg 2.g. 1829 m. gardbrukar Olav Gitlesson Mele, b. på Herland. Sjå Haus s. 389.


1819 bygsla Magne Knutsson Stokke 1794-1881, g.1.g.m. Kari Tørresdtr. 1796-1827. Foreldra åt Kari, som hadde drive bruket her, fekk tinglyst kår 1819.

Born:

 1. Knut 1819-1844, ug.
 2. Tørres 1820-, sjå bnr. 4,
 3. Jon 1822-, brukar på Løtveit bnr. 5.
 4. Nils f. og d. 1825,
 5. Brita 1826-, (Brita er ikkje med i skiftet etter mora 1827, og er truleg då avliden).


1827 var det halde skifte etter Kari Tørresdtr. Bruttoen i buet var 92 spdl., nettoen vel 6 spdl. Ervingar var ekm. Magne Knutsson og sønene Knut, Tørres og Jon.

Magne Knutsson g.2.g. 1828 m. Brita Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 11, 1803-1899.

Born:

 1. Johannes 1828-, sjå bnr. 2.
 2. Nils 1829-, brukar her, sjå nfr.
 3. Magne 1832-1854, ug.
 4. Kari 1834-, g.m. Johannes Arnesson Herfindal, sjå Herfindalen bnr. 6.
 5. Sigrid 1838-, g.m. Johannes M. Ytre-Bruvik bnr. 13.
 6. Brita 1839-,
 7. Olav 1842-,
 8. Marta 1845-, g.m. Anders A. Kyrkje-Bruvik. Sjå bnr. 2 nfr.


1847 fekk Magne Knutsson kongeskøyte på bruket sitt for 450 spdl. og jordavgift 1 tunne 4 skjepper 2 fjerdingkar bygg til Haus prestebol.

1850 vart det halde skylddeling, og bruket vart delt i 3 jamstore partar. Sonen Tørres fekk skøyte på 1/3 1850. Sjå bnr. 4. Sonen Johannes fekk skøyte på 1/3

1855. Sjå bnr. 2. Sonen Nils fekk skøyte på 1/3 1857. Han vart brukar her. Sjå nfr.


1857 skøyte til Nils Magnesson for 150 spdl. og kår til foreldra og ei syster.

Nils f. 1829 var g. 1853 m. Brita Monsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 13, 1832- 1902.

Born:

 1. Brita 1854-1855,
 2. Magne f. og d. 1856,
 3. Gjertrud f. og d. 1858,
 4. Magne 1860-, sjå bnr. 14.
 5. Anna 1865-,
 6. Mons 1867-, brukar her, sjå nfr.
 7. Peder Johan 1878-1895, ug.

1878 fekk Nils skøyte på bnr. 2 for 800 kr. og halvt kår til Brita Johannesdtr. Sjå bnr. 2.


1893 skøyte til Mons Nilsson på bnr. 1 og 2 for 1600 kr. og kår verdsett til 600 kr. Kåret gjaldt foreldra og broren Peder Johan 1878-1895. Mons 1867-1948 var g.m. Gjertrud 1866-1942, dtr. åt Einar Havrå og kona Synneva Olsdtr. Sjå Haus s. 269.

Born:

 1. Oline Bertine 1891-, g.m. Håkon Martin Hilland, brukar her. Sjå nfr.
 2. Nils f. og d. 1892,
 3. Synneva 1894-, g.m. Elias Høylo, sjå bnr. 33 nfr.
 4. Anna 1896-, sjå bnr. 52 nfr.
 5. Einar f. og d. 1898,
 6. Nikoline f. og d. 1899,
 7. Kristina 1900-, g.m. Andreas Høylo, Sjå bnr. 45 nfr.
 8. Emma 1904-, sjå bnr. 52.

Neste brukar var Håkon Martin Hilland 1879-1955, maskinist, son åt los Hans Hilland, Bergen, og kona Marta, g.1.g.m. Alvhilde Mathilde Knutsen.

Born:

 1. Karl 1904-1971, verkstadarbeidar, U.S.A.
 2. Håkon 1906-, tekstilarbeidar, Dale,
 3. Hilmar 1909-1943, stuert, omkom i krigsforlis,
 4. Helga 1911-, tekstilarbeidar, b. Bergen.

Håkon Martin Hilland g.2.g. 1919 m. Oline Bertine Bruvik 1891-1958, dtr. åt den førre brukaren her.

Born:

 1. Georg Martin 19**-, brukar her, sjå nfr.
 2. Hans Bjarne, sjå bnr. 67.


1949 skøyte til Georg Martin Hilland på bnr. 1 og 2 frå ervingane etter Mons Nilsson Bruvik 1867-1948.

Georg Martin 19**-, sjå ofr., mekanikar, er g.m. Alma 19**-, dtr. åt Ingeborg og Ole Kalland. Sjå Stokke bnr. 6.

Born:

 1. Anne Grete 1940-1975, b. Indre Arna, g.m. Kåre Langhelle. Sjå Sandvik bnr. 9.
 2. Hilmar Robert 19**-, brukar her, sjå nfr.

1973 skøyte på bnr. 1 og 2 til Hilmar Robert Hilland 19**-, sjå ofr., ug. mekanikar.


BNR. 2

Utskilt frå bnr. 1 1850. Løpenr. 437 b, gamal skyld 15 merker smør, ny skyld 3 ort 17 sk.

1878 vart bnr. 3 utskilt. Dette bruket fekk då løpenr. 437 b a, gamal skyld 7 1/2 mork smør, ny skyld 1 ort 21 sk.

1865 fødnad 3 kyr, 12 småfe. Sånad 1 1/2 tunne havre, 1/2 tunne poteter. 1875: Fødnad 3 kyr, 8 småfe. Sånad 1 1/2 tunne havre, 2 tunner poteter.

Etter skylddelinga 1878 har bnr. 2 yore drive saman med bnr. 1.


1855 skøyte for 150 spdl. og kår til Johannes Magnesson frå faren Magne Knutsson på bnr. 1. Kåret gjaldt foreldra og systra Brita Magnesdtr. Johannes Magnesson f. 1828 var g.m. Brita Nilsdtr. Stokke bnr. 2 1827-1882. Dei selde dette bruket 1867, men vart buande på Ytre-Bruvik. I folketeljinga 1875 er dei oppførte under husfolk.

Born:

 1. Knut 1854-,
 2. Olav 1859-1864,
 3. Olina 1865-,
 4. Nils 1866-.


1867 skøyte til Anders Andersson Kyrkje-Bruvik for 400 spdl. Anders 1839-, var frå Kyrkje-Bruvik bnr. 2, g. 1863 med Marta Magnesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 1,1845-. Dei selde dette bruket 1878.

Born:

 1. Anders 1864-,
 2. Johannes 1865-,
 3. Magne 1867-,
 4. Olav 1867-,
 5. Nils 1870-,
 6. Karl 1873-,
 7. Brita 1876-.


1878 skøyte til Nils Magnesson for kr. 800 og halvt kår til Brita Johannesdtr. Sjå bnr. 1.


1893 skøyte til Mons Nilsson på bnr. 1 og 2 for 1600 kr. og kår verdsett til 600 kr.

Seinare skøyte sjå bnr. 1.

1886 ny skyld 0,54 skm. 1956: 0,50 skm.


BNR. 3

Utskilt frå bnr. 2 1878. Løpenr. 437 b, gamal skyld 7 1/2 mork smør, ny skyld 1 ort 20 sk. 1886 ny skyld 0,54 skm.

1878 skøyte til Johannes Tørresson for 800 kr. og halvt kår til Brita Johannesdtr. Johannes Tørresson var brukar på bnr. 4. Etter overdraginga 1878 har bnr. 3 og 4 vore drivne som eitt bruk med same eigar. 1943 vart bruka samanføyde, og bnr. 3 vart stroke av matrikkelen.


BNR. 4

Daglegnamn: Tørresane.

Utskilt frå bnr. 1 1850. Gamalt løpenr. 223 b, nytt løpenr. 438. Gamal skyld 15 merker smør, ny skyld 3 ort 18 sk. 1886: 1,09 skm. 1956: 1,56 skm. Auken i skyld kjem av at bnr. 3 og 4 vart samanføyd 1943.

Matrikuleringskommisjonen av 1863, som laga den såkalla Heredsbeskrivelsen, gjev opp åkervidda på dette bruket til 2 1/2 mål. 1 1/2 mål var god åker, 1/2 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 21 1/2 mål. 3 mål var god eng, 16 mål middels god, resten var ring. Fødnad: 3 kyr, 18 småfe. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter. Avling: 6 1/2 tunne havre, 8 tunner poteter, 350 våger høy, 45 våger halm, 10 våger høy i liene, skav svarande til 10 våger høy.

1865: Fødnad 3 kyr, 12 småfe. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter.


1848 skøyte for 200 spdl. og kår til Tørres Magnesson 1820-1878. Kårbrev til faren Magne Knutsson på bnr. 1 og 2. kona Brita Johannesdtr. vart tinglyst saman med skøytet.

Tørres g.1.g. 1849 med Anna Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7, 1828-1868.

Born:

 1. Kari 1849-, g.m. Karl Gustav Bäckstrøm. Sjå leigebuarar.
 2. Johannes 1852
 3. Magne 1855-1877, jarnbanearbeidar, d. ved ulukke.
 4. Anna 1859-, g.m. Knut Andersson Vaksdal, sjå Vaksdal bnr. 16,
 5. Nils f. og d. 1863,
 6. Brita 1864-1869.

Tørres g.2.g.m. Kari Nilsdtr.

Born:

 1. Anna 1870-.


1877 skøyte til Johannes Tørresson for 1000 kr. og kr verdsett til 400 kr.

Johannes 1852-1928 var g.m. Ingebjørg Andersdtr. frå Ytre-Bruvik bnr. 5 f. 1853.

Born:

 1. Anna Maria f. og d. 1879,
 2. Tørres 1880-1881,
 3. Ingebjørg 1881-, b. Bergen, g.m. kommunearbeidar Simon Olsen.
 4. Martin f. og d. 1884,
 5. Martin 1885-, brukar her. Sjå nfr.
 6. Anna 1887-, g.m. Thomas O. Hekland, sjå Hekland bnr. 1,
 7. Karolina 1889-,
 8. Andrina f. og d. 1891,
 9. Johanna 1892-, b. Vaksdal, g.m. Andreas Persson Bruvik. Sjå bnr. 6.


1914 skøyte til Martin Johannesson f. 1885-, gardbrukar og gruvearbeidar, g.m. Olina Berentina 1893-, dtr. åt Brita og Olav Rødberg bnr. 1.

Born:

 1. Birgit 19**-, b. Dale, g.m. tekstilarbeidar Leif Olsen. Sjå ættesoge for Dale.
 2. Ester 19**-, b. Kristiansand, g.m. Henrik Strandenes frå Sunnfjord.
 3. Olav Johan 19**-, b. Dale, g.m. Gerd Hagebø. Sjå bnr. 34 nfr. og ættesoge for Dale.
 4. Birger Martin 19**-, brukar her. Sjå nfr.
 5. Ingrid 19**-, b. Dale, g.m. Olav Endestad,
 6. Johan Reidar 1929-1948, ug., linjearbeidar,
 7. Osvald 19**-, b. Dale.


1957 skøyte til Birger Martin'Martinsson 19**-, sjå ofr., bygg- og anleggsarbeidar, g.m. Målfrid 19**-, husmor og pedell, dtr. åt Amanda og Ole Kloster, Fitjar.

Born:

 1. Martin 195**, bygg- og anleggsarbeidar, b. Haus, gift m. Margunn Mjelde.
 2. Wenche 19**-.


BNR. 5

Daglegnamn: Store-Brøkane.

Gamalt løpenr. 224, nytt løpenr. 439. Gamal landskyld 22 1/2 mork smør, ny skyld 1838 1 dl. 21 sk. 1886: 1,82 skm. 1956: 1,74 skm.

I byrjinga av 1860-åra vart jordvidd, fødnad, m. m. på dette bruket sett opp slik av metrikuleringskommisjonen, som laga den såkalla Herredsbeskrivelsen av 1863: Åkervidd 5 1/2 mål, 2 mål god åker, 3 mål middels god, resten ring. Engvidd 28 1/4 mål. 7 1/2 mål god eng, 3 mål middels god, resten ring. Fødnad: 7 kyr, 16 småfe. Sånad: 2 1/2 tunne havre, 2 1/2 tunne poteter. Avling: 11 tunner havre, 11 tunner poteter, 570 våger høy, 77 våger halm, 30 våger høy i liene, skavet svara til 30 våger høy.

I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Fødnad 9 storfe, 16 småfe. Sånad 2 tunner havre, 1 1/2 tunne poteter.


1751 bygsla Johannes Jonsson dette bruket hjå sokneprest Arnouldus von Vesten Sylow. Han var sokneprest i Haus 1747-1763.

Johannes 1714-, son til brukaren Jon Bastesson, sjå ofr., g. 1751 m. Brita Larsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7, 1725-1783. Dei var barnlause. 1794 var det halde skifte etter Johannes Jonsson, som då var enkjemann. Bruttoen i bue var 32 rdl., nettoen vel 23 rdl. Arven vart delt mellom systedottera Brita Jonsdtr. Grimen og borna etter systerdottera Kari Jensdtr. Indre-Bruvik. Sjå bnr. 1.


1784 bygsla Eirik Johannesson Indre-Boge dette bruket. Den gamle brukaren, Johannnes Jonsson, skulle ha kår.

Eirik 1757-1794 var frå Indre-Boge bnr. 6, g.m. Marta Tørresdtr. Ytre-Bruvik bnr. 1, 1760-. Ved skiftet etter Eirik 1794 var bruttoen i buet 103 rdl., nettoen var 91 rdl.

Born:

 1. Olav 1785-1845, ug. (Olav er ikkje nemnd i skiftet etter faren).
 2. Brita f. og d. 1786,
 3. Brita 1789-, g.m. Nils O. Stavenes brukar her. Sjå nfr.
 4. Kari 1794-, g. 1840 med ekm. Mikkel Mikkelson Bjørndal. Sjå Arna s. 244.


1794 bygsla Nils Monsson Vik. Nils 1758-1826 var frå Vik bnr. 5, g.m. enkja etter den førre brukaren her, Marta Tørresdtr.

Born:

 1. Tvillingar f. og d. 1796,
 2. Eirik 1797-1798,
 3. Mons 1799-, b. på Grimen i Fana,
 4. Tørres f. og d. 1803-,
 5. Nils, b. i Fana.


1812 bygsla Nils Olsson Stavenes. Dei gamle brukarfolka, Marta Tørresdtr. og Nils Monsson, fekk tinglyst kår.


1839 fekk Nils Olsson kongeskøyte på bruket sitt for 220 spdl. og årleg jordeavgift 7 skjepper bygg.

Nils Olsson 1784-1859 var gift 1813 m. Brita Eiriksdtr. 1789. Far hennar hadde vore brukar her. Sjå ofr.

Born:

 1. Olav 1814-, brukar her,
 2. Marta 1817-, sjå leigebuarar,
 3. Anna 1819-, g. 1847 m. Tor Olsson Skjolden,
 4. Brita 1823-, g. 1859 m. Jens Monsson Grimen, brukar på Bjørndal. Sjå Arna s. 245.
 5. Eirik 1825-, brukar her. Sjå nfr.
 6. Helga 1829.


1839 skøyte til Olav Nilsson for 220 spdl. og kår til foreldra. Olav 1814-, var g.m. Gjertrud Olsdtr. Skjoldal, d. 1861.

Born:

 1. Brita f. 1846.


1848 skøyte til Eirik Nilsson frå broren Olav for 700 spdl. og kår til foreldra. Eirik 1825-, selde dette bruket att 1851. 1857 g. han seg med ei enkje på Games, Agneta Kristiana Jensdtr. Han vart seinare buande på Garnes. Sjå Arna s. 11.


1851 skøyte til Olav Johannesson Havrå, gardbrukar på Havrå i Haus. Sjå Haus s. 268.


1853 skøyte til Knut Johannesson for 400 spdl.


1854 skøyte til Anders Tomasson for 350 spdl. Skøytet var underskrive av Mons Nilsson Grimen, som fullmektig for Knut Johannesson.

Anders Tomasson 1816-, var frå Stavenes, g. 1853 m. Ingebjørg Olsdtr. Rødberg 1835-. Anders og Ingebjørg dreiv dette bruket til 1894. Då flytte dei til Sæterdal. Husa på dette bruket vart brannskadde 1893.

Born:

 1. Ingebjørg 1853-, g.m. Johannes Tørresson Ytre-Bruvik bnr. 4.
 2. Ingebjørg 1856-, g.m. Nils Andersson Skulstad. Sjå Haus s. 293.
 3. Olina 1860-, g.m. Hans Hushaugen frå Askøy, b. Sedalen bnr. 3.
 4. Brita 1863-,
 5. Madli 1869-,
 6. Tomas 1871-, sjå bnr. 16,
 7. Anna 1876-, b. Askøy.
 8. Ole Johan 1878-, b. Sæterdal.


1894 skøyte til Johannes Andersson Kyrkje-Bruvik bnr. 2 1843-, g. m. Ingebjørg 1856-1945, dtr. åt Anna og Peder Folgerø, Sunnhordland.

Born:

 1. Anders 1888, brukar her,
 2. Anna 1889-1891,
 3. Peder 1892-, sjå bnr. 21 nfr.
 4. Anna 1894-, b. Stord, g.m. gardbrukar Arnfinn Bjelland.
 5. Johannes f. og d. 1897.


1918 skøyte til Anders Johannesson 1888-, sjå ofr., gardbrukar og steinarbeidar, g.m. Magdeli 1894-1941, dtr. åt Kari og Olav O. Kallekleiv. Sjå Gjerstad s. 215.

Born:

 1. Johannes 19**-, sjå bnr. 68,
 2. Ingeborg 19**-, g.m. Johan K. Hesjedal, Indre-Bruvik bnr. 48.
 3. Anna 19**-, b. Vik, g.m. gruvearbeidar Jakob Vik.
 4. Mina 19**-, b. Vaksdal, g.m. mylnearbeidar Jakob K. Jakobsen. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 5. Oddmund 19**-, brukar her. Sjå nfr.,
 6. Karen 19**-, g.m. Bjarne Hilland. Sjå bnr. 67 nfr.
 7. Alfred 19**-, b. Indre-Bruvik bnr. 72.
 8. Agnar 19**-, sjå bnr. 70 nfr,.
 9. Edvin 19**-, elektrikar, b. Larvik, g.m. Anne Marie Mogsnes.


1954 skøyte til Oddmund'Andersson 19**-, sjå ofr., anleggsarbeidar og gardbrukar, g.m. Ingebjørg 19**-, dtr. åt Maria og Martin Olsnes bnr. 7.

Born:

 1. Elisabeth 19**-,
 2. Torunn 19**-, g.m. Kjell Øyre.
 3. Kjetil 19**-,
 4. Else Karin 19**-,
 5. Eli 19**-,
 6. Oddbjørg 19**-,
 7. Morten 1967-.


BNR. 6

Daglegnamn: Perane.

Gamalt løpenr. 225, nytt løpenr. 440. Gamal skyld 22 1/2 mork smør, 1838: ny skyld 1 dl. 21 sk. 1886: 1,82 skm. 1956: 2,21 skm. (Auken i skylda kjem mellom anna av at bnr. 6 og bnr. 25 vart samanføyd 1920. Bnr. 25 var utskilt frå bnr. 7).

1863 var det på dette bruket 5 1/2 mål åker. 2 mål var god åker, 3 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 28 3/4 mål. 7 1/2 mål var god eng, 3 mål var middels god, resten var ring. Fødnad: 6 kyr, 1 ungfe, 13 småfe. Sånad: 2 2/3 tunne havre, 3 tunner poteter. Avling: 12 tunner havre, 15 tunner poteter, 450 våger høy, 84 våger halm, 30 våger høy i liene, skav svara til 20 våger høy.

1865 fødnad: 7 kyr, 15 småfe. Sånad: 2 tunner havre, 2 tunner poteter. 1875 fødnad: 4 kyr, 2 ungfe, 25 småfe, 1 gris. Sånad: 2 tunner havre, 4 tunner poteter.


1767 kom Johannes Halsteinsson hit frå Hekland bnr. 1. Han var sjølveigar der, men kom i økonomiske vanskar etter at husa på Hekland brann. Huslydopplysningar: Sjå Hekland bnr. 1.


1782 bygsla Eirik Olsson Fossmark dette bruket hjå sokneprest Arentz. Den gamle brukaren, Johannes Halsteinsson, som var verfar åt Eirik, skulle ha kår av bruket.

Eirik Olsson 1754-1834 var son åt Olav Eiriksson Faugstad og kona Brita Olsdtr. Veo, f. Eide. Sjå Veo bnr. 2. Eirik g. seg 1783 m. Dorthea Johannesdtr. Ytre-Bruvik 1759-. Eirik hadde odelsrett til Stavenes bnr. 3, som han gav skøyte på 1791.

Born:

 1. Olav f. og d. 1784,
 2. Johannes 1785-, brukar her,
 3. Marta 1788-, g.m. Sjur O. Løtveit, sjå Løtveit bnr. 1,
 4. Olav f. og d. 1798.

1814 bygsla Johannes Eiriksson. Foreldra fekk kår.

1836 kongeskøyte til Johannes Eiriksson for 200 spdl. og årleg jordavgift 1 tunne 2 fjerdingskar bygg.

Johannes Eiriksson 1785-1850 var g. 1809 m. Anna Olsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 9 1789-1870.

Born:

 1. Eirik 1809-, brukar her,
 2. Dorthea 1813-, g.m Anders Nilsson Mele. Sjå Løtveit bnr. 5,
 3. Olav 1815-, brukar på Ytre-Bruvik bnr. 8, sjå nfr.
 4. Olav 1818-, brukar på Games, g.m. Helga Andersdtr. Dale. Sjå Arna s. 10.
 5. Ingebjørg 1821-, g.m. Jon M. Ytre-Bruvik, sjå Løtveit bnr. 5.
 6. Brita 1824-, g.m Johannes J. Koppen. Sjå bnr. 7 nfr.


1836 skøyte til Eirik Johannesson for 200 spdl. og kår til foreldra. Eirik 1809-1856 var g.m. Kari Ellingsdtr. Olsnes bnr. 3, 1810-1886. 1843 gjorde dei makeskifte med brukaren på Løtveit bnr. 3, og flytte dit. Huslydopplysningar: Sjå Løtveit bnr. 3.


1843 makeskøyte til Anders Sjursson Løtveit mot vederlag i Løtveit bnr. 3. Anders Sjursson var f. på Løtveit bnr. 3 1822-, g. 1842 med Agathe Larsdtr. Rolland 1821-1861. Sjå Haus s. 13.

Born:

 1. Anna 1843-1846,
 2. Anna 1846-, g.m. Peder Monsson Ytre-Bruvik, brukar her. Sjå nfr.
 3. Sjur 1849-, snikkar, b. Vaksdal bnr. 11.
 4. Madli 1852-,
 5. Agathe 1855-,
 6. Pernille Cecelia 857 -, b. Breistein g.m. Johannes Knutsen, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 7. Lars 1860-, b. i Øvre Valen, Valevåg i Sunnhordland frå om lag 1910.


1863 skøyte til Peder Monsson for 350 spdl. og kår til Anders Sjursson, verdsett til 100 spdl. for 5 år.

Peder 1834-1892 var son åt Gjertrud og Mons Ytre-Bruvik bnr. 13, g. 1864 m. Anna Andersdtr. 1846-1928, dtr. åt den førre brukaren her.

Born:

 1. Anders 1864-, brukar her,
 2. Mons 1866-1891, d. ug. i Tyskland,
 3. Petter Andreas 1868-, sjå bnr. 30,
 4. Sivert Johan 1870-1899, ug.
 5. Andreas 1873-, b. Vaksdal, g.m. Johanna Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 4.
 6. Johan 1875-,
 7. Johannes 1877-1886,
 8. Agathe 1879-1904, b. Bergen,
 9. Edvard Olai 1881-, sjå leigebuarar,
 10. Anna Gjertine 1882-1883,
 11. Anna Gjertine 1884-, b. Eidsvåg, g.m. Jon Nielsen,
 12. Johannes 1887-1889,
 13. Pernille 1888-, b. Vaksdal, g.m. Bernhard Martin Olsnes. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.


1893 skifteskøyte til Anders Pedersson for kr. 1400 og kår til mora Anna Andersdtr.

Anders 1864-1938 var g.m. Inger Johanne Hansdtr. Valen frå Sveio, f. ca. 1867.

Born:

 1. Peder 1894-, brukar her,
 2. Anna 1895-, d. som barn,
 3. Anton Severin 1896-, sjå bnr. 35,
 4. Harald 1898-,
 5. Sivert 1901-1951, jarnbanearbeidar, b. Haukeland, g.m. Magnhild Monsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 12.
 6. Alf 1903-, sjå bnr. 44,
 7. Edvard 1906-1974, gruvearbeidar, ug.


1932 skøyte til Peder Andersson 1894-1971, gardbrukar og anleggsarbeidar, g.m. Marta 1894-1965, dtr. åt Johanna og Mons J. Ytre-Bruvik bnr. 12.

Peder hadde også skøyte på bnr. 27, 50, 54 og 55. Sjå nfr.

Born:

 1. Inger 19**-, g.m. Birger Synsvold. Sjå bnr. 71 nfr.
 2. Arthur 19**-, b. New Jersey, U.S.A., g.m. Marguerite Jensen.
 3. Johanna 19**-, g.m. Anton Høylo. Sjå nfr.


1973 skøyte til Johanna Høylo 19**-, dtr. åt Marta og Peder A. Ytre-Bruvik, sjå ofr., g.m. gruvearbeidar Anton Høylo 19**-, son åt Synneva og Elias Jeremias Høylo. Sjå bnr. 33 nfr.

Born:

 1. Jan Arthur 19**-, bygg- og anleggsarbeidar, b. her, g.m. Tordis Jonsdtr. Skaftun 19**.
 2. Sissel 19**-, b. på Blom i Haus, g.m. Ole Henrik Romslo.
 3. Per Arvid 19**-.


BNR. 7

Daglegnamn: Storejohansjorda eller Kristijohansjorda.

Gamalt løpenr. 27 i Arna skipreide, nytt løpenr. 441. Gamal skyld 1 pd. 17 33/35 merker smør. 1838: Ny skyld 2 dl. 1 ort 11 sk. 1886: 3,03 skm. 1956: 0,70 skm.

1863 var åkervidda på dette bruket 6 2/3 mål. 3 mål var god åker, 2 2/3 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 26 2/3 mål. 7 2/3 mål var god eng, 4 mål var middels god, resten var ring. Fødnad: 7 kyr, 3 ungfe, 26 småfe. Sånad: 3 tunner havre, 3 1/2 tunne poteter. Avling: 15 tunner havre, 20 tunner poteter, 700 våger høy, 105 våger halm, 150 våger høy i liene.

1865: Fødnad 10 storfe, 20 småfe. Sånad: 3 tunner havre, 3 tunner poteter. 1875: Fødnad 6 kyr, 2 ungfe, 21 småfe. Sånad: 3 tunner havre, 4 tunner poteter.


Lars Olsson Ytre-Bruvik 1693-1737 vart brukar her omlag 1715. I lista over sjølveigarar i futerekneskapen 1717 er Lars oppført som eigar av 31 merker smør. Far åt Lars, Olav Olsson, hadde 1707 fått skøyte på 1/2 laup smør, 1 mele malt. Det er truleg farsarven åt Lars, eller deler av den, me finn i sjølveigarlista 1717. Men Lars hadde også fått bygselsetel 1717 hjå mora og formyndaren for broren Johannes. Bygselsetelen var tinglyst 1717 og lydde på 27 merker smør og 9 kanner malt. 1720 vart det tinglyst skøyte til Lars frå mora og broren på 27 merker smør, 9 kanner malt. I sjølveigarlistene i futerekneskapane 1723 og 1733 er Lars oppført som eigar av 1 pund 9 merker smør og heimelen er eit skøyte av 2. desember 1720.

Lars Olsson 1693-1737 var g.m. Kristi Larsdtr. Skulstad 1685-1765. Sjå Haus s. 285. Ved eit skifte etter Lars 1737 ervde sonen Johannes jordegods for 5 rdl. og lausøyre for 1 rdl. 3 ort 10 sk. Døtrene Dorthea og Brita ervde kvar jordegods for 3 rdl. 3 ort og lausøyre for 4 ort 13 sk. Arveluten åt enkja er ikkje med i skifteutskrifta.

Born:

 1. Olav 1717-1772, ug., b. her. Sjå skøyte 1753 nfr.
 2. Dorthea 1720-, g.m. Hallstein Johannesson Hekland, brukar her.
 3. Lars f. og d. 1724,
 4. Brita 1725-, g.m. Johannes Jonsson Ytre- Bruvik bnr. 5.
 5. Johannes 1730-, brukar på Indre-Boge bnr. 6.


Eirik Hognesson Kvitingen var neste brukar her. Eirik var fødd i Samnanger om lag 1695 d. 1764, g.m. enkja etter den førre brukaren her, Kristi Larsdtr. 1685-1765. Dei hadde ikkje born.

Ved skiftet etter Eirik 1764 er det opprekna desse ervingane: Johannes Olsson 18 år og Ingebjørg Olsdtr. 12 år. Formyndar for dei var Johannes Frøland i Samnanger. Anders Hognesson 15 år, Nils Hognesson 9 Hogne Hognesson 2 r, Guro Hognesdtr. 6 år. Formyndar for desse borna var Jon Ydland. Alle desse 6 borna var systerborn åt Eirik Hognesson. Til slutt i erveskiftet er oppført Guro Hognesdtr. 30 år gamal. Ho var syster åt Eirik. Arven som desse 7 ervingane fekk å dela var kring 2 rdl.


1753 skøyte til Hallstein Johannesson Hekland frå ervingane etter Lars Olsson på 33 merker smør, 11 kanner malt for 48 rdl. 12 sk. Hallstein 1726-1776 var g. 1752 m. Dorthea Larsdtr. 1720-1804. Dorthea åtte sjølv 3 merker smør, 1 kanne malt, og i skøytet til Hallstein vert det slege fast at han no var eigar av 1/2 laup smør, 12 kanner malt i Ytre-Bruvik. Dermed var jordegodset som farfar åt Dorthea, Olav Olsson, hadde fått skøyte på i 1707 på ny samla på ei hand. Eldste bror åt Dorthea, Olav Larsson, fekk tinglyst revers på kår frå Hallstein Johannesson. Olav Larsson avstod odelsretten sin til verbroren mot at verbroren skulle syta for han så lenge han levde. Olav var veikhelsa.

Born:

 1. Ingebjørg 1753-, g.1 .g.m. Haldor Helgesson Blom, g.2.g.m. Mons Jakobsson Olsnes. Sjå bnr. 9.
 2. Lars f. og d. 1756,
 3. Mons 1758-1766,
 4. Johannes 1759-1760,
 5. Kristi 1760-1761.

Ved skiftet etter Hallstein Johannesson 1766 ervde dottera Ingebjørg 25 rdl. 4 ort 13 sk. Skifteutskrifta fortel ikkje noko om korleis jordegodset var delt, men det var truleg delt likt mellom Ingebjørg og mora. Sjå skøyte 1795 nfr.


1767 vart Nils Magnesson Veset g.m. enkja Dorthea Larsdtr. Sjå Haus s. 31. Nils og Dorthea var barnlause. 1781 let Nils Magnesson tinglesa eit dokument om ein son han hadde fått før han gifte seg med Dorthea, Mons Nilsson. Mor til Mons heitte Johanna Monsdtr. Dette dokumentet gav sonen Mons full arveret etter faren. Sjå bnr. 9.


1795 skøyte til Hallstein Johannesson Indre-Boge på 1 pund smør, 12 kanner malt. Seljarar var Nils Magnesson og Haldor Helgesson. Det var tinglese vilkårsbrev til Nils Magnesson og kona Dorthea Larsdtr. og til Haldor Helgesson og kona Ingebjørg Hallsteinsdtr.

Hallstein 1768-1817 var son åt Johannes Larsson Ytre-Bruvik, brukar på Boge bnr. 6. Hallstein hadde såleis odelsrett til dette bruket. Hallstein Johannesson g.1.g.m. Anna Mikkelsdtr. Indre-Boge bnr. 1, 1773-1806.

Born:

 1. Johannes f. og d. 1798,
 2. Ingebjørg 1799-, g.m. Olav Ivarsson Vassdal, sjå Vassdal bnr. 4.
 3. Johannes 1802-, brukar her,
 4. Brita 1804-1805.

Ved skiftet etter Anna Mikkelsdtr. vart vel halvparten av jordegodset utlagt til panthavaren Mikkel Danielsson Boge. Resten vart delt mellom enkjemannen og borna Johannes og Ingebjørg.

Hallstein g.2.g. 1807 m. Inga Johannesdtr. Jamne bnr. 12 1776-1829.

Born:

 1. Anna 1807-, g.m. Jakob Andersson Vik, sjå Vik bnr. 5.
 2. Kari 1810-, g. 1834 m. Olav Olsson Dale 1809-. Sjå Dale bnr. 6.
 3. Johannes 1812-, b. Votlo, g.m. Brita K. Blindheim. Sjå Haus s. 147.
 4. Brita 1813-, g.m. Anders Olsson Trengereiddalen. Sjå leigebuarar Vik og Haus s. 304 og 307.
 5. Eirik 1816-1838, d. ug. på Dale.

Ved skiftet 1818 etter Hallstein Johannesson vart det lagt fram kvittering frå Mikkel Danielsson Boge at jordegodset som han hadde ved skiftet 1807 var betalt med 100 rdl. Det samla jordegodset i buet etter Hallstein var 19 4/19 merker smør, 10 2/19 kanner malt, verdsett til 160 rdl. Bruttoen i buet var 282 rdl., nettoen i buet 252 rdl. Enkja Inga fekk utlagt halvparten av jordegodset og av buet elles. Resten vart delt i brorlutar på 25 rdl. til sønene Johannes, Eirik og Johannes d. y., og systerlutar på 12 1/2 rdl. til døtrene Ingebjørg, Anna, Kari og Brita. Alle borna fekk partar i jordegodset. Ved skiftet 1830 etter Inga var det ikkje noko jordegods. Jordegodset var samla og selt ved skøyte 1820. Bruttoen i buet etter Inga var vel 37 spdl., nettoen var 29 spdl. Buet hadde tilgode hjå Johannes Hallsteinsson Bruvik 11 spdl. og i Norges Bank 8 spdl. Ervingar var borna Johannes, Eirik, Anna, Kari og Brita.


1820 skøyte til Johannes Hallsteinsson på 1 pund 5 merker smør, 16 kanner malt for 154 sylv spdl. Medreikna i skøyte var hans eigne arvelutar ved skiftet etter mora 1807 og faren 1818. Han vart no også eigar av alt jordegodset som var utlagt til dei andre ervingane ved desse skifta.


1822 vart det tinglyst bygselbrev til Johannes Hallsteinsson på 12 merker smør og 9 sk. i pengar. Dei som skreiv under bygselbrevet var Anders Olsson Blom og sersjant Nils Olsson Romslo. Parten som vart bygsla bort hadde tidlegare vore brukt av far åt Johannes, Hallstein Johannesson. Dette viser at ein del av bnr. 7 framleis var leiglendingsbruk, endå dei siste brukarane der åtte større jordegods enn skylda på bruket.

Anders Olsson Blom og Nils Olsson Romslo var kyrkjeeigarar. Kyrkjegodset i Ytre-Bruvik var ein del av bnr. 7.

Johannes Hallsteinsson 1802-1841 var g.m. Anna Olsdtr. Dale , 1807-. Sjå Dale bnr. 6.

Born:

 1. Dorthea 1825-1849,
 2. Anna f. og d. 1826,
 3. Anna 1828-, g.m. Tørres M. YtreBruvik bnr. 4.
 4. Olav 1829-, sjå skøyte 1842 nfr.
 5. Johannes 1831-, brukar her,
 6. Marta 1833-, g.m. Johannes J. Ytre-Bruvik bnr. 11.
 7. Hallstein 1835-, b. U.S.A.
 8. Kari 1838-, g.m. Nils A. Kyrkje-Bruvik, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 3.
 9. Eirik 1840-, b. U.S.A.

Ved skiftet etter Johannes Hallstein 1842 vart jordegodset i buet verdsett til 300 spdl. og utlagt til eldste sonen Olav i fylje lov om odels- og åsetesrett av 16/6 1821. Bruttoen i buet var 419 spdl., nettoen 326 spdl. Ervingar var sønene Olav, Johannes, Hallstein og Eirik, og døtrene Anna, Marta og Kari.


1843 vart Nils Andersson Dale g.m. enkja Anna Olsdtr. Dei dreiv dette bruket for eldste sonen åt Anna, som hadde fått bruket utlagt ved skiftet etter faren.

Nils Andersson 1821-, var frå Dale. Sjå Dale bnr. 11.

Born:

 1. Johannes 1844-, emigrerte truleg til U.S.A.
 2. Anders 1846-, emigrerte truleg til U.S.A.

Nils Andersson g.2.g. 1873 m. Marta Monsdtr. Olsnes f. om lag 1836.

Born:

 1. Andreas 1874-.


1842 skifteskøyte til Olav Johannesson på 1 pund 5 merker smør, 16 kanner malt for 300 spdl. 1843 fekk Olav bygselbrev frå eigarane av Haus kyrkje for 12 merker smør 2 sk. skyld.

Olav 1829-1847 var berre 13 år da han fekk skøyte. Han døydde ug. 18 år gamal. Ved skiftet etter Olav 1847 var jordegodset i buet verdsett til 340 spdl. Bruttosummen i buet var 347 spdl., men frådraget var 327 spdl., så til deling var det knapt 20 spdl. Mora Anna og brørne Hallstein, Johannes og Eirik ervde kvar 3 spdl 8 sk. Systrene Anna, Marta, Kari og halvbrørne Johannes og Anders ervde kvar 1 spdl. 2 ort 16 sk.


1848 skifteskøyte til Johannes Johannesson i skiftet etter broren Olav på 1 bismarpund 5 merker smør, 16 kanner malt, for taksten 340 spdl. 1849 fekk Johannes bygselbrev på kyrkjeparten i bnr. 7. 1861 fekk han skøyte på kyrkjeparten for 100 spdl.

Johannes 1831-1920 var g. 1854 med Kristi Andersdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 2, 1833-1920.

Born:

 1. Johannes 1855-, brukar her,
 2. Dorthea 1857-, b. Øvste Mjelde, g.m. Lars Helgesson Hekland. Sjå Haus s. 53.
 3. Anders 1858-, sjå leigebuarar,
 4. Nils 1860-,
 5. Olav 1862-,
 6. Brita f. og d. 1863-,
 7. Johannes 1864-,
 8. Johannes 1865-,
 9. Hallstein 1865-,
 10. Johannes Andreas 1869-,
 11. Johannes Andreas 1870-,
 12. Madli 1877-, g.m. smedformann Mons Mjelde. Sjå Haus s. 73, Indre-Bruvik bnr. 13. og Ytre-Bruvik bnr. 40.


Johannes Johannesson 1855-1917, var neste brukar. Han var g.m. Ingeborg 1863-1942, dtr. åt Brita og Helge Hekland bnr. 2. Ingeborg Helgesdtr. hadde skøyte på dette bruket frå 1938-1954.

Born:

 1. Kristina 1882-1963, ug., tekstilarbeidar,
 2. Brita 1885-, ca. 1909, b. Trengereid, ug., syerske,
 3. Helma Andrea 1887-1907,
 4. Johannes 1889-1944, ug., farmar, b. U.S.A.
 5. Helga 1892-, syerske, g.m. anleggs- og industriarbeidar Ole Ross.
 6. Anna 1894-, b. Trengereid, g.m. Johannes Songstad. Sjå Haus s. 317.
 7. Helge 1895-1952, mekanikar, b. U.S.A.
 8. Inga Josefine 1898-, g.m. Peder J. Bruvik, sjå bnr. 21 nfr.
 9. Margit 1900-, g.m. Thomas O. Bruvik, b. Indre-Bruvik bnr. 13.
 10. Arnfinn 1903-, brukar her. Sjå nfr.


1954 skøyte til Arnfinn Johannesson 1903-1957, bygningssnikkar, g.m. Gustava 19**-, helsesyster, no busett i Ytre-Arna, dtr. åt lærar Ole Hermannsen, Bremnes, og kona Gustava f. Bårdsen. Sjå Ytre Arna s. 232 og 233.

Born:

 1. Jan Olav 19**-, adjunkt, b. Ytre Arna, g.m. Bodil Vassdal 19**
 2. Svein Helge 19**-, siviløkonom, b. Ytre Arna.

BNR. 8

Daglegnamn: Joane.

Gamalt løpenr. 28, seinare 28 a, nytt løpenr. 442. Gamal skyld 1 pund smør, 8 kanner malt. Etter at løpenr. 28 b var skilt frå, gamal skyld 13 1/3 mork smør, ny skyld 1838: 3 ort 17 sk. 1886: 0,64 skm. 1943 var bnr. 8 sletta av matrikkelen og samanføyd med bnr. 11. Samla skyld 1,68 skm.

1863 var åkervidda på bruket 2 1/2 mål. 1 1/2 mål var god åker, 1/2 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 7 mål. 3 1/2 mål var god eng, 1 1/2 mål var middels god, resten var ring. Fødnad: 1 kyr, 2 ungfe, 12 småfe. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter. Avling: 6 tunner havre, 9 tunner poteter, 200 våger høy, 42 våger halm, 50 våger høy i liene.

1865 fødnad: 3 storfe, 12 småfe. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter.

1875: Fødnad 2 kyr, 1 ungfe, 18 småfe. Sånad: 2 tunner poteter.


1733 bygsla Henrik Eiriksson Skaftå 1708-, dette bruket hjå Olav Johannesson Olsnes. Då Olav Olsnes døydde 1759 vart det ved skiftet ordna med skøyte til Henrik Eiriksson på 1 pund smør, 18 kanner malt for 50 rdl.

Henrik 1708-1786 var g.m. Anna Andersdtr. Hana 1698-1772.

Born:

 1. Brita 1733-, g.m. Sebjørn Knutsson Ytre-Bruvik bnr. 10.
 2. Unna 1735-, g.1.g.m. Johannes Monsson Skulstad, g.2.g.m. Nils M. Havrå. Sjå Haus s. 265 og 287.
 3. Anders 1739-, brukar her.


1772 skøyte til Anders Henriksson frå faren Henrik Eiriksson og svogeren Sebjørn Knutsson på 1 pund smør, 8 kanner malt.

Anders 1739-, var g.1 .g. 1766 m. Anna Olsdtr. Olsnes 1738-1777.

Born:

 1. Anna 1769-,
 2. Brita 1774-.

Ved skiftet etter Anna Olsdtr. 1778 var jordegodset 1 pund smør, 8 kanner malt, verdsett til 60 rdl. Samla brutto i buet var 114 rdl., nettoen var 14 rdl. Jordegodset var utlagt til dei som hadde krav i buet: Jon Olsson Fossmark, Henrik Eiriksson Bruvik, Johannes Tomasson Skaftå og Johannes Olsson Blomdal.


1779 fekk Anna Holgersdtr. Helleland skøyte på dette jordegodset hjå Anders Henriksson. Samstundes vart det tinglyst bygselbrev frå Anna Helleland til Anders Henriksson.

Anders g.2.g. 1778 m. Magdeli Knutsdtr. Leknes.

Born:

 1. Eirik 1779-,
 2. Knut 1782-,
 3. Anna 1787-.


1789 bygsla Johannes Olsson Løtveit bruket som Anders Henriksson hadde hatt. Bygselbrevet var skrive ut av Johannes Monsson Thunes og Olav Johannesson Helleland og lydde på 1 pund smør, 8 kanner malt. Johannes Olsson 1763-1822 var g.1 .g.m. Marta Larsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 9 1752-1792.

Born:

 1. Olav 1792- 1793.

Johannes Olsson g.2.g. 1793 m. syster til 1. kona, Kari Larsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 9 1759.

Born:

 1. Lars 1794-, brukar her,
 2. Marta 1796-, g.m. Johannes J. Ytre-Bruvik bnr. 11.
 3. Brita f. og d. 1799,
 4. Olav 1800-1830,
 5. Jakob 1802-, b. Bergen frå 1827.


1815 bygsla Lars Johannesson bruket som faren hadde hatt. Lars 1794-1882 var g.1.g. 1816 m. Anna Johannesdtr. Jamne bnr. 12 1785 d. på barselseng med dødfødd dotter 1817.

Lars g.2.g. 1817 m. Gjertrud Eiriksdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 10 f. 1795.

Born:

 1. Eirik 1818-, sjå leigebuarar,
 2. Johannes 1820-,
 3. Lars f. og d. 1822,
 4. Anna 1823-,
 5. Kari 1825-1837,
 6. Gjertrud 1826-,
 7. Marta 1829-,
 8. Olav f. og d. 1832,
 9. Agathe 1833-,
 10. Ingebrigt 1836-,
 11. Anna 1840-1846,
 12. Kari 1841-.


1826 vart det halde minneleg utskiftning. I samband med denne utskiftinga eller kanskje noko seinare vart det gamle løpenr. 28 delt i 2 like store partar, 28 a, og 28 b. Den eine halvparten vart lagt til bnr. 9. Sjå bnr. 9. Dette bruket var altså no berre helvta så stort som det hadde vore før.

1846 skøyte til Olav Johannesson Ytre-Bruvik for 300 spdl. Olav Johannesson var f. på bnr. 6 1815, g. 1845 m. Kari Sebjørnsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 10 f. 1819. 1855 gjorde dei makeskifte med Rasmus Nilson Vedå, og overtok eit bruk i garden Skar i Samnanger. Sjå Samnanger I s. 270.

Born:

 1. Anna 1845 el. 1846, g. 1869 m. Johannes Sveinsson Kvernes, b. Nappen, Valevåg i Sunnhordland.
 2. Johannes f. og d. 1850,
 3. Brita f. og d. 1852,
 4. Brita 1853-, b. i Bergen frå 1880,
 5. Johannes 1855-, brukar på Skar bnr. 1, seinare brukar på Øvre Valen, Valevåg, Sunnhordland, G.m. Brita Sirene Ytre-Bruvik bnr. 10 f. 1858. Sjå Samnanger I s. 270.
 6. Sebjørn 1859-, husmann Øvre Valen, Sunnhordland, g.m. Anna frå Sunnfjord.


1855 makskifteskøyte til Rasmus Nilsson Vedå mot vederlag i eit bruk i garden Skar i Samnanger. Det vert fortalt at dette makeskiftet kom i stand ein gong Olav og Rasmus hadde fylgje på båten frå Bergen. Rasmus Nilsson 1825-1893 var son åt Nils Persson Veo og 1. kona Maria Rasmusdtr. f. Hartveit. Sjå Gjerstad s. 354. Rasmus var g.1.g.m. Kari Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 11 1816-, d. før 1882.

Born:

 1. Nils 1856-1883, ug.,
 2. Marta 1858-, d. ug.,
 3. Marta Maria 1859-,
 4. Anders.

Rasmus g.2.g. 1882 med Magdeli Rasmusdtr. Vassdal bnr. 1 f. 1835. 1880 fekk Rasmus auksjonsskøyte på bnr. 11. Bnr. 8 og bnr. 11 har seinare vore drivne i lag, og var formelt samanføyd 1943.


1893 skøyte til Nils Andersson Asheim på bnr. 8 og 11. Nils 1865-1954, sjømann og gardbrukar, var son åt lærar og klokkar Anders Larsson Åsheim og kona Ingebjørg Johannesdtr. f. Tunes, g.m. Katrina 1868-1955, dtr. åt Agate og Jon Stokke. Sjå Indre-Bruvik bnr. 9. Sjå Haus s. 209.

Born:

 1. Anders b. New York, U.S.A., g.m. Helga Olsnes.
 2. Agate 1890-, g.m. Magnus Hjelvik, brukar her.


1923 skøyte på bnr. 8 og 11 til Magnus Hjelvik 1891-1969, gardbrukar, son åt Berta og Mons Raknes, b. Hjellvik, Hamre, g.1 .g.m. Agate Nilsdtr. Åsheim 1890-1932. Sjå ofr.

Born:

 1. Bergit 19**-, avdelingsleiar, ug., b. Bruvik.
 2. Nils 19**-, lærar, b. Tysnes, g.m. Inger Marie Bjørnebekk.
 3. Margit 19**-, sjukepleiar, b. Oslo, ug.,
 4. Ågot 19**-, sjå Indre-Bruvik bnr. 40.

Magnus Hjelvik g.2.g. 1934 m. Rakel f. 1909-, dtr. åt gardbrukar Peder H. Helle og kona Anna Martinusdtr.

Born:

 1. Audny 19**-, b. Haukeland, g.m. Terje Nesse,
 2. Magnvald 19**-, brukar her. Sjå nfr.
 3. Bjarne 19**-, sjømannsprest, g.m. Bjørg Lyndholm.


1960 skøyte til Magnvald Hjelvik 19**-, ingeniør i Osterøy kommune, g.m. Ellen Helene 19**-, husmor og butikkekspeditør, dtr. åt gartnar Konrad Magnus Kloster og kona Helene f. Johanssen, Stavanger.

Born:

 1. Miriam Edel 19**-,
 2. Irmelin 19**-,
 3. Gjert Magnus 19**-.


BNR. 9

Larsane, seinare Ådnane.

Gamalt løpenr. 29, nytt løpenr. 444. Gamal skyld 12 2/35 merker smør, 1838: Ny skyld 3 ort 11 sk. 1871 var løpenr. 444 samanføyd med løpenr. 443. 443 hadde gamalt løpenr. 28 b og var utskilt frå bnr. 8 truleg 1826, då det var halde minneleg utskifting på garden. I den nye matrikkelen 1886 fekk løpenr. 443 og 444 felles bnr., bnr. 9. Gamal skyld var 1 dl. 2 ort 4 sk. Ny skyld: 2,17 skm. Løpenr. 443 hadde hatt ei gamal skyld på 13 1/2 mork smør, eller 3 ort 17 sk. 1863 var åkervidda 6 mål. 3 1/2 mål var god åker, 1 mål middels god, resten var ring. Engvidda var 23 mål. 8 1/2 mål var god eng, 4 1/2 mål var middels god, resten var ring. Fødnad: 6 kyr, 2 ungfe, 17 småfe. Sånad: 3 tunner havre, 3 1/2 tunne poteter. Avling: 14 tunner havre, 20 tunner poteter, 570 våger høy, 98 våger halm. 100 våger i slåttene.

I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Fødnad 9 storfe, 20 småfe, 1 gris. Sånad 3 tunner havre, 4 tunner poteter.

1875: Fødnad 6 kyr, 2 ungfe, 28 småfe. Sånad 2 1/2 tunne havre, 4 tunner poteter.

1956: skyld 2,93 skm. Bnr. 9 vart samanføyd med bnr. 15, 17 og 18 1930 og 1937. Auken i skylda frå 1886 til 1956 kjem truleg av desse samanføyningane.


1738 skøyte på 16 merker smør til Lars Larsson Olsnes 1692-1772, Sjå Olsnes Brukarar før 1700. Han hadde vore leiglending her frå 1720-åra. Lars fekk kjøpa bruket sitt hjå Halvor Kjelland og Lars, Nils og Anders Trengereid. Dei hadde fått sine partar ved arveskifte. Sjå Gjerstad s. 368-69 og Haus s. 309.

Lars g.1.g. 1721 m. Brita Pedersdtr. Stamnes 1669-1733. Sjå Stamnes, brukarar før 1750.

Lars g.2.g. 1733 m. Turid Ingebrigtsdtr. Dale 1685-1751.

Lars g.3.g. 1752 m. enkja Brita Monsdtr. Hakenes f. Herfindal 1706-1766.

Born:

 1. Marta 1752-, g. 1789 m. Johannes O. Ytre-Bruvik bnr. 8.
 2. Kari 1759-1837, g. 1793 m. ekm. Johannes O. Ytre-Bruvik bnr. 8.


1765 skøyte til Olav Persson Langhelle på 16 merker smør for 21 rdl.

Olav Persson 1738-, var frå Langhelle bnr. 3, g. 1765 m. Ingebjørg Simonsdtr. Bruvik.

Born:

 1. Brita 1767-1805, ug.,
 2. Anna 1769-1772,
 3. Per 1772-1776,
 4. Lars 1776-, brukar på Olsnes bnr. 2,
 5. Per 1779-, brukar på Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 12.
 6. Anna 1789-, g.m. Johannes E. Ytre-Bruvik bnr. 6.


1783 skøyte til Lars Mikkelsson Dale på 16 merker smør. Lars Mikkelsson 1751-1824 var frå Dale bnr. 11, g. 1782 m. Ingebjørg Andersdtr. Stanghelle 1756-1803. Dei fekk skøyte på eit bruk i Vinås i Haus 1789, og flytte dit. Sjå Dale bnr. 11 og Gjerstad s. 39.

Ved skiftet etter Ingebjørg 1803 var dette bruket utlagt til dottera Marta for 60 rdl. Ved skiftet etter Marta 1816 vart bruket utlagt til far hennar, slik at han vart eigar på nytt.

Born:

 1. Marta 1782-1816, g. 1806 m. Olav Knutsson Hesjedal brukar på Vinås i Haus.

1789 bygsla Mons Nilsson dette bruket. Mons var son åt Nils Magnesson Veset, brukar på Ytre-Bruvik bnr. 7, g. 1790 m. Marta Nilsdtr. Mons hadde hatt eit bruk på Vinås i Haus før han kom hit. Mons og Marta var truleg brukarfolk her til kring år 1800.


1802 bygsla Mons Jakobsson Olsnes 16 merker smør hjå Lars Mikkelsson Vinås. Lars og kona skulle ha kår av dette bruket.

Mons 1771-1825 var g. 1799 m. Ingebjørg Hallsteinsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7 f. 1753. Ingebjørg var enkje då dei gifte seg. Ho var g.1.g.m. Haldor Holgeirsson Blom 1751-1795. Haldor og Ingebjørg fekk tinglyst kår av bnr. 7 1795. Sjå Haus s. 250.

Båe ekteskapa åt Ingebjørg Halsteinsdtr. var barnlause. Ved skiftet etter Mons Jakobsson 1826 var bruttosummen i buet 65 spd. Nettoen vel 23 spdl. Enkja Ingebjørg ervde halvparten, resten vart delt mellom systrene åt Mons. Sjå Olsnes bnr. 1.


1825 auksjonsskøyte til Ingebrigt Nilsson Veset på 16 merker smør for 140 spdl. og 60 sk.

Ingebrigt 1790-1838 var g. 1818 m. Synneva Monsdtr. Dale bnr. 9, 1794-1838. Dei var paktarfolk på Nordre Veset i Haus før dei kom hit. Dei hadde ikkje born. Ingebrigt hadde mange tillitsverv dei åra han budde her. Han var mykje nytta som formyndar og lagrettemann. 1837 selde han bruket og utvandra til Amerika. Både Ingebrigt og Synneva døydde fyrste vinteren dei var i Amerika. Sjå Haus s. 25 og 26 og Dale bnr. 9.


1837 skøyte til Johannes Nilsson Helle på 16 merker smør for 500 spdl. Johannes f. 1800 og kona Ragnhild Johannesdtr. Dale bnr. 19 hadde pakta eit bruk på Kvisti i Haus før dei kom hit. 1851 selde dei dette bruket og flytte til Helle, der dei overtok bnr. 3. Sjå Helle bnr. 3.

Born:

 1. Agathe 1822-, g.m. Sjur Jakobsson Olsnes, sjå Olsnes bnr. 1.
 2. Johannes 1836-, brukar på Helle bnr. 3.


1851 skøyte til Arne Steffensson Hatland på 3 ort 11 sk. skyld for 400 spdl. 1864 fekk Arne Steffensson også skøyte på løpenr. 443, skyld 3 ort 17 sk. Ved dette kjøpet vart Arne eigar av halvparten av bnr. 8, som seinare vart drive saman med bnr. 9.

Arne Steffensson 1820-, var g.1 .g. 1850 m. Anna Eiriksdtr. Njåstad 1822-1866. Sjå Gjerstad s. 125,228 og 230.

Born:

 1. Brita f. om lag 1850, g.m. Haldor A. Bruvik, sjå Indre-Bruvik bnr. 6.
 2. Anna 1852-, b. Tveita, Valevåg, g.m. Johannes J. Vatle.
 3. Steffen 1854-, brukar her,
 4. Kari 1856-, g.m. Jakob F. Weltzin, sjå Indre-Bruvik bnr. 8.
 5. Eirik 1859-, tekstilarbeidar, b. Dale, g.m. Ingebjørg Monsdtr. Njåstad.Sjå ættesoge for Dale og Gjerstad s. 230.
 6. Askjell 1861-,
 7. Mons f. og d. 1863,
 8. Andreas 1864-1865.

Arne g.2.g. 1866 m. Åsa 1829-1910, dtr. åt Johannes Monsson Nordre Askeland og kona Sigrid Jakobsdtr. Sjå Haus s. 132.


1893 og 1928 skøyte til Steffen Arnesson 1854-, g.1.g.m. Ingrid 1859-1891, dtr. åt lærar og klokkar Anders Larsson Åsheim og kona Ingebjørg Johannesdtr. f. Thunes. Sjå Haus s. 209 og Indre-Bruvik bnr. 9.

Born:

 1. Anna 1882-,
 2. Arne 1883-. Utvandra til USA i 1900.
 3. Ingeborg Magdalena 1885-1886,
 4. Anders 1887-. Utvandra til USA i 1904.
 5. Askjell 1889-1914.

Steffen g.2.g. 1893 m. Anna Ellingsdtr. Olsnes bnr. 4 1865-.


1915 og 1937 skøyte til Arne Johannesson Bruvik 1875-1959, fabrikkeigar, son åt møbelsnikkar Johannes Jonsson Bruvik og kona Anna, g.m. Eliseffa f. 1877 dtr. åt sjømann Mikael Mikkelsen og kona Marta, b. Ørsvåg.

Born:

 1. Einar 1898-, sjå nfr.
 2. Johanna 1902-,
 3. Gudrun 1904-, g.m. Einar Knutsen, b. Bergen. Sjå bnr. 62.
 4. Anna 1905-,
 5. Michael 1907-, b. Strusshamn,
 6. Ågot 1908-, b. Bergen,
 7. Arne 1910-, b. Bergen,
 8. Eliseffa 1911-, b. Bergen, g.m. Angel Johannes Bruvik. Sjå nfr.


1956 skøyte til Einar Johannessen 1898-, sjå nfr., disponent, b. Bergen, g.1.g.m. Karin Hansen d. 1926.

Born:

 1. Karl Eirik 19**-, kontorassistent, b. Gøteborg,

Einar Johannessen g.2.g. 1928 m. Alice Scherafia 1898-1974, dtr. åt Anna og Carl Johansen, Gøteborg.


1972 skøyte på bnr. 9, 37 og 56 til Angel Johannes Bruvik 1909-, og kona Eliseffa 1911-, dtr. åt Eliseffa og Arne J. Bruvik, sjå ofr. Angel Johannes Bruvik er son åt fabrikkeigar Alfred Martin Bruvik, Bergen, og kona Kaia Emelie.

Born:

 1. Kari 19**-, b. Bergen, g.m. Ingvald Bjørndal.
 2. Arne 19**-, ug.,
 3. Eli Margrete 19**-, b. Bergen, g.m. Knut Mjelde.
 4. Gunnar Johannes 19**-, g.m. Irene Solsvik.


Eigarar og brukarar på løpenr. 443.


1830 skøyte på 12 merker smør, 4 kanner malt for 60 spdl. til Olav Larsson Thunes frå Lars Olsson Thunes. Sjå Haus s. 444 og 446. 1832 skøyte til Mikkel Larsson Hekland for 140 spdl. Mikkel f. 1809 busette seg i Bergen 1837. Sjå Hekland bnr. 2.

1836 skøyte til Knut Nilsson Dale for 150 spdl. Knut Nilsson f. 1806 var frå Dale bnr. 18, g.m. Brita Bastesdtr. Stokke bnr. 3, 1796-1845.

Born:
 1. Nils 1826-, g. 1845 m. Anna Persdtr. Garnes, b. Audland i Arna og Øvredalen i Os. Sjå Arna s. 274 og Osboka III s. 798.
 2. Siri 1833-,
 3. Mikkel 1834-,
 4. David 1838-,
 5. Kari 1840-.


1845 skøyte til Nils Nilsson Indre-Bruvik for 300 spdl. Den nye eigaren var truleg Nils Nilsson f. 1816 på Indre-Bruvik bnr. 13. Denne Nils var seinare leigebuar på Olsnes. Namnet åt kona er ikkje kjent. Ein son, Knut 1855-, var busett i U.S.A. Knut var g. 1881 m. Ingebjørg Jonsdtr. Fossmark. Sjå Fossmark bnr. 1.


1859 skøyte til Halvor Larsson for 400 spdl. Og kår. (Kven denne Halvor var, har eg hittil ikkje funne noko opplysningar om.) Han sat med jorda til 1864, då gav han skøyte til Arne Steffensson Hatland. Sjå bnr. 9 ofr.


BNR. 10

Daglegnamn: Sebjørnane eller Knutane.

Gamalt løpenr. 30, nytt løpenr. 445. Gamal landskyld 1 pund 3 merker smør. 1838: Ny skyld 1 dl. 2 ort 1 sk. 1886: 2,17 skm. 1956: 2,10 skm.

1863 var åkervidda på bruket 4 1/2 mål. 2 mål var god åker, 1 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 18 2/3 mål 6 2/3 mål var god eng, 2 mål var middels, 10 mål var ring. Fødnad: 6 kyr, 2 ungfe, 25 småfe. Sånad: 2 1/2 tunne havre, 2 1/2 tunne poteter. Avling: 13 tunner havre, 14 tunner poteter, 600 våger høy, 91 våger halm, 100 våger høy i liene.

1865: Fødnad 8 storfe, 21 småfe. Sånad 2 1/2 tunne havre, 3 tunner poteter. 1875: Fødnad 6 kyr, 2 ungfe, 22 småfe. Sånad 3 tunner havre, 5 tunner poteter.


Knut Bastesson Ytre-Bruvik 1687-1759 var den fyrste kjende brukaren på dette bruket. Knut var g.1 .g. 1711 m. Brita Johannesdtr. Ytre-Bruvik, d. 1743. Dei fekk bygsla dette bruket hjå bror hennar, Sjur Johannesson Litun. Sjå eigarsoga ofr.

Ved skiftet etter Brita Johannesdtr. 1743 var det ikkje noko jordegods i buet. Sonen Olav ervde i lausøyre 1 rdl. 2 ort 11 sk. Dottera Brita ervde 4 ort og vel 5 sk. i lausøyre.

Born:
 1. Olav 1712-1713,
 2. Olav 1713-1717,
 3. Baste 1715-, g. 1746, b. på Angelskår i Hamre,
 4. Johannes 1717-1722,
 5. Sebjørn 1720-, brukar her,
 6. Olav 1723-,
 7. Brita 1725-, d. før 1743,
 8. Brita 1727-, g.m. Jakob Monsson Olsnes, sjå Olsnes bnr. 1,

Knut g.2.g. 1744 m. Kari Johannesdtr. Olsnes 1712-1759. Ved skiftet etter Kari 1757 var bruttoen i buet 59 rdl., nettoen var 41 rdl. Arven vart delt mellom enkjemannen og sonen i 2. ekteskap.

Ved skiftet etter Knut Bastesson 1759 var bruttosummen i buet vel 26 rdl., nettoen vel 23 rdl. Arven vart delt mellom borna frå 1. og 2. ekteskap.

Born i 2. ekteskap:

 1. Johannes 1744-, g. 1765 m. enkja Bothild Askjelsdtr. Skår, Hamre.


1776 skøyte til Sebjørn Knutsson på 16 1/5 mork smør, 4 4/5 kanner malt og 1/2 sk. i pengar. Sebjørn fekk skøyte hjå Sjur Johannesson, truleg ein soneson åt Sjur Litun. Sjå eigarssoga.

Sebjørn 1720-1786 var g. 1759 m. Brita Henriksdtr. Ytre-Bruvik bnr. 8, 1733-1821. Dei bygsla dette bruket frå om lag 1758.

Born:

 1. Brita f. og d. 1759,
 2. Knut 1761-, brukar her,
 3. Anna 1770-1771,
 4. Anna 1771-1803,
 5. Brita 1774-1826,
 6. Henrik 1777-, g. 1816 m. enkja Rebekka Steffensdtr. Hundhamar. Sjå Haus s. 241.


1788 skøyte til Knut Sebjørnsson frå mora Brita Henriksdtr. og panthavaren Magne Mikkelsson Stokke. Dei hadde fått utlagt kvar sin halvpart av dette bruket i skiftet etter Sebjørn Knutsson 1787. Vilkårsbrev til Brita Henriksdtr. vart tinglyst 1788.

Knut Sebjørnsson 1761-1820 var g. 1789 m. Kari Markusdtr. Seim, 1765-1838. Sjå Arna s. 59. Ved skiftet etter Knut 1821 var bruttoen i buet 77 spdl. Nettoen var 54 spdl. Det var ikkje jordegods i buet, av di eldste sonen Sebjørn hadde fått skøyte på dette bruket før faren døydde.

Born:

 1. Sebjørn 1790-1794.
 2. Kari 1792-, g. 1821 m. Baste Olsson Angelsskår.
 3. Brita 1794-, g.m. Johannes Olsson Angelsskår.
 4. Sebjørn 1796-, brukar her,
 5. Knut 1798-, g. 1833 m. Marta Fabiansdtr. Vatle.
 6. Markus 1800-, sjå Vassdal bnr. 1.
 7. Ingebjørg f. og d. 1803.
 8. Anders 1804-, b. i Fana frå 1829.
 9. Ingebjørg 1807-, g.m. ekm. Mons B. Stokke, sjå Stokke bnr. 3.

Ved skiftet etter Sebjørn Knutsson 1787 var dette bruket verdsett til 48 rdl. Bruttosummen i buet var 118 rdl., nettoen var 53 rdl. Halve bruket vart utlagt til panthavaren Magne Mikkelsson Stokke. Hi helvta vart utlagt til enkja Brita Henriksdtr.


1816 skøyte til Sebjørn Knutsson på, 18 merker smør med bygsel og overbygsel til ein part på 9 merker smør, 1 1/2 sk. i skyld. Denne siste parten var benifisert til seminarium fredrianium.

Sebjørn 1796-1870 var g.m. Brita Olsdtr. 1790-1855.

Born:

 1. Kari 1819-, g.m. Olav J. Ytre-Bruvik bnr. 8.
 2. Brita 1820-1826,
 3. Knut f. og d. 1822,
 4. Knut 1824-, brukar her,
 5. Brita 1827-1830,
 6. Brita 1830-1835,
 7. Olav 1833-, handelsmann, Ytre Arna, g.m. Ingebjørg Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 11. Sjå Ytre Arna s. 14.
 8. Anders 1839-, b. Ytre Arna og Bergen, g m. Marta Andersdtr. Seim. Sjå Ytre Arna s. 33.


1848 skøyte til Knut Sebjørnsson for 150 spdl. og kår til foreldra. Knut 1824-1903 var g. 1849 m. Anna Knutsdtr. Olsnes bnr. 2 1824-.

Born:

 1. Anders 1850-, bukar her,
 2. Knut 1854-, g. 1885 m. Ingebjørg Hallsteinsdtr. Vassdal, sjå Vassdal bnr. 4,
 3. Brita Sirene 1858-, g.m. Johannes Olsson Ytre-Bruvik bnr. 8, b. Skar i Samnanger og Øvre Valen i Valevåg. Sjå bnr. 8.
 4. Kari 1861--1864,
 5. Kari 1865-, g.m. Tomas Vassdal, sjå Vassdal bnr. 2.


1925 skøyte til Anders Knutsson 1850-1939, g.m. Madli 1850-1918, dtr. åt Anders Olsson Trengereiddalen og kona Brita Hallsteinsdtr. f. Ytre-Bruvik bnr. 7. Sjå leigebuarar.

Born:

 1. Anna 1879-1952 ?
 2. Knut 1880-1888,
 3. Anna 1883-, b. Oslo, g. 1909 m. snikkar Oskar Johannessen,
 4. Brita 1886-, g.m. gardbrukar Johannes Stanghelle. Sjå Stanghelle bnr. 4..
 5. Andreas 1888-1915, ug.,
 6. Knut 1891-, brukar her,
 7. Helga 1891 ?
 8. Sofie Berentine 1895-, g.m.Nils Langhelle, sjå bnr. 23 nfr.


1946 skøyte til Knut Andersson 1891-1972, snikkar og gardbrukar, g.m. Klara 1894-1966, dtr. åt Magdeli og Johannes Faugstad. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 3.

Born:

 1. Alf 1914-, sjå bnr. 51,
 2. Margot 19**-, g.m. Normann Stokke, b. Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 15.
 3. Anna 19**-, b. Stockholm, g.m. Albin Nygaards frå Sverige,
 4. Målfrid 19**-, b. Espeland, g.m. Einar Vassdal,
 5. Johannes 19**-, diakon, b. Moss, g.m. Ingeborg Valen frå Fjell,
 6. Gunvor 19**-, b. Vaksdal, g.m. Albert Tolås, sjå ættessoga ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 7. Leif 19**-,
 8. Edith 19**-, ekspeditrise, b. Os, g.m. Leif Hjertnes,
 9. Ruth 1930-1932,
 10. Rolf 19**-, ingeniør, b. Stockholm, g.m. Aino.
 11. Ruth 19**-, b. Sarpsborg, g.m. Jon Kvarekval.


BNR. 11

Gamalt løpenr. 31, seinare 31 a, nytt løpenr. 446, seinare 446 a. Gamal skyld 1 pund 3 merker smør 1838: Ny skyld 1 dl. 2 ort 11 sk. 1853: Gamal skyld 18 merker smør, ny skyld 4 ort 23 sk. 1886: Gamal skyld 3 ort 17 sk. Ny skyld 1,08 skm.

1956: 1,68 skm. Auken i skylda kjem av at bnr. 8 og 11 vart samanføyd 1943.

1863 var det på dette bruket 3 mål middels god åker. Engvidda var 12 4/9 mål.

4 4/9 mål var god eng, 1 1/3 mål middels god, resten var ring. Fødnad: 4 kyr, 1 ungfe, 13 får. Sånad: 2 tunner havre, 1 1/2 tunne poteter. Avling: 8 1/2 tunne havre, 9 tunner poteter, 390 våger høy, 60 våger halm. I liene hausta dei 75 våger høy. Dei selde 40 våger høy. 1875 fødnad: 2 kyr, 2 ungfe, 13 Sauer. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter.

I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Fødnad 4 storfe, 12 småfe. Sånad: 2 tunner havre, 2 tunner poteter.


Mons Jonsson Ytre-Bruvik 1668 er den fyrste kjende brukaren på dette bruket. Han bygsla bruket hjå Sjur Litun i Gjerstad. Sjå eigarsoga. Mons var g.1 .g. 1712 m. Ågot Nilsdtr. Stanghelle, 1689-1737. Sjå Stanghelle bnr. 3. Ved skiftet etter Ågot 1737 er enkjemannen og borna Johannes, Marta, Brita og Anna oppførte som ervingar. Der var ikkje jordegods i skiftet. Sonen ervde 4 ort 10 sk. Kvar av døtrene ervde 2 ort 5 sk.

Born:

 1. Marta 1713-1778, ug.,
 2. Jon 1715-, brukar her,
 3. Nils 1718-, b. Grimen i Fana, g. 1759 m. Brita Jensdtr. Ytre-Bruvik.
 4. Johannnes 1721- g.m. Kari Andersdtr. Myking. Sjå Gjerstad s. 187 og Stavenes bnr. 3.
 5. Brita 1723-, g.1 .g.m. Mons N. Mjelde, g.2.g.m. Lars M. Holse. Sjå Haus s. 388 og 398.
 6. Anna 1729-, g.m. ekm. Lars Eiriksson Stavenes bnr. 3.

Mons g.2.g. 1738 m. Marta Monsdtr. Vaksdal. Ved skiftet etter Mons 1744 er det ført opp 3 ervingar: Marta, Brita og Anna. Desse døtrene fekk arven sin i lausøyre, og kvar arvelut var verdt 2 rdl. 4 ort og 5 5/6 sk.


1746 bygsla Jon Monsson dette bruket hjå Johannes Sjursson Hauge, son åt Sjur Litun.

1776 fekk Jon skøyte hjå Sjur Johannesson for 42 rdl.

Jon 1715-1786 var g.1 .g.m. Anna Larsdtr. Grønsdal frå Samnanger, d. 1747.

Born:

 1. Agathe 1746-1749,

Jon g.2.g. 1751 m. Magdeli Olsdtr. Hartveit 1722-1774. Sjå Gjerstad s. 327.

Born:

 1. Agathe 1752-1758,
 2. Gjertrud 1753-1770,
 3. Mons 1758, brukar her,
 4. Olav b. Grimen i Fana ?
 5. Agathe f. og d. 1765,
 6. Jon 1768-, truleg d. før 1791,

Jon g.3.g. 1775 m. Guri Johannesdtr. Hekland f. 1732.

Born:

 1. Johannes 1776-, brukar her.

Jon Monsson hadde ei dotter, Ingebjørg f. 1743. Mor åt Ingebjørg var Anna Olavsdtr. Skistad frå Gjerstad, tenar på Indre-Bruvik.

Ved skiftet etter Jon 1786 var bruttosummen i buet 47 rdl., nettoen 12 rdl. Dette fekk enkja utbetalt som gravferdsvederlag. Det var ikkje jordegods i buet. Jon hadde skøytt bruket til sonen Mons eit par år tidlegare.


1784 skøyte på 18 merker smør til Mons Jonsson. 1758-1800, g.m. Brita Rasmusdtr. Indre-Bruvik 1760-1814. Dei hadde ei dotter, Magdeli 1786-1791.

Brita gifte seg 2.g.m. halvbror åt Mons. Sjå nfr.


1801 gifte Johannes Jonsson seg med enkja etter halvbroren, Brita Rasmusdtr. Sjå ofr. Dei vart eigarar av dette bruket i fylgje kongeleg testamente 1799. Det vert vist til dette i skiftet etter Brita, der jordegodset 18 merker smør er verdsett til 100 rdl. I skiftet etter Brita Rasmusdtr. 1815 var bruttosummen i buet 633 rdl., nettoen var 529 rdl. I buet var det kopar for i alt 150 rdl. Mellom kopartinga var ein kjel verdsett til 30 rdl. Sylvet var verdsett til 50 rdl. Der var mellom anna eit sylvbelte med 6 store og 4 små støler, verdsett til 12 rdl.

Ved skiftet etter Brita Rasmusdtr. 1815 vart dette bruket delt mellom enkjemannen, sonen Mons og dottera Brita. Enkjemannen fekk utlagt halve bruket, Mons 1/3 og Brita 1/6.

Johannes Jonsson 1776-1862 var g.2.g.m. Marta Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 8 f. 1799.

Born:

 1. Brita 1815-, g. 1846 m. Mons Mikkelsson Øvste Mjelde, b. på Espetveit i Alversund.
 2. Kari 1816-, g.m. Rasmus Nilsson Veo.
 3. Guro f. og d. 1818.
 4. Johannes 1823-, brukar her,
 5. Guro 1824-1828,
 6. Ingebjørg 1826-, b. Ytre Ama, g.m. Olav Sebjørnsson Ytre-Bruvik bnr. 10.
 7. Nils 1827-1849,
 8. Jon 1828-, sjå leigebuarar,
 9. Olav 1834-.


1847 skøyte til Johannes Johannesson for 150 spdl. Eit av vilkåra for overdraginga var at Johannes skulle gje skøyte på 3 merker smør av bruket til broren Mons Johannesson. Sjå bnr. 12 og 13. Foreldra åt Johannes, Johannes Jonsson og Marta Jonsdtr. fekk tinglyst kårbrev i august 1847. Det var samstundes tinglyst bygselbrev frå far til son, men dette stod ved lag berre nokre månader. Skøytet som det er referert til ovanfor vart tinglyst i november.

Johannes 1823-1876 var g.1.g. 1848 m. Brita Larsdtr. Olsnes bnr. 2, 1812-1853. Ved skiftet etter Brita 1854 vart bruket utlagt til enkjemannen for taksten 160 spdl.

Born:

 1. Johannes 1843-.

Johannes 1823 g.2.g. 1854 m. Marta Johannesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7 f. 1833.

Born:

 1. Brita 1855-, b. i U.S.A.
 2. Johannes 1857-, b. i U.S.A.
 3. Marta 1864-, g.m. banearbeidar Erik Johannesson Kristiansen, Grimeland, b. Førde 1881.
 4. Nils 1868-.


1880 auksjonskøyte til Rasmus Nilsson Veo for 1230 kr. og kår til Marta Johannesdtr. verdsett tol 400 kr. Rasmus Nilsson var g.m. dottera åt den førre brukaren her, Kari f. 1816. Dei var brukarfolk på Ytre-Bruvik bnr. 8. Etter 1880 har bnr. 8 og bnr. 11 hatt same eigar og vore drivne i lag. 1943 vart bnr. 8 og 11 samanføyd og bnr. 8 vart sletta av matrikkelen.


BNR. 12

Løpenr. 446 b, skilt frå bnr. 11 1869, gamal skyld 4 1/2 mork smør, ny skyld 1 ort 6 sk.


1869 skøyte til Johannes Monsson for 65 spdl.

Johannes 1830- 1900 var son åt Mons Johannesson på bnr. 13. Johannes fekk også skøyte på farsjorda 1869. Bnr. 12 og 13 vart drivne som eitt bruk, og vart samanføyd 1943 under bnr. 13.

Bnr. 12 fekk i matrikkelen 1886 ny skyld 0,37 skm.


BNR. 13

Daglegnamn: Monsane.

Gamalt løpenr. 31 b, nytt løpenr. 447. Gamal skyld 9 merker smør, ny skyld 2 ort 12 sk.

Dette bruket var 1/3 av det gamle bnr. 11. Det vart delt etter eit arveskifte 1814, då ein son fekk utlagt 1/3 av farsgarden.

1863 var det på dette bruket 1 1/2 mål middels god åker. Engvidda var 6 2/9 mål. 2 2/9 mål var god eng, 2/3 mål var middels god, resten var ring. Fødnad: 4 kyr, 10 sauer. Sånad: 1 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter. Avling: 4 1/2 tunne havre, 8 tunner poteter, 294 våger høy, 32 våger halm. I liene hausta dei 40 våger høy.

1865: Fødnad 3 kyr, 10 småfe. Sånad: 1 tunne havre, 1 tunne poteter.

1875: Fødnad 3 kyr, 4 ungfe, 11 småfe. Sånad: 1 1/2 tunne havre, 1 1/2 tunne poteter. (Dette var etter at bnr. 12 og bnr. 13 var slegne i hop, og oppgåva gjeld desse bruka).


1814 skifteskøyte til Mons Johannesson Ytre-Bruvik bnr. 11. Han fekk utlagt dette bruket i skiftet etter mor si. Då ein yngre halvbror, Johannes Johannesson, fekk skøyte på farsgarden, var det på vilkår av at Mons skulle få skøyte på 3 merker smør i tillegg til det som han åtte før. Dette siste skøytet vart ikkje ordna før 1869 då bnr. 12 vart utskilt. Son åt Mons fekk då skøyte på både bnr. 12 og 13. Sjå nfr. Mons Johannesson 1806-1877 var g. 1830 m. Gjertrud Persdtr. Kyrkje-Bruvik, 1807-1855.

Born:

 1. Johannes 1830-, brukar her,
 2. Brita 1832-, g.m. Nils Mangesson Ytre-Bruvik bnr. 14.
 3. Peder. Ytre-Bruvik bnr. 6,
 4. Anna 1842-1844.


1869 skøyte på bnr. 12 og 13 til Johannes Monsson 1830-1900, g. 1860 m. Sigrid Mangesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 1 1837-1899.

Born:

 1. Gjertrud 1860-, g.m. Olav Olavson Herfindal, sjå leigebuarar.
 2. Nils f. og d. 1863,
 3. Magne 1865-1884, ug.,
 4. Brita 1868-1872,
 5. Mons 1872-, brukar her.


1894 skøyte til Mons Johannesson 1872-, gardbrukar og jarnbanearbeidar, g.m. Johanna Karina 1870- 1960, dtr. åt Marta og Mons Njåstad. Sjå Gjerstad s. 230.

Born:

 1. Johannes 1892-, sjå bnr. 20.
 2. Marta 1894-, g.m. Peder Bruvik, Ytre-Bruvik bnr. 6.
 3. Sigvarda 1895-, b. Bergen, g.m. Jakob Nygård.
 4. Mons 1896-, sjå bnr. 31.
 5. Inga 1898-, g.m. Ingvald Gjerstad, sjå bnr. 41.
 6. Sofia 1901-, b. i U.S.A., g.m. Peder Bruvik frå Vaksdal,
 7. Margit Josefine 1902-, b. Bergen, g.m. bakar Gerhard Sande.
 8. Emma 1904-, b. Bruvik, g.m. skomakar Andreas Bjørnsen.
 9. Magnhild 1906-, b. Haukeland, g.m. Sivert A. Bruvik.
 10. Borghild 1909-, b. Vaksdal, g.m. Jon Fossmark. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 11. Johan 1910-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 18.
 12. Sigrid 1912-1975, ug., barneheimsassistent, Bergen.
 13. Magne 19**-, brukar her. Sjå nfr.


1948 skøyte på bnr. 12 og 13 til Magne Monsson Bruvik 19**-, jarnbanearbeidar, g.m. Gudrun 19**-, tekstilarbeidar og husmor, dtr. åt Synneva og Elias Høylo. Sjå bnr. 33 nfr.

Born:

 1. Frode 19**-.


BNR. 14

Fagertun. Skilt frå bnr. 1 og 2 1912, 0,01 skm.


Skøyte til Magne Bruvik 1860-1933, anleggsarbeidar, son åt Brita og Nils Ytre-Bruvik bnr. 1, g.m. Olina 1870-1957, dtr. åt Sigrid og Jakob Fossdal. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

Born:

 1. Sigurd 1892-, b. Jamne bnr. 68. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 2. Andreas 1900-, sjå nfr.
 3. Borghild 902 -, tekstilarbeidar, sjå Stavenes bnr. 1.
 4. Sigrid 1904-, b. Kristiansand, g.m. Jonny Johannessen.
 5. Nils Olai 1906-, entreprenør, Bergen, g.m. Borghild Jordal.
 6. Magnus Oliver 1908-, sjå Stavenes bnr. 1.
 7. Jakob 1910-1976, b. Salhus, g.m. Ellen Sandvik.


1935 skøyte på bnr. 14, 28 og 29 til Andreas Magnesson Bruvik 1900-, sjå ofr., gruvearbeidar, g.m. Mathilde 1893-1971, dtr. åt Anna og Gerhard Jensen, Glein, Helgeland.

Born:

 1. Mary 19**-, sjå nfr.
 2. Olav 19**-, sjømann og industriarbeidar, b. Husnes i Sunnhordland.
 3. Arthur 1925-1957, murar, b. Fana, g.m. Anna Lilletvedt
 4. Arnold 19**-, avdelingsleiar, Oslo, g.m. Signhild Andersson.
 5. Roald 19**-, sjå nfr.
 6. Finn 19**-, telegrafarbeidar, g.m. Anna Lilletvedt.
 7. Kjell 19**-, sjå Hekland bnr. 6,


1972 skøyte på bnr. 14, 28 og 29 til Mary Bruvik 1922-1979 kontorassistent, og broren Roald Bruvik f. 1932, sjømann i utanriksfart, seinare vegarbeidar.


BNR. 15

Bnr. 15 er samanføyd med bnr. 9 1930 eller 1937. Det er no sletta or grunnboka.


BNR. 16

Sandstad. Skilt frå bnr. 3 1917, 0,02 skm.


1917 skøyte til Tomas Andersson Bruvik 1871-1942, jarnbanearbeidar, son åt Ingeborg og Anders Stavnes. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 5, g.m. Anna 1892-1972, dtr. åt Brita og Peter Andreas Bruvik, bnr. 30.

Born:

 1. Ingolf Bernhard 1911-, sjå nfr.
 2. Astrid 19**-, tekstilarbeidar, Dale,
 3. Edith 19**-, b. Voss, g.m. jarnbanearbeidar Johan Vedå.


1970 skøyte til Ingolf Bernhard Bruvik 1911-, fabrikkarbeidar Lonevåg, g.m. Kaia Olina Litun. Sjå Gjerstad s. 342 og s. 88.


1974 skøyte til Knut Tormod Bruvik og Inge Bruvik, sønene åt Kaia Olina og Ingolf Bernhard Bruvik.


BNR. 17 OG 18

Bnr. 17 og 18 er samanføyde med bnr. 9 1930 og 1937. Dei er såleis sletta av matrikkelen på same måte som bnr. 15.


BNR. 19

Haugen. Skilt frå bnr. 8 1919. Skyld 0,01 øre.

Skøyte til Magdeli Markusdtr. 1835-, enkja etter Rasmus N. Ytre-Bruvik bnr. 8.


1920 skøyte til Karl Martinus Andersen med husværerett for Magdeli Markusdtr. Karl Martinus Andersen f. 1878 b. Skipenes i Fana, son åt Jakob og Ingebjørg Vassdal bnr. 1, g.m. Berta Mathea Kleppe. Sjå Gjerstad s. 244 og 248.


Ca. 1925 skøyte til Oskar Stokseth 1910-1958, kontrollør, g.m. Alfhild 1910-, vaskeriarbeidar, dtr. åt Karl Martinus Andersen frå Vassdal bnr. 1, og kona Barbro f. Havre. Sjå Vassdal bnr. 1 og Haus s. 269.

Born:

 1. Jan Martin 19**-, sjå nfr.
 2. Terje 19**-, sjå nfr.


1945 skøyte til Jan Martin Stokseth 19**-, sjå ofr., avdelingsingeniør i Forsvaret, g.m. Anne Marie Dahl.


1969 skøyte til Terje Stokseth 1946-, sjå ofr., kartongarbeidar, son åt Alfhild og Oskar Stokseth, sjå ofr., g.m. Saima 19**-, dtr. åt Johanna og Irving Hekland. Sjå Skaftå bnr. 33.

Born:

 1. Mette Karin 19**-,
 2. Lene Marie 19**-.


BNR. 20

Løvold. Skilt frå bnr. 13 1920, 0,01 skm.


1920 skøyte til Johannes Monsson Bruvik 1892-, jarnbanearbeidar, son åt Johanna og Mons Ytre-Bruvik bnr. 13, g.1.g.m. Hallfrid 1875-1958, dtr. åt Sjur Storaker frå Vetlefjord i Sogn, b. Berge, Fjaler i Sunnfjord.

Born:

 1. Mary Sofie 1916-, g.m. Thomas T. Stokke, sjå nfr.

Johannes g.2.g.m. Alvhilda Johannesdtr. Bruvik. Dei er no busette i U.S.A.


1958 skøyte til Thomas Stokke 19**-, snikkar, son åt Berta Olina og Thomas Stokke bnr. 5, g.m. Mary Sofie Johannesdtr. Bruvik 19**-, sjå ofr.

Born:

 1. Marit 19**-, b. Oslo, g.m. typograf Villy Olsen,
 2. Torbjørn 19**-, kjemiingeniør, b. Tromsø,
 3. Hild 19**-, b. Lonevåg, g.m. Roger Breivik,
 4. Jan Kåre 19**-,
 5. Britt Elin 19**-.


BNR. 21

Kveldsro. Skilt frå bnr. 5 1920, 0,04 skm.


1923 skøyte til Peder Johannesson Bruvik 1892-1967, gruvearbeidar, g.m. Inga Josefine Johannesdtr. Bruvik 1898-, sjå bnr. 5 og 7 ofr.

Born:

 1. Johannes 19**-, gartnar, b. Vaksdal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne..
 2. Aslaug 19**-, b. Indre Arna, g.m. verkstadformann Arthur Olsson Bruvik, sjå Indre-Bruvik bnr. 52.
 3. Else 19**-, g.m. jarnbanearbeidar Henry Vigleik Hansen, sjå ættesoga ættesoge for Vaksdal og Jamne.li>
 4. Ingolf 19**-, sjå nfr.
 5. Ingrid 19**-, b. Ulvik, g.m. gartnar Olav L. Hakestad.
 6. Ruth 19**-, b. Canada, seinare Sandnes, g.m. møbelsnikkar Olav Ånestad.
 7. Henry 19**-, mekanikar, b. Ytre Arna, g.m. Astrid Nilsdtr. Bruvik.
 8. Ella 19**-, b. Seattle, U.S.A., g.m. Hans Ekstrand
 9. Berit 19**-, b. Fyllingsdalen, g.m. Agnar Bruvik. Sjå bnr. 70.
 10. Inge 19**-, sjå nfr.


1971 skøyte til Ingolf P. Bruvik 19**-, kummunearbeidar, og broren Inge Bruvik 19**-, maskinist. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 53.


BNR. 23

Utsikten. Skilt frå bnr. 10 1920, 0,03 skm.


1923 skøyte til Nils Olsson Langhelle 1883-1970, jarnbanearbeidar, son åt Sigrid og Ole O. Langhelle, b. Neset, Langhelle, g.m. Sofie Berentine 1895-1978, dtr. åt Magdeli og Anders Ytre-Bruvik bnr. 10.

Born:

 1. Anna Kathinka 19**-, tekstilarbeidar, b. Dale, g.m. Hjalmar Stamnes. Sjå ættesoge for Dale.
 2. Solveig Oliva 19**-, b. Fitjar, g.m. maskinist Anders Skumsnes.
 3. Magnhild Alvida 19**-, b. Dale, g.m. Leif Knutsen. Sjå ættesoge for Dale.
 4. Nancy 19**-, b. Dale, g.m. Amund Stokke. Sjå ættesoge for Dale.
 5. Olav 19**-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 37.
 6. Arvid 19**-, tekstilarbeidar, Dale, g.m. Solfrid Gullbrå. Sjå ættesoge for Stanghelle.
 7. Edith 1931-1978, ug. b. her.
 8. Arne 19**-, sjå Vik bnr. 1.


BNR. 24

Nygård. Skilt frå bnr. 13 1920, 0,01 skm.


1923 skøyte til Nils Olsson Langhelle. Sjå bnr. 23.


BNR. 25

Skilt frå bnr. 7, samanføyd med bnr. 6 1920.


BNR. 26

Skilt frå bnr. 7 1921, 0,01 skm.

Skøyte til Magnus M. Hjelvik. Sjå bnr. 8 og 11.


BNR. 27

Solbakken. Skilt frå bnr. 6 1922, 0,02 skm.

1922 skøyte til Peder Andersson Bruvik 1894-1971. Sjå bnr. 6 ofr.

1972 skøyte til Johanna K. Høylo og Anton B. Høylo. Sjå bnr. 6.


BNR. 28

Østreim. Skilt frå bnr. 1 1923, 0,01 skm.

Skøyte til Magne Nilsson Bruvik, anleggsarbeidar. Sjå bnr. 14 ofr.

1935 skøyte til Andreas Magnesson Bruvik på bnr. 14, 28 og 29.

1972 skøyte på bnr. 14, 28 og 29 til Mary Bruvik og Roald Bruvik.


BNR. 29

Vesterheim. Skilt frå bnr. 3 1923, 0,01 skm. Eigarar: Sjå bnr. 14 og 28.


BNR. 30

Midttun. Skilt frå bnr. 6 1923, 0,01 skm.

Peter Andreas Bruvik 1868-1923, snikkar, og kona Brita 1863-1952 hadde tinglyst kår på dette bnr. frå 1923. Peter Andreas var son åt Anna og Peder Monsson Ytre-Bruvik bnr. 6. Brita var dtr. åt Marta og Thomas Hekland bnr. 1.

Born:

 1. Peder 1890-, dykkar, b. Håkonshella, g.m. Barbra Espeli frå Samnanger.
 2. Anna 1892-, g.m. Thomas A. Bruvik, sjå bnr. 16 ofr.
 3. Tomas 1895-, b. her, sjå nfr.
 4. Marta 1898-, tekstilarbeidar, b. Ytre-Bruvik.
 5. Sofia 1900-, hushjelp, b. Ytre-Bruvik.
 6. Agate 1907-, sjå nfr.


1923 skøyte til Tomas Petersson Bruvik 1895-1972, murar, g.m. Sofie 1903-, dtr. åt David Olsson Bukkstein og 2. kona Sigrid Nilsdtr. Øyo. Sjå Bukkestein bnr. 2.

Born:

 1. Sven Torleif 19**-, maskinarbeidar, ug.


1968 skøyte til Agate Petersdtr. Bruvik 1907-, tekstilarbeidar, Dale.

Born:

 1. Paul Birger 19**-, adjunkt, Bergen, g.m. Else Finstad. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 10.


BNR. 31

Solhaug. Skilt frå bnr. 13 1923, 0,01 skm. Samanføyd med bnr. 39 1971, 0,02 skm.

1923 skøyte til Mathias M. Nordås og Mons Monsson Bruvik.

Mathias Nordås 1865-1955, gruvearbeidar, son åt bødtker Mathias Kristian Nilsen og kona Marta, Bergen, g.m. Signy 1874-1950, dtr. åt gardbrukar Johannes Fosse og kona Brita f. Kringlebotn. Sjå Masfjordboki band 1 s. 1059-1060.

Born:

 1. Mathilde 1898-, g.m. Mons M. Bruvik, sjå nfr.
 2. Borghild 1900-1914,
 3. Johannes 1905-, fabrikkarbeidar, b. Ytre-Bruvik.
 4. Bjarne 1915, sjå bnr. 54.


1955 skøyte på den ideelle halvparten åt Mathias M. Nordås frå Mathilda M. Bruvik, Johannes M. Nordås og Bjarne M. Nordås til Mons M. Bruvik. Mons M. Bruvik 1896-1972, snikkar, son åt Johanna og Mons J. Ytre-Bruvik bnr. 12 og 13, g,m. Mathilde 1898-1977, dtr. åt Signy og Mathias M. Nordås, sjå ofr.

Born:

 1. Gunhild 19**-, sjå nfr.
 2. Malvin 19**-, sjå bnr. 53,
 3. Jan Sigfred 19**-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 57.
 4. Victor 19**-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 57.


1971 skøyte til Gunhild M. Bruvik 19**-, sjå ofr., husmor ved Åsane Folkehøgskule, seinare husmorvikar.


BNR. 32

Dette bnr. er sletta av grunnboka, og truleg samanføyd med eit anna bnr.


BNR. 33

Furnes. Skilt frå bnr. 1 1926, 0,03 skm.

1926 skøyte til Elias A. Høylo og kona Synneva Monsdtr.

Elias Jeremias Høylo 1884-1940, skomakar og vegarbeidar, var son åt gardbrukar Anders Høylo, Breim, og kona Barbra. Synneva 1894-1964 var dtr. åt Gjertrud og Mons N. Ytre-Bruvik bnr. 1.

Born:

 1. Gjertrud Marie f. og d. 1916,
 2. Anton Bertin f. og d. ca. 1917,
 3. Anton 19**-, g.m. Johanna Bruvik. Sjå bnr. 6.
 4. Gudrun 19**-, tekstilarbeidar, Dale, g.m. Magne Bruvik,
 5. Elly 19**-, g.m. Jon Stangeland. Sjå bnr. 52.
 6. Mons 19**-, sjå nfr.
 7. Sigmund 19**-, g.m. Ingrid Olsnes. Sjå Olsnes bnr. 9.


1956 skøyte til Mons E. Høylo 19**-, bygg- og anleggsarbeidar, sjå ofr., g.m. Aud 19**-, dtr. åt vegvaktar og anleggsarbeidar, Salve Breistøl, Evje i Setesdal, og kona Ida f. Fjellberg.

Born:

 1. Svein 19**-, kontormann, b. Voss, g.m. Kari Indreli.
 2. Irene 19**-, g.m. Aksel Laastad.


BNR. 34

Solbakken. Skilt frå bnr. 5 1928, 0,02 skm.

1928 skøyte til Johannes J. Hagebø 1901-1971, gruvearbeidar, son åt Serina og Johannes Prestun, g.m. Margit Oliva 1902-, dtr. åt Kari og Eirik M. Njåstad. Sjå Gjerstad s. 232 og 252 og Hekland bnr. 1.

Born:

 1. Sigvald 1925-1974, tekstilarbeidar, b. Dale, g.m. Aslaug Grevle frå Voss.
 2. Erling 19**-, elektroingeniør, Skien, g.m. Lilly Nilsen, frå Danmark.
 3. Olav 19**-, sjå nfr.
 4. Gerd 19**-, b. Dale, g.m. Olav Johan Bruvik. Sjå ættesoge for Dale.


1973 skøyte til Olav Hagebø og Gerd Bruvik.

Olav Hagebø 19**-, tekstilarbeidar, sjå ofr., g.m. Haldis Dorthea 19**-, husmor og tekstilarbeidar, dtr. åt Dorthea og Hans O. Suphamar frå Balestrand, b. Herland i Hosanger. Sjå Hosanger I del 1 s. 540.

Born:

 1. Rolf 19-, handelsstyrar, Fotlandsvåg, g.m. Sølvi Birkeland.
 2. Kåre 19**-, handelsbetjent, Dale.
 3. Sølvi 19**-.


BNR. 35

Fredbo I. Skilt frå bnr. 5 1928, 0,02 skm.

Skøyte til Anton Severin Bruvik 1896-1944, gruvearbeidar, son åt Inger Johanne og Anders P. Ytre-Bruvik bnr. 6, g.m. Ida Elvik 1900-, sjå [ [Elvik]] bnr. 3.

Born:

 1. Nora 19**-, b. Ytre-Arna , g.m. Olav K. Vedå. Sjå Veo bnr. 4
 2. Ingrid Alice 19**-, b. Bergen, g.m. elektrikar Nils Hellevang frå Sunnfjord.
 3. Helga Oliva 19**-, b. Oslo, g.m. departementssekretær Erik Sollie Wessel.
 4. Aksel 19**-,sjå bnr. 64
 5. Arnfinn Paul. Sjå bnr. 65
 6. Svanhild Mally 19**-, barnepleierske, b. Bergen, g.m. Bjarne Hustoft. Sjå bnr. 59 og 67.
 7. Ragnhild Lilly 19**-, b. Røyken, g.m. Odd Mentzoni.
 8. Oddgeir Torleif 19**-, metallarbeidar, g.m. Jorunn Wettingen.
 9. Sverre Martin 19**-, røyrleggjar, b. Bruvik, g.m. Ruth Øvrebø.


BNR. 36

Fredbo II. Skilt frå bnr. 3 1928, 0,01 skm.

Skøyte til Anton Severin Bruvik. Sjå bnr. 35. Heimel på bnr. 35 og 36 og har no enkja Ida Bruvik f. Elvik.


BNR. 37

Haugen. Skilt frå bnr. 9 1928, 0,02 skm.

Arne Johannessen hadde heimel på dette bnr. Sjå bnr. 9. 1972 skøyte til Einar Johannessen. Sjå bnr. 9.

1972 skøyte til Eliseffa Bruvik og Johannes Bruvik. Sjå bnr. 9.


BNR. 38

Fjellhaug. Skilt frå bnr. 3 1929, 0,01 skm.

1930 skøyte til Karl E. Løtveit 1899-1961, gruvearbeidar, son åt Anna og Elling Løtveit bnr. 3, g.m. Åsta Mikkelsdtr. Seilen 1901-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 1 og Løtveit bnr. 12.

Born:

 1. Erling Arnfred 19**-, garveriarbeidar, Lonevåg, g.m. Astrid Hartveit. Sjå Løtveit bnr. 12.
 2. Mary 19**-, b. Sandnes, g.m. bygningsleiar Andreas Sviland.
 3. Edith 19**-, b. Sunnfjord, g.m. fiskar Sverre Gjervik
 4. Reidun 19**-, b. Sunnfjord, g.m. murar Kåre Gjervik.
 5. Asbjørg Karin 19**-, g.m. Kjell Ågotnes. Sjå nfr.


1972 skøyte til Asbjørg Karin Ågotnes f. Løtveit 19-, og Kjell Ulf Ågotnes 19**-, fritidsleiar ved Ulfnesøy skule, son åt sjømann og arbeidsleiar Leif Ågotnes og kona Unnlaug, Valestrandsfossen.

Born:

 1. Jan Petter 19**-,
 2. Trine 19**-,
 3. Kari 19**-.


BNR. 39

Solhaug. Skilt frå bnr. 13 1930, 0,01 skm.

1971 samanføyd med bnr. 31.

1940 skøyte til Mathilde og Mons M. Bruvik og Signy og Mathias M. Nordås. Sjå bnr. 31.

1955 heimelsbyte på den ideelle parten åt Mathias Nordås til arvingane Mathilde Bruvik, Johannes og Bjarne Nordås.

1955 heimelsbyte på deira ideelle part til Mons M. Bruvik.

1971 skøyte på bnr. 31 og 39 til Gunhild Bruvik. Dei to bnr. vart samanføyde same år.


BNR. 40

Solstua. Skilt frå bnr. 22 1930, 0,01 skm.

1931 skøyte til Mons O. Mjelde 1875-1942, smedformann, son åt Barbra og Olav Midt-Mjelde, g.m. Madli 1877-1951, dtr. åt Kristi og

Johannes J. Ytre-Bruvik bnr. 7. Sjå Haus s. 73.

Born:

 1. Berta 1903-1978, b. Indre-Bruvik bnr. 13, sjå nfr.
 2. Nelly 1905-, g.m. Nils Hagebø, sjå nfr.


1951 heimelsbyte til arvingane Berta Bruvik og Nelly Hagebø.


1952 heimelsbyte på den ideelle halvparten åt Berta Bruvik til Nelly Hagebø 1905-, dtr. åt Madli og Mons Mjelde, sjå ofr., g.m. møbelsnikkar Nils Hagebø f. 1904-, son åt gardbrukar og smed Sivert Hagebø og kona Berta Nilsdtr. f. Njåstad.

Born:

 1. Gunnar 19**-, b. Bergen, g.m. Eli Viskedal,
 2. Marit 19**-, bankfunksjonær, b. Bergen, g.m. Terje Weltzien, son åt Sara og Finn Reidar Weltzien, sjå Indre-Bruvik bnr. 8.
 3. Torunn Berit 19**-, kjemiingeniør, b. Oslo.


BNR. 41

Solheim. Skilt frå bnr. 13 1932, 0,01 skm.

1940 skøyte til Ingvald August Gjerstad 1899-1943, g.m. Inga 1899-, dtr. åt Johanna og Mons J. Ytre-Bruvik bnr. 12. Ingvald Gjerstad var maskinist i utenriksfart og omkom under krigen. Han var son åt Ingebjørg og Anders J. Gjerstad. Sjå Gjerstad s. 285.

Born:

 1. Anton 19**-, bankmann, ug., b. Bergen.
 2. Magnar Johan 19**-, sjå nfr.


1969 skøyte på bnr. 41 og 48 til Magnar Johan Gjerstad 19**-, lærar, son åt Inger og Ingvald Gjerstad, sjå ofr., g.m. Aslaug 19**-, dtr. åt fiskar Mikkel Turøy og kona Petra.

Born:

 1. Ingunn 19**-,
 2. Per Magnar 19**-,
 3. Gunnar 19**-,
 4. Arne 19**-.


BNR. 42

Solheim II. Skilt frå bnr. 10 1932, 0,01 skm.

1971 skøyte til Magnar Johan Gjerstad. Sjå bnr. 41 ofr.


BNR. 43

Solglytt. Skilt frå bnr. 3 1934, 0,02 skm.

1935 skøyte til Mikael M. Seilen 1899-1974, son åt Marta og Mikael O. Seilen, Kyrkje-Bruvik bnr. 1, g.m. Agnes 1891-1958, dtr. åt Marta og Anders Hetlevik. Sjå Indre-Bruvik bnr. 27, Haus s. 93 og Ytre Arna s. 46. Agnes og Mikael Seilen var barnlause.

1975 skøyte frå skifteretten til Ulfnesøy Offentlige Skole


BNR.44

Hardbakken. Skilt frå bnr. 1 og 2 1935, 0,01 skm.

1936 skøyte til Alf A. Bruvik og kona Dagny Johanna. Alf 1903-1973, gruvearbeidar, var son åt Inger Johanne og Anders P. Ytre-Bruvik bnr. 6. Dagny Johanna 1909-1959 var dtr. åt Hilda Kristine og Andreas Olsson Mjelde. Sjå Haus s. 53 og 75.

Born:

 1. Ingolf 19**-, bygningsarbeidar, b. Sunnhordland, g.m. Margit Io.
 2. Arnolf 19**-, b. Bergen, modellteiknar.
 3. Dagfinn 19**-, bygningsarbeidar, b. Follnes, g.m. Dagny Follnes.
 4. Kirsten 19**-, g.m. Arne Andersen, sjå nfr.
 5. Yrjan 19**-, bilmekanikar, b. Lillebergen.
 6. Reidar 19**-, vegarbeidar, g.m. Astrid Olaug Olsdtr. Thunes. Sjå Ytre-Boge bnr. 2.


1974 skøyte til Kirsten Andersen 19**-, dtr. åt Dagny og Alf Bruvik, sjå ofr., g.m. salsrepresentant Arne Andersen 19**-, b. Hamar, son åt Sigrid og Rolf Andersen.

Born:

 1. Armand Karsten 19**-,
 2. Roger 19**-,
 3. Dag Sigmund 19**-.


BNR. 45

Skolten. Skilt frå bnr. 1 og 2 1936, 0,01 skm.

1937 skøyte til Andreas Andersson Høylo og kona Kristina Monsdtr. Andreas Høylo 1895-, gruvearbeidar, er son åt gardbrukar Anders Høylo, Breim, og kona Barbra. Kristina 1900-1970 var dtr. åt Gjertrud og Mons N. Ytre-Bruvik bnr. 1.

Born:

 1. Gerd Berit 19**-, lærar, ug., b. Bergen.
 2. Anny Margrete 19**-, ekspeditrise og husmor, b. Verlandet, g. m. Bjarne Landøy.


BNR. 46

Tufteteigen. Skilt frå bnr. 1 og 2 1936, 0,10 skm.

1937 skøyte til Andreas Andersson Høylo og kona Kristina Monsdtr. Sjå bnr. 45 ofr.


BNR. 47

Solhaug. Skilt frå bnr. 13 1937, 0,03 skm.

1940 skøyte til Mons M. Bruvik og kona Mathilde Mathiasdtr. Sjå bnr. 31.


BNR. 48

Solheim. Skilt frå bnr. 13 1937, 0,02 skm.

1940 skøyte til Ingvald Andersson Gjerstad, sjå bnr. 41.

1969 skøyte til Magnar Johan Gjerstad på bnr. 41 og 48. Sjå bnr. 41.


BNR. 49

Dette bnr. står ikkje i grunnboka no, og må vera sletta.


BNR. 50

Fredbo III. Skilt frå bnr. 6 1947, 0,02 skm.

1955 skøyte til Ida Mathilde Bruvik, sjå bnr. 35 ofr.


BNR. 51

Sjøtun. Skilt frå bnr. 10 1948, 0,03 skm.

1948 skøyte til Alf K. Bruvik 19**-, snikkar, son åt Klara og Knut Ytre-Bruvik bnr. 10, g.1.g.m. Konstanse 1916-1965, dtr. åt Olufine og Severin Langhelle, Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

 1. Bjørg 19**-, b. Fræna, g.m. ekspeditør Nils Nesje.
 2. Astrid 19**-, b. Indre Arna, husmor og sjukehusarbeidar, g.m. Arne Nåmdal.
 3. Kari 19**-, b. Søfteland, husmor og hjelpepleiar, g.m. Erling Kværnes.

Alf Bruvik g.2.g. 1967 m. hjelpepleiar Inger Århus 19**-.


BNR. 52

Fjelltun. Skilt frå bnr. 6 1949, 0,01 skm.

1949 skøyte til Anna Bruvik 1896-1977, ug., hushjelp, og systera Emma Bruvik 1904-1976, ug., hushjelp. Dei er døtrene til Gjertud og Mons Nilsson Ytre-Bruvik bnr. 1.


1975 skøyte til Elly Stangeland og John Stangeland.

Born:

 1. Elly 19**-, er dtr. åt Synneva og Elias Høylo. Sjå bnr. 33 ofr.


BNR. 53

Bjørkelund. Skilt frå bnr. 1 1953, 0,01 skm.

1953 skøyte til Malvin M. Bruvik 19**-, gruvearbeidar og snikkar, son åt Mathilde og Mons M. Ytre-Bruvik bnr. 31, g.m. Lilly 19**-, dtr. åt anleggsarbeidar Juul Bakken, Sagvåg, Stord, og kona Inga f. Vikanes. Sjå Stord Bygdebok II s. 744.

Born:

 1. Ingunn 19**-, ekspeditør og bondekone, b. Gulen, g.m. gardbrukar Ivar Hantveit.
 2. May 19**-, kontordame, b. Bergen.
 3. John Martin 19**-, verkstadarbeidar, b. Haus, g.m. Marit Åsheim.
 4. Bodil 19**-, kontordame, b. Bergen.
 5. Rune 19**-, snikkar, b. Haus.
 6. Aina 19**-.


BNR. 54

Soltun. Skilt frå bnr. 6 1953, 0,01 skm.

1954 skøyte til Bjarne M. Nordås 19**-, anleggsarbeidar, son åt Sygny og Mathias Nordås, Ytre-Bruvik, bnr. 31, g.m. Margit 19**-, dtr. åt Inga og Juul Bakken, Sagvåg, Stord. Sjå Stord Bygdebok II s. 744.

Born:

 1. Åge 19**-, snikkar, b. på Kvisti i Haus, g.m. Signe Mjelde.
 2. Sveinung 19**, arbeidsleiar, b. Bruvik.


BNR. 55

Løbakken. Skilt frå bnr. 7 1955, 0,01 skm.

1955 skøyte til Peder A. Bruvik. Sjå bnr. 6.

1973 skøyte på bnr. 55 og 71 til Inger Synsvold 19**-, dtr. åt Marta og Peder Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 6, g.m. fabrikkarbeidar Birger Synsvold 1906-, son åt Brita og Anders Synsvold. Sjå Sedalen bnr. 9.

Born:

 1. Marta 19**-, hjelpepleiar og husmor, b. Asker, g.m. Arne Holsind.
 2. Reidun 19**-, frisør, b. Åsane, g.m. Tor Johan Ribesen.
 3. Anne Berit 19**-, butikkdame, b. Bruvik.


BNR. 56

Meisterbøen. Skilt frå bnr. 7 1955, 0,70 skm.

1956 skøyte til Arne Johannessen. Sjå bnr. 9.

1956 skøyte på bnr. 9 og 56 til Einar Johannessen.

1972 skøyte til Eliseffa Bruvik og Johannes Bruvik på bnr. 9, 37 og 56. Huslydopplysningar: Sjå bnr. 9.


BNR. 57

Tresbrekka. Skilt frå bnr. 9 1955, 0,11 skm.

1956 skøyte til Arnfinn J. Bruvik. Sjå bnr. 7.


BNR. 58

Sjølund. Skilt frå bnr. 5 1956, 0,01 skm.

1956 skøyte til Leif Olsen 19-, tekstilarbeidar, Dale, g.m. Birgit Martinsdtr. Bruvik. Sjå bnr. 3 og ættesoge for Dale.


BNR. 59

Ospedal. Skilt frå bnr. 50 1958, 0,01 skm.

1958 skøyte til Bjarne Hustoft 19**-, salssjef, b. Bergen, son åt Borghild og Peder Hustoft, Sauda, g.m. Svanhild Mally 19**-, barnepleierske og husmor, dtr. åt Ida Mathilde og Anton Severin Bruvik. Sjå bnr. 35.

Born:

 1. Gro 19**-,
 2. Bjørn 19**-.


BNR. 60

Sandtaket. Skilt frå bnr. 13 1960, 0,01 skm.

1961 skøyte til Televerket, Bergen.


BNR. 61

Ladeberget. Skilt frå bnr. 51 1961, 0,01 skm.

Heimel har eigaren av bnr. 51, Alf K. Bruvik.


BNR. 62

Aianbo. Skilt frå bnr. 9 1962, 0,01 skm.

1962 skøyte til Einar Knudsen 1892-1970, kjøpmann, Bergen, son til Sine og Martinus Knudsen, Bergen, g.m. Anna 1905-, dtr. åt Eliseffa og Arne Johannessen. Sjå bnr. 9.

Born:

 1. Eli 19**-, husmor og sekretær, b. New Zealand, g.m. ingeniør Arvid Geirulv Säv.


BNR. 63

Furnesbakken. Skilt frå bnr. 1 og 2 1965, 0,01 skm.

1965 skøyte til Margit Hekland 1901-, lærar, dtr. åt Johanna og Helge Hekland bnr. 2. Sjå også Hekland bnr. 4.


BNR. 64

Aksnes. Skilt frå bnr. 36 1966, 0,01 skm.

1971 skøyte til Aksel Bruvik 19**-, elektrikar, son åt Ida og Anton Bruvik, sjå bnr. 35, g.m. telegrafarbeidar og husmor Irene Refstad 19**-.

Born:

 1. Hilde 19**-,
 2. Randi 19**-.


BNR. 65

Solvik. Skilt frå bnr. 36 1966, 0,01 skm.

1966 skøyte til Arnfinn Paul Bruvik, ingeniør, b. Bodkyrka ved Stockholm, son åt Ida og Anton Severin Bruvik, sjå bnr. 35 ofr., g.m. Lise 19**-, dtr. åt Ester og Wilhelm Gjertsen, Harstad.

Born:

 1. Lisbeth 19**-,
 2. Peter 19**-,
 3. Aksel 19**-.


BNR. 66

Ospedal. Skilt frå bnr. 33 1968, 0,01 skm.

Heimel har eigaren av bnr. 33, Mons Høylo.


BNR. 67

Furnes II. Skilt frå bnr. 59 1968, 0,01 skm.

Heimel har eigaren av bnr. 59, Bjarne Hustoft.


BNR. 68

Heimtun. Skilt frå bnr. 5 1968, 0,01 skm.

1970 skøyte til Karen Johanna Hilland 19-, butikkekspeditør, dtr. åt Magdeli og Anders J. Ytre-Bruvik bnr. 5, g.m. Hans Bjarne Hilland 19**-, fyrmeister i Dale Fabrikker, son åt Oline og Håkon Martin Hilland. Sjå bnr. 1.

Born:

 1. Randi 19**-, butikkekspeditør,
 2. Bjørn Anders 19**-, maskinist i utanriksfart,
 3. Stig 19**-.


BNR. 69

Sturnhaugen. Skilt frå bnr. 5 1968, 0,01 skm.

1969 skøyte til Johannes A. Bruvik 1916-, sjømann og maskinassistent, son åt Madli og Anders J. Ytre-Bruvik bnr. 5, g.m. Marie 19**-, sjukepleiar, dtr. åt Iærar Kristian Ervik, Majavatn, Nordland, og kona Elisabeth f. Histad, lærar og husmor.


BNR. 70

Reset. Skilt frå bnr. 5 1968, 0,01 skm.

1971 skøyte til Agnar Bruvik 19**-, verkstadarbeidar, b. Laksevåg, son åt Madli og Anders J. Ytre-Bruvik bnr. 5, g.m. Berit 19**-, dtr. åt Inga og Peder J. Ytre-Bruvik bnr. 21.

Born:

 1. Johnny 19**-,
 2. Dag 19**-,
 3. Tom 19**-.


BNR. 71

Luren. Skilt frå bnr. 6 1973, 0,55 skm.

1973 skøyte til Inger Synsvold. Sjå bnr. 55 ofr.


BNR. 72

Fuglehaugen. Skilt frå bnr. 4 1975, 0,01 skm.

1975 skøyte til Olav Endestad 19-, tekstilarbeidar, b. Dale, son åt vegarbeidar Olav Endestad, Voss, og kona Anna f. Flatekvål, g.m. Ingrid 19**-, tekstilarbeidar, dtr. åt Olina og Martin J. Bruvik. Sjå bnr. 3.


BNR. 73

Sjøtun. Skilt frå bnr. 4 1975, 0,01 skm.

1975 skøyte til Martin B. Bruvik 19**-, bygg- og anleggsarbeidar, son åt Målfrid og Birger Ytre-Bruvik bnr. 3, g.m. Margun 19**-, fabrikkarbeidar og husmor, dtr. åt Agnes og Johannes Mjelde, Haus.

Born:

 1. Anita 19**-,
 2. Eva 19**-.

LEIGEBUARAR

Lars Larsson Ytre-Bruvik 1691-1772 var g.1.g.m. Marta Larsdtr. Solbjørg. Sjå Gjerstad s. 294 og 309.

Born:

 1. Gabriel 1722-, g. 1752 m. Sigrid Eiriksdtr. Fokstad, b. Trengereid. Sjå Haus s. 310.
 2. Tomas 1724-, g. 1746 m. enkja Marta Monsdtr. Årsheim. Sjå Haus s. 204.

Lars g.2.g. 1741 m. Marta Nilsdtr. Skaftå 1697-.


Mons Bruvik er nemnd i kjeldene 2 gonger. Fyrste gongen 1704, då sonen Mons var døypt. Andre gongen då dottera Marta døydde. Mons må anten ha vore tenar eller husmann sidan han ikkje finst nemnt i brukarlistene.

Born:

 1. Mons 1704-,
 2. Marta 1711-1778, ug.


1757 hadde Knut Olsson Bruvik og kona Anna Jonsdtr. eit barn til dåpen. Dei har anten vore leigebuarar eller tenarar her.

Born:

 1. Ragnhild 1757-.


Sersjant Jens Tørresson Ytre-Bruvik 1769-, var g.1 .g. 1795 m. Maria Helgesdtr. Hekland 1772-. Dei var busette her.

Born:

 1. Kristian 1796-, sjå Skreiæ bnr. 3.
 2. Anna 1811-1815,
 3. Johanna f. 1805-,
 4. Johannes 1808-, sjå bnr. 8.

Jens Tørresson g.2.g.m. Ragnhild Johannesdtr.


Jon Tørresson Ytre-Bruvik bnr. 1 1775-1809 var g. 1801 m. Anna Olsdtr. Kallekleiv. Jon vart utkommandert som soldat i krigen mot Sverige. Han døydde i Nordre Lier den 11. februar 1809. Sjå Gjerstad s. 207 og 218.


Anders Olsson Trengreiddalen 1802-1869 var g. 1829 med Brita Hallsteinsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7 1813-1875. Ei tid budde dei i Bergen, og dei bygsla også eit plass på Trengreid, men mesteparten av levetida ser det ut til at dei har vore leigebuarar her. Sjå Haus s. 304 og 307.

Born:
 1. Hallstein 1829-, brukar på Vassdal bnr. 4.
 2. Anna 1831-1841,
 3. Inga 1835-1840,
 4. Kari 1838-, g.m. Olav Bastesson Kyrkje-Bruvik, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 11.
 5. Inga 1841-, g.m. Mons Eiriksson Njåstad. Sjå Gjerstad s. 230,
 6. Anna 1846-,
 7. Magdeli 1850-1851,
 8. Magdeli 1852-, g.m. Anders Knutsson Ytre-Bruvik bnr. 10.


Eirik Larsson Ytre-Bruvik bnr. 8 1818-1897 var g. 1844 m. Anna Olsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 8 1823-1908. Dei budde til leige ymse stader.

Fyrst på Ytre-Bruvik, sidan Ytre Arna, Indre-Boge og Vaksdal. Kring 1860 flytte dei hit att. Sjå Ytre Arna s. 5.

Born:

 1. Kari 1845-,
 2. Olav 1847-1912, fabrikkarbeidar. Sjå Ytre Arna s. 49.
 3. Lars 1851-, fabrikkarbeidar i Ytre Arna og mylnearbeidar på Vaksdal. Sjå Ytre Arna s. 53 og ættesoge for Vaksdal og Jamne. (Lars Eriksen.)
 4. Peter 1858-.


Lærar Jon Johannesson Bruvik frå Ytre-Bruvik bnr. 11 1828-, gifte seg 1852 m. Kari Johannesdtr. Dalseid bnr. 1 1832-. Sjå Dalseid bnr. 1. Jon var omgangsskulelærar. Dei budde ei tid på Dalseid. Kom hit 1859. 1864 flytte dei til Indre-Bruvik.

Born:

 1. Johannes 1855-, mylnar. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 2. Johannes 1859-, lærar, g. 1880 m. Anna Pedersdtr. Vaksdal.
 3. Maria 1863-, b. Vaksdal, g.m. Einar M. Strømme. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 4. Karl Johan 1865-,
 5. Marta 1868-,
 6. Nils Olai 1872-.


Anders Eiriksson Bruvik og kona Ingebjørg Andersdtr. budde her 1877 då sonen Edvard Andreas var døypt. Ein har ikkje fleire opplysningar om dei.


Anders Bruvik 1858-1940 var son åt Kristi og Johannes J.Ytre-Bruvik bnr. 7. Anders arbeidde på ymse veganlegg her i bygda, i Samnanger, Ulvik, og busette seg til slutt på garden Vassli, Valevåg i Sunnhordland. Anders g.1.g.m. Synneva 1862-1907, dtr. åt Kristi og Olav M. Åsheim. Sjå Haus s. 233. Born:

 1. Olea Kristine 1888-, b. Stavanger, g.m. Edvard Olsen frå Valestrand i Sunnhordland, f. 1890.
 2. Halvdan Andreas 1893-, b. Valevåg, g.m. Alfhilde Louvise Gabrielsdtr. Ervik frå Åsane 1897-. Sjå ættesoge for Stanghelle. og ættesoge for Dale.
 3. Klara 1895-, g.m. John Strømme, Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 4. Anna 1898-, b. Valestrand, Sunnhordland, g.m. Lars Ekeland 1895-.
 5. Josefine 1899-, b. Kristiansand, g.m. Andreas Larsson Hekland. Sjå Haus s. 53 og Hekland bnr. 2.
 6. Hilda 1902-, b. Haugesund, g.m. Jenius Sørensen.
 7. Alfred Sigurd 1907-1913.

Anders Bruvik g.2.g.m. Barbru Andersdtr. Langhelle 1866-1942. Sjå Langhelle, leigebuarar.


Johannes Monsson og kona Brita Olsdtr. budde her 1873 då dei hadde eit barn til dåpen. Det var sonen Mons 1873-1874. Fleire opplysningar har ein ikkje.


Peder Olsson Bruvik og kona Brita Fredriksdtr. f. Seilen budde her 1870. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 1.

Born:

 1. Brita 1870-,
 2. Fredrik Andreas 1871-.


Johannes Jonsson Vatle f.1850, son åt Jon Johannesson Fossmark og kona Kari Johannesdtr. f. Helle, g.m. Anna Arnesdtr. Ytre-Bruvik bnr. 9 f. 1852. Dei budde her i 1870-1880-åra. Men dei var også busette på Vaksdal. Sjå Fossmark bnr. 1, Helle bnr. 7 og Haus s. 147.

Born:

 1. Karl f. og d. 10. 2. 1876.
 2. Arne f. 22. 12. 1876.
 3. Jon f. 1877.
 4. Johannes f. 1880.
 5. Anna f. 1880.
 6. Jon f. 1882.


Karl Gustav Bäckström, svensk banearbeidar, var g.m. Kari Tørresdtr. Ytre-Bruvik bnr. 4. Dei budde her i 1880-åra.

Born:

 1. Aksel 1882-,
 2. Anton 1883-.


Ole Henrik Larsson Hafstad frå Førde f. om lag 1850-, banearbeidar, gifte seg her 1878 m. Alette Pernille Nilsdtr. f. om lag 1851. Ein har ikkje fleire opplysningar om denne huslyden.


Edvard Njåstad 1877-1954, steinarbeidar, var busett her. Edvard var son åt Mons Eiriksson Njåstad og kona Inga 1841-1897. Inga var dtr. åt Anders Olsson Trengreiddalen og Brita Hallsteinsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7. Foreldra åt Inga var leigebuarar her. Sjå ofr.

Edvard Njåstad g.1.g.m. Anna Maria Larsdtr. Taule, f. om lag 1877 d. 1903.

Born:

 1. Inga Maria 1902-1903.

Edvard g.2.g.m. Maria Torsdtr. Breistein.

Edvard g.3.g.m. Marta Nilsdtr. Stanghelle.

2. og 3. ekteskap var vistnok barnlause.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy