Vassdal

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald


Gards og ættesoge for Vassdal.


Vassdal 1960. Frå venstre bnr. 1, 2, 7 og 9. Bnr. 4 i framgrunnen mellom bnr. 7 og 9. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.
Vassdal 1960. Frå venstre bnr. 1, 2, 7 og 9. Bnr. 4 i framgrunnen mellom bnr. 7 og 9.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.


GNR. 157 VASSDAL


Innhaldsliste

INNLEIING

Vassdal ligg på austsida av Brøkdalen mellom Seilæ og Løtveit. Tunet i Seilæ ligg om lag 2,5 km. sør for Vassdal. Tunet på Løtveit ligg 2,5 km. mot nordvest. Innmarka ligg 220-260 m. o. h. Gardsvegen tek opp frå bygdevegen gjennom Brøkdalen lengst sør på innmarka. Det vart tinglyst avtale om fri grunn til bygdevegen 1909. Før bygdevegen kom var det tungvint veg til sjøen for alle gardane på Brøkdalen. Sjå nærare om dette under Løtveit.

Matrikkelen 1723 gjev denne skildringa av Vassdal: "Ligger 3/4 Miil fra Søen 4 3/4 Miil fra Bergen og uvis til Korn samt tungvunden. Ingen Huusmandspladser. Intet Sætter. Lit furreskoug til huusefornødenhed og brendeved. 1 flomqværn. Lever allene af Qvægets avling."

I Herredsbeskrivelsen 1863 finn me desse merknadene: "5/8 Miil vanskelig Vei til Søen og derfra 4 Miil Søvei til Bergen. Middels letbrukt men tung for Slaatterne. Skrinlændt for 8 spd. Frostlændt for 8 spd. udsat for Elvebrud."

1732 vart det opplyst i retten at flaum ofte øydela kvernslok og stemmegard. Elles finst det ikkje noko i dei skriftlege kjeldene som kan fortelja noko om elvebrot.

Jordsmonnet på garden er godt. Jorda er myrjord, delvis sandblanda. Det er grunnlendt somme stader.

Grensa mot grannegardane vart tinglesen 1840 i samband med minneleg utskifting. Grensa mot Løtveit fylgjer Storelva. Grensa mot Kyrkje-Bruvik (Seilæ) fylgjer elva eit stykke. Sidan er det merkesgard som brukarane i Seilæ og Vassdal held kvar sine stykke av.

I nord og mot vest grensar Vassdal mot bygdealmenningen. Mot almenningen er det gjerde eit stykke. Det meste av grensa er merkt med krossar i fjellet. Vassdal grensar også mot gnr. 155 Kyrkjeteigen. Det meste av denne grensa ligg mot den parten av Kyrkjeteigen som brukarane på Olsnes har kjøpt til fjellhage.

Den eldste skriftlege kjelda som nemner denne garden er Bjørgvins Kalvskinn, ei jordebok over Kyrkjegods kring 1320. Gardsnamnet er skrive Vatzdal 1320 og 1563, Vassdall 1620, Vasdall 1667, Wasdall 1723. Bygdemålsuttalen er va'ssdal. Vatnet som garden har fått namn etter, heiter Storavatnet. Mykje av utmarka ligg ned mot dette vatnet. Nokre holmar, Tenholmen og Vassdalholmane er sameige for alle hovudbruk i Vassdal.

Det er ikkje registrert fornminne i Vassdal. Gardsnamnet høyrer heller ikkje til dei namn som fortel noko om alderen på garden. Det synest rimeleg å tru at Vassdal og Løtveit er om lag jamgamle gardar. Vassdal er kanskje eldst. Namnet Vassdal kan tyda på at det berre var denne eine garden på Brøkdalen til å byrja med. Vassdal var truleg øydegard ei tid etter Svartedauden 1349. Men på 1500-talet var garden i alle fall i drift att. Her var berre ein brukar fram til 1630. Dei to bruka var jamstore. Grensa fylgde Stormyrbekken. Bruket på nordsida var løpenr. 17. Løpenr. 18 låg på sørsida. 1821 vart bnr. 17 delt i to jamstore bruk. Sjå bnr. 1 og 2. 1822 delte dei bnr. 18 på same måten. Dei nye bruka fekk 1886 bnr. 3 og 4. Frå bnr. 3 vart det 1917-1923 skilt ut to nye bruk, bnr. 7 og 9. Oppdelinga førde til at det vart 5 gardsbruk i alt. Bnr. 3 og 7 har same eigar og vert drivne som eitt bruk. Bruvik skulekommune vart eigar 1917. Bruket var lærarjord for skulekrinsen på Brøkdalen. Ein del av eigedomen vart frådelt 1964. Sjå bnr. 31.

Før låg alle gardshusa samla oppe på ein haug tett ved bøgarden. Bnr. 2 bur her enno. Dei kallar denne staden for Haugen. Bnr. 1 og 2 hadde løe i lag. Ho var delt med ein skilved. Kring 1902 reiv dei løa ned og sette nye løer oppatt. Løa åt bnr. 2 står på same grunnen enno, men ho er dreia for å få betre plass. Til å byrja med stod løene åt bnr. 1 og 2 så tett ihop at det var berre eit lite smette mellom dei.

Det var eit turkehus i tunet. Elles turka dei korn i gruene i stovehusa. Dei fleste husa hadde torvtak. Stova på bnr. 2 hadde torvtak til 1955. Huset var bygt kring 1880. Det var det einaste stovehuset som stod att i tunet etter utskiftinga 1917. Bnr. 1 flytte lengst nord på innmarka. Tunet åt lærargarden, bnr. 3 og 7, ligg sør for gamletunet. Lengst sør ligg bnr. 9. Tunet åt bnr. 4 ligg noko lenger nede i bakken, på Vassåsen. Her var det eit husmannplass i 1830-åra.

Før utskiftinga 1917 var det mange teigar på innmarka. Bnr. 2 hadde 17 teigar. Mange åkrar var delte med ei reine langsetter. Det viser att i enga den dag i dag. Storåkeren låg i sørhallet sør for tunet. Den var delt mellom bnr. 1 og 2. Dei same bruka hadde åkerland på Løyningane. Dei slo åkerreinene kvar sitt Reinene var om lag 1/2 m breie, sume stader meir og sume stader mindre.

I 1860-åra var her vel 20 mål åker. Knapt 9 1/2 mål var god åker.6 4/5 mål var middels god. Vel 4 mål var ring åker. Engvidda var 178 1/3 mål. 43 mål var god eng. 25 mål var middels god. 110 mål var ring eng. Den eldste oppgåva om skogen er frå 1626. Vassdal hadde då "nogen smaa Sperre Schoug". 1662, 1666 og 1863 hadde garden ved og skog nok til eige bruk. I 1860-åra kunne dei selje noko ved og tømmer. Skogen er teigdelt. Kvart bruk har mange teigar. Ein del av skogteigane vart tekne inn og dyrka. Dette synte att på eigedomstilhøva før utskiftinga. I utmarka har det ikkje vore offentleg utskifting.


Før 1920 brukte dei ein del torv til brendsel. Her var rikeleg med god myrtorv. Dei tok torv i kvar sine skogteigar. Sameleis var det når dei hogg brake. Men lyng henta dei gjerne i den delen av utmarka som var felles.

Mykje av høyet kom frå utmarkslåtter, 320 våger, etter oppgåva i Herredsbeskrivelsen. Dei slo både i liane ovanfor garden og innover fjellet, der det halla nedover mot sjøbruna. I liene var det teigdelte slåtter. På fjellet var alt felles. Der slo dei der det høvde seg.

Skav hadde dei heller lite av. Lauv sanka dei helst på innmarka. Dei logga bjørk, osp og selje. Ein av brukarane, Johannes Nilsson på bnr. 2, logga ask nede på Kyrkje-Bruvik. Til vederlag arbeidde han åt dei som han fekk logga hjå.

Beitet var delt i heimehage og fjellhage. Heimehagen låg mellom bøgarden og liene. Fjellhagen var innover fjellet. I liene var det slåtter. Dei hadde sett opp gjerde både i heimehagen og fjellhagen, slik at beista ikkje skulle gå i slåtteteigane.


1723 hadde garden 1 flaumkvern. Verdet av kverna hadde litt å seia for skattlegginga, 2 mark for året. På tinget 1732 vart det protestert mot dette. Almugen meinte att skatten på kverna var urimeleg høg. Store deler av året kunne dei ikkje mala på denne kverna. Når flaumen kom, reiv den med seg både slok og stemmegard. Det burde ikkje skattast av kverna i det heile, hevda dei. Kvernstøet var i elva som kjem frå Stemmetjørn, og renn gjennom Kvernhusdalen. Kvart bruk hadde eige kvernhus ved hundreårsskiftet.

Om vassrettane til garden er det fleire tinglyste dokument. 1904 vart det tinglyst ekspropriasjon og semje som gav P. Holm og hans ettermenn på Fotland rett til å byggja stemme og auka damhøgda ved Storavatnet. Hosanger herad fekk skøyte 1916 frå Lyder Holms dødsbo på vassrettar og festerettar. Heradet skøytte rettane over til Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk 1917. 1919 fekk kraftverket konsesjon på regulering av Herlandsvassdraget. 1921 vart det tinglyst overekspropriasjon over dei grunn- og vassrettar som kraftverket trong for å gjennomføra konsesjonen. Kraftliner over gardsområdet vart regulerte 1952.

På Vassåsen var det husmannplass ei stutt tid kring 1830. Elles kjenner ein ikkje til at det har vore husmannplass på garden.

Gravarota og tokerota var Vassdal, Løtveit og Det var vanleg med dugnad når dei skulle skifta nevertak. Arbeidet laut gjerast på ein dag, difor måtte dei vera mange mann. Bytesarbeid var vanleg når dei spadde og når dei treskte med maskin.


SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL

Gamalt matr. nr. 5 i Arna skipreide. Nytt matr. nr. 116. Gamal landskyld 1 laup smør, 1/2 tunne malt. Skatteskyld 1 laup 18 merker smør. 1838 ny skyld: 4 dl. 2 ort 20 sk. 1886: 9,64 skm.

Den eldste landskyldoppgåva finn me i Bjørgvins kalvskinn tidleg på 1300-talet. Prestebordet eig då 5 laupar smør og kyrkja 1 laup smør. I alt 6 laupar smør. Dette var truleg den samla skylda i mellomalderen. Oppgåvene frå 1600-talet tyder på at skylda minka til mellom 1/4 og 1/5 etter Svartedauden.

Leidang 1567: 4 merker smør, 1 saueskinn. 1590: 6 merker smør, 1 saueskinn, 1 kalveskinn. Fjerdekvart år betalte dei 1 sau i fredtoll. 1665 leidang, fredtoll, gjengjerd, vedpengar: 4 merker 13 sk. Småtiende: 10 sk.

Fødnad 1657: 2 hestar, 2 oksar, 13 kyr, 4 kviger, 13 geiter, 34 sauer. 1665:1 hest, 18 storfe. 1666: 14 storfe. 1732: 1 hest, 14 kyr, 2 ungfe, 20 småfe. 1863:4 hestar, 29 kyr, 9 ungfe, 149 småfe. 1865: 4 hestar, 35 kyr, 94 sauer, 35 geiter.

Sånad: 1665: 3 tunner havre. Avling 6 1/2 tunne. 1666: Sånad 3 tunner havre. Avling 7 tunner. 1723: Sånad 4 tunner havre. Avling 12 tunner. 1863: Sånad 12 1/4 tunne havre, 12 1/2 tunne poteter. Avling 58 tunner havre, 74 tunner poteter, 2490 våger høy, 406 våger halm. I slåttene hausta dei 320 våger høy. Lyng, beit og skav svara til 8 kufor.

Denne oppgåva er frå Herredsbeskrivelsen, eit matrikkelførearbeid. I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Sånad 12 1/2 tunne havre, 16 1/2 tunne poteter.

Herredsbeskrivelsen 1863 har denne oppgåva for åker og engvidd: 20 1/2 mål åker. Av det var 9 2/5 mål god åker, 6 4/5 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 178 1/3 mål. 43 mål var god eng, 25 mål var middels god, resten var ring. Her var skog nok til ved og hustømmer. Dei kunne dessutan selja ved og tømmer til ein årleg netto av 24 spd.

Folketal 1865:31.


EIGARAR

Dei eldste opplysningane om eigarar av garden finn me i Bjørgvins kalvskinn, ei jordebok frå fyrste helvta av 1300-talet. Haus Prestebord og Haus Kyrkje er då oppførte som eigarar. Prestebordet med 5 laupar smør, kyrkja med 1 laup smør.

Det vantar eigaroppgåver frå 1400-talet og 1500-talet, men frå 1600- talet er Haus Prestebord oppført som eineeigar i alle kjelder. Brukarane var leiglendingar under presten i Haus. Det vart betalt ein fast sum når bygselsetelen vart utskriven, og seinare ei fast avgift for kvart år.

Magister Niels Hiermand var sokneprest i Haus 1691-1703. Han kravde høgare ytingar frå leiglendingar og ålmuge enn dei andre prestane hadde gjort. Almugen klaga på dette. Saka kom for retten 1707. Dei 2 brukarane i Vassdal fortalde då at dei betalte tilsaman 4 rdl. årleg i landskyld og 40 sk. i arbeidspengar. Mons Vassdal hadde 1705 vilja overlate bruket sitt til sonen Mons Monsson. Dei hadde då vore hjå presten Niels Hiermand for å tinga om bygselavgifta. Mons Monsson ville gje 12 rdl., men presten kravde 14 rdl. Mons Monsson betalte då 14 rdl., men fekk ikkje bygselsetel før seinare. Då bygselsetelen vart utskreven kravde presten 1 rdl. i tillegg.

Vitneavhøyra frå 1707 er dei einaste kjende døme på at leiglendingane fann vilkåra for harde.

På 1800-talet fekk brukarane høve til å løysa inn bruka sine. Det vart gjeve kongeskøyte på bnr. 2 og 3 1841, på bnr. 1 1857 og på bnr. 4 1860.


BRUKARAR FØR 1700

Baste på Vassdal er nemnt i skattemanntalet 1563. Me finn han både mellom leiglendingar og mellom jordeigande bønder. Jordeigedomen hans var truleg i ein annan gard.


1590-91 finn me Bastian Vassdal i lensrekneskapen.


1603-1620 finn me Jon Vassdal mellom dei leiglendingane som betalar 1 dl. kvar.


1630-31 er Olav Vassdal oppført mellom halvegardsmenn og øydejordsmenn som betalar 1 rdl. kvar, og Lars Vassdal mellom leiglendingar som betalar full skatt, d.v.s. 2 rdl.


Koppskattemanntalet 1645 gjev opp 2 brukarhuslydar, Brynjulv Arnesson og kona Barbro, og Jon Rasmusson og kona Guri. Guri døydde her 1696. Ho var då "husquinde". Jon var truleg død mykje tidlegare. Me finn han ikkje nemnt som brukar etter 1645. Skattemanntal og andre manntal 1648-1666 gjev opplysningar om 2 brukarar. Båe heitte Brynjulv, og bruka deira var jamstore. Brynjulv Arnesson eller Einarsson var eldst. Han var fødd om lag 1614. 1657 fødde han 1 hest, 1 okse, 7 kyr, 1 kvige, 18 sauer og 6 geiter. Siste opplysning om han er frå manntalet 1666. Då var han 52 år gamal. Namnet åt kona er ikkje nemnt i kjeldene. 4 søner budde heime. Kvar det seinare vart av dei har ein ikkje opplysningar om.

Born:

 1. Olav 1647-.
 2. Jon 1654-.
 3. Halvar 1656-.
 4. Arne 1662-.


Brynjulv Monsson var den yngste av dei 2 brukarane. Han var fødd om lag 1627, og er nemnd siste gongen 1670. Namnet åt kona er ikkje kjent.

1657 fødde dei 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 3 kviger, 7 geiter og 16 sauer.

Born:
 1. Mons 1650-, brukar her, sjå nfr.
 2. Lars 1663-, brukar på Haugstvet, g.m. Ingebjørg Olsdtr. Haugstveit. Sjå Hosanger I del 1 s. 28.
 3. Magne 1665-, brukar her, sjå bnr. 3.


Mons Brynjulvsson 1650-1732 var brukar her sist på 1600-talet, og truleg også ei tid etter 1700.

Born:

 1. Johannes 1670-, sjå bnr. 1.
 2. Mons 1683-, brukar her, sjå nfr.

1704 var Mons Monsson og faren Mons Brynjulfsson hjå presten Niels Hiermand og skulle ordna ny bygselsetel. Sjå eigarsoga ovanfor. Mons Monsson 1683-1704 døydde straks etterpå. Mons var g.m. Ingebjørg Anderstr. Kvamme d. før 1715.

Born:

 1. Anders f. ca. 1703.


BRUKARAR

BNR. 1

Gamalt matr. nr. 17, seinare 17 a. Nytt matr. nr. 461. Gamal landskyld 1/2 laup smør, 1 mele malt. Skatteskyld 45 merker smør.

1821, då bnr. 2 vart skilt frå, gjekk skylda på bnr. 1 ned til det halve. Gamal skyld 18 merker smør 6 kanner malt. Skatteskyld 22 1/2 mork smør. 1838: Ny skyld 1 dl 17 sk. 1886: 2,36 skm. 1956: 2,27 skm. 1962: 1,98 skm.

1863 hadde dette bruket 5 1/10 mål åker. 2 2/5 mål var god åker, 1 1/2 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 51 2/3 mål. 12 mål var god eng, 7 2/3 mål var middels god, resten var ring. Sånad 3 tunner havre, 3 tunner poteter. Avling 14 tunner havre, 18 tunner poteter, 600 våger høy, 98 våger halm. I slåttene hausta dei 80 våger høy. Lyng, beit og skav svara til 2 kufor. Dei kunne selja ved og tømmer med ein årleg netto på 6 spdl.

1865 fødnad: 1 hest, 7 kyr, 19 sauer, 10 geiter. Sånad 3 1/2 tunne havre, 4 1/2 tunne poteter.


1721 fekk Johannes Monsson Vassdal fornya bygselsetel i samsvar med ei kongeleg forordning. Den fyrste bygselsetelen hans var truleg frå om lag 1710. 1711 var Johannes Monsson nemnt i major Storms rulle over vernepliktige børseskyttarar, men han hadde ikkje gjort teneste.

Johannes Monsson 1670-1756 var g.1 .g. 1687 m. Ingebjørg Olsdtr. Søre Myking frå Gjerstad, 1667-1734.

Born:

 1. Marta 1698-, g.m. Anders B. Kyrkje-Bruvik bnr. 10.

Johannes Monsson g.2.g. 1735 m. Marta Johannesdtr. Olsnes 1695-1789. Det vart halde skifte etter Mons 1756, men dette skiftebrevet har det ikkje lukkast oss å få utskrift av. Derimot har me utskrift av skiftebrev 1758 etter sonen Mons 1749-1757. Han etterlet seg ein arv på 20 rdl., som vart delt mellom mora og syskena.

Born:

 1. Ingebjørg 1736, er med i skiftet 1758.
 2. Johannes f. og d. 1738.
 3. Kari f. og d. 1739.
 4. Kari 1740, er med i skiftet 1758.
 5. Johannes 1743-, brukar på Njåstad, g. 1763 m. enkja Magdeli Andersdtr. Njåstad. Sjå Gjerstad. S. 227.
 6. Marta 1747-, g.m. Johannes J Tveiten. Sjå Hosanger I del 1 s. 404.
 7. Mons 1749-1757.
 8. Johannes 1750-1758.

1757 bygsla Jakob Tomasson Hana dette bruket. Han gifte seg same året med enkja etter den førre brukaren, Marta Johannesdtr. 1695-1789. Jakob og Marta hadde ikkje born.

Jakob Tomasson 1736-1805 gifte seg 2.g. 1789 m. systerdotter si, Magdeli Olsdtr. Hana 1768-1827. 1768 var Jakob lagrettemann for Mjelde skipreide.

Born:

 1. Brita 1792-.
 2. Marta 1794-.
 3. Tomas 1795-. Sjå bnr. 2.
 4. Synneva 1796-1810.
 5. Olav 1799-, sjå plasset Vassåsen nfr. og Løtveit bnr. 4.
 6. Magdeli 1801-, g.m. Markus Knutsson Ytre-Bruvik, brukar her.
 7. Jakob 1805-.

Ved skiftet etter Jakob Tomasson 1806 var bruttoen i buet knapt 220 rdl. Nettoen var vel 185 rdl. Skiftebrevet, som vart sett opp, finst enno på bnr. 2. Det vart sommaren 1956 utlånt til bygdeboka, og denne avskrifta vart då teken.


SKIFTE 1806

GEORG JACOB BULL, Constitueret Sorenskriver udi Nordhordlehn,

GJØR VITTERLIGT: at Aar 1806, den 30te Maji blev Skifte-Retten sadt paa Gaarden Wasdahl, der er Hougs Præsteboel beneficeret, beliggende i Arne Skibrede og Nordhordlehns Fogderie samt Hougs Præstegjæld, og Retten betjent paa mine Vegne ved Fuldmægtig Sebastian Schielderup, for sammesteds at foretage og afholde en lovlig Registrerings- og Vurderings-Forretning, efter den der forhen boende og ved Døden afgangne Lejlænding JACOB THOMASSEN, hvis efterladte Midler, naar Stervboets Gjeld og all beviislig Afgang er godtgjort og betalt, kommer til lovlig Arveskifte og Deeling imellem Stervboe- Enken Magdelie Olsdatter paa den ene Side og paa den anden Side deres sammenavlede 7. Børn som ere. 3 Sønner og 4 Døttre, af Navn og Alder som følger:

 1. Ældste Søn Thomas Jacobssen, 11 Aar gammel. Til formynder for ham blev beskikket Morbroderen Niels Olssen Hane her af Skibreedet, som ved Forretningen var tilstæde. -
 2. Anden Søn Ole Jacobssen, 7 Aar gammel, for hvem Ole Johannessen Hægland af Mjelde Skibreede blev beskikket til Formynder, der ej var nærværende.
 3. Tredie og yngste Søn Jacob Jacobsen, 1 Aar gammel. Til Formynder for ham blev indsadt Thomas Johannessen Skafthun af Mjelde Skibreede, og tilstæde.
 4. Ældste Datter Marthe Jacobs-Datter, 16 Aar gammel, for hvem Ole Sjurssen Løetvedt af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var nærværende.
 5. Anden Datter Brithe Jacobs-Datter, 14 Aar gammel, for hvem Thomas Olssen Dahle af Arne Skibreede blev beskikket til Formynder, og som ved Forretningen var tilstæde.
 6. Tredie Datter Synnøve Jacobs-Datter, 9 Aar gammel, for hvem blev beskikket til Formynder Iver Olssen Wasdahl, der var ved Forretningen
 7. Yngste og Fjerde Datter Magdelie J cobs-Datter, 4 Aar gammel: For hende blev beskikket til Formynder Anders Sjursen Løetvedt, som var tilstæde.

Ved Forretningen var nærværende Stervboe-Enken, bemeldte Magdelie Ols-Datter, som tilkjendegav at have antaget til Laugværge sin Broder Niels Olssen Hane, der var tilstæde og vedtog samme.

Ved Forretningen var tilstæde Skibreedets Lensmand Hr. Johannes Fougstad, som fremlagde det af Skifteforvalteren til denne Forretning udstædte Proclama, dateret 15. Maji sidstleden, som den 25. næstefter er oplæst og bekjendtgjort ved Hougs og Brudvigs Kirkebakker og med sin Forkyndelses-Paategning er saalydende:

Herved bekjendtsgjøres, at udi Arne Skibreede og Nordhordlehns Fogderie bliver følgende Skifte berammet til Foretagelse paa Arvetomten saaledes: Den 30. Maji efter Gaardman Jacob Thomassen Wasdahl. Thi indkaldes herved bemeldte Afdødes efterladte og igjenlevende Ægtefælle og øvrige Arvinger, saavel de myndige som de Umyndige fødte, Værger og Formyndere, at møde den berammede Tiid paa Arvetomten, for at iagttage saavel egne som deres Myndlingers Tarv og Bedste under Skiftet. Ligesaa indkaldes til ovenmeldte Tiid og Sted at indfinde sig dette Stervboes Debitorer og Creditorer, de første for at betale hvad de til Boet maatte befindes at være skyldige, og de sidste for at godtgjøre deres Fordringers Rigtighed med saadanne Beviiser, som Loven ædsker.

Thingstedet Alverstrømmen den 15de Maji 1806.


G. J. Bull.
Constituerert Sorenskriver i Nordhordlehn.


Bekiendtgiort af Kirkebakkene ved Hougs og Brudvig første og anden Pintsedag den 25. og 26. Maji, og ved Aasene Capell den 17. Ditto, udi den Kirkesøgende Almues Paahør, og desuden ved mundtlig Samtale med Arvingerne paa Arvetomten, saaledes at ingen sig med Uvidenhed skal kunde undskylde.


Vedgaaer
J. Fougstad.


Som Vurderingsmænd vare til denne Forretning opnævnte og nærværende de 2de eedsvorne Lougrettesmænd Lars Knudsen Storoxe og Nils Anderssen Fiskesæter, i hvilken Overværelse Sterboe-Enke med Laugværge blev formanet til redelig Angivelse af alle dette Stervboes tilhørende Ejendeele, uden Forbeholdenhed i mindste Maade, hvilket hun lovede, og derefter til Registrering og Vurdering opgav, frembragte og anviiste følgende


SØLV
Et Sølv-Belte med 18 store og 5 smaa forgyldte støeler, samt Spraatte og Søllje, for
13
Rd.
Mk.
Sk.
Ha(1)vedeelen udi en forgyldt Sølv Brudekrone med
Tilbehør for
40
»
En Sølv Halskjæde med en forgylt Penge og 3 Løv
5
En Sølvskee med langt Skaft og aflangt Blad, for
1
»
3
»
-
Een Ditto med vredet Skaft og rundt Blad, for
1
»
8
»
Et forgyldt Kammespænde med 4 Løv, vurderet for
1
»
2
»
Et Par smaae Ditto uden Løv, for
2
»
8
»
En forgylt Ring med 6 Ringeløv
4
»
En liden forgylt Ditto med 3 Løv for
1
»
12
»
Et Sølvstøb for
2
»
3
»
Tilsammen Sølv for
65
Rd.
4
Mk.
12
Sk.
MESSING
En Messing Lysestake, vurderet for
3
»
8
»
En liden Ditto
2
»
Tilsammen Messing
5
Mk.
8
Sk.
TINN
Et fladt Tinfad for
2
»
Et Ditto for
1
»
12
»
Tilsammen Tin for
3
Mk.
12
Sk.
KAABBER
En Kaabber-Kjedel med Hadde paa en Tøndes
Størrelse vurderet for
14
»
3
»
Een Ditto gammel med Hadde, omtrent paa
en Tøndes Stønelse, for
9
»
Een Ditto paa en Qvarteers StørreIse med
Hadde, vurderet for
2
»
4
»
Tilsammen Kaabber for
26
Rd.
1
Mk.
-
Sk.
JERNFANG
En Dublings-Naver, vurderet for
1
»
4
»
Een Ditto, for
1
»
Een Trønaver
8
»
En liden Naver
6
»
En Jerstang
1
»
En Vedesaug
1
»
Een Ditto
8
»
Een Ditto for
6
»
En Tømmerbile
1
Rd.
-
Mk.
-
Sk.
En Hug-Øxe for
2
»
Een Ditto
1
»
8
»
Een Ditto
12
»
Een Ditto for
10
»
Een Ditto for
8
»
En Klemhage
8
»
Een Ditto for
4
»
En Gryde for
1
»
8
»
En Skieering
1
»
4
»
Endeel Høeljaaer vurderet for
3
»
Tre Spader, a 8 Sk
1
»
Et Smiestræ, vurderet for
2
»
Et Smie Nævstæe, for
1
»
3
»
Et Skruestæe
1
»
8
»
Et Dragstæe
1
»
En Slaghammer
2
»
8
»
En Tynslehammer
2
»
En liden Ditto En
8
»
Smietang for Een
8
»
Ditto for En
1
»
Souvesax
1
»
Tre Ditto a 8 Sk
1
»
En Bagstehelle
4
»
Tilsammen Iernfang for
10
Rd.
1
Mk.
6
Sk.
TRÆEFANG
Et stort Bryggekar paa omtrent 4 Tønders
Størrelse vurderet for
1
»
Et Ditto paa omtrent 2 Tønder, for
3
»
Et Ditto paa Een og en Halv Tøndes Størrelse for
2
»
En Møssestæmpe
1
»
4
»
En gammel Møssestæmpe for
1
»
En Meelstæmpe
1
»
8
»
Een Ditto for
1
»
En Møssestæmpe
1
»
4
»
Een Ditto for
»
12
»
Een Ditto
8
»
En Korn-Børre
4
»
En Ølltønde
2
»
8
»
Een Ditto for
1
»
8
»
Een Ditto
1
»
4
»
Een Ditto for
8
»
Et Øll-Anker
4
»
Toe SildeHalvtønder a 4 Sk
8
»
Tree Droftetrouge
1
»
4
»
Et Skab i Ildhuuset, vurderet for
1
»
En Bagstegang med Knøetraug, for
1
»
8
»
Endeel Melkekoller for
1
»
8
»
Endeel Kornstør og Stænger for
1
»
En Kiste med Laas vurderet for
2
»
En gammel Ditto med Laas for
1
»
En Opstøe Vævgang med Iernskee for
-
Rd.
2
Mk.
-
Sk.
En liden Kiste med Laas for
12
Tilsammen Træefang for
7
Rd.
3
Mk.
12
Sk.
FÆE-CREATURE
»
En Koe, kaldet Strænga, vurderet for
7
»
Een Ditto, kaldet Sømrei for
7
»
Een Ditto, kaldet Dugrei, for
5
»
3
»
Een Ditto, kaldet Lauvrei, for
7
»
Een Ditto, kaldet Knaprei, for
5
»
Een Ditto, kaldet Fagrei, for
5
»
Een Ditto kaldet Laakrei, for
5
»
En Koe, kaldet Snjorei
5
»
En graasidet 3 Aars gammel Qvige for
4
»
En rødsidet 3 Aars gammel Ditto, for
5
»
En rød Fiorkalv
2
»
Tilsammen Fæekreature for
56
Rd.
3
Mk.
-
Sk.
FAAR
En Souv, kaldet Trippa
3
»
Een Ditto, kaldet Slettekol, for
3
»
Een Ditto, kaldet Smitta, for
3
»
Een Ditto, kaldet Flis
3
»
Een Ditto, kaldet Lillefliis, for
2
»
8
»
Een Ditto, kaldet Ljøte med Lam, for
3
»
8
»
En graae Souv med Horn, for
8
»
8
»
En graae Ditto
3
»
En broget Souv med Lam, vurderet for
3
»
En Souv, kaldet Mulmund (?) med Lam for
2
»
4
»
En graae Souv
2
»
En graae Ditto
2
»
En graae Ditto for
2
»
En liden Souv
1
»
8
»
Tree Fjorgamle Lam a 16 Sk.
3
»
Tilsammen Faarenes Værdi
6
Rd.
3
Mk.
4
Sk.
GJEDER
En Gjed, kaldet Sprækla, for
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Krænta, for
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Tauma
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Aala
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Qvitegied, for
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Lina
1
»
4
»
Een Ditto, kaldet Blaaegjed for
1
»
1
»
8
»
Een Ditto, kaldet Roselie
1
»
1
»
8
»
En Fjorkille for
5
»
Tilsammen Gjeder for
13
Rd.
2
Mk.
-
Sk.
SÆNGKLÆDER
En blaaerannet Hoved-Pude med Fjær,
vurderet for
-
Rd.
5
Mk.
-
Sk.
En liden Hviid Ditto med Fjær for
2
»
En Braad-Qvittel
1
»
1
»
Et Svensk Dækken
4
»
En graae Miug-Qvittel
4
»
En graae Ditto
4
»
Et Par graae Ditto
1
»
1
»
En graae Ditto
3
»
Et Par Ditto, for
5
»
Et Hardanger Aaklæde
1
»
8
»
Tilsammen Sængklæder
7
Rd.
-
Mk.
8
Sk.
GANGKLÆDER
En morkegraae Kufte for
3
»
En barket Kufte
3
»
4
»
En hviid Vadmels Trøye
3
»
En hviid Vadmels Vest for
2
»
8
»
En barkut Vadmels Trøye, for
1
»
4
»
En blaae Vadmels Trøye, for
4
»
En barkut Vadmels Buxe, for
1
»
8
»
En barkut Ditto, gammel, for
8
»
En gammel blaae Vadmels Brystdug
10
»
En blaae Ditto
1
»
En sort Vadmels Vampe, for
1
»
Et Par graae Hoser
6
»
Et Par blaae Ditto
4
»
En rød Klædes Brystdug med 12 Sølvknapper
vurderet for
1
»
3
»
En Stryelærrets Skjorte for
3
»
En Stryelærrets Ditto
4
»
En Stryelærrets Skjorte, for
1
»
Tilsammen GangkIæder for
6
Rd.
4
Mk.
4
Sk.
Stervboe-Enken vedtog at beholde sine Gangklæder, for den
samme Værdie som hendes afdøde Mands er vurderet for,
og som her tages Boed til Indtægt med
6
Rd.
4
Mk.
4
Sk.
SÆDEKORN
Fire Tønder Sædekorn a 1 Sp 3 Ort Tønden er
6
Rd.
-
Mk.
-
Sk.
ADSKILLIGT
Et Par Huseskruer med Iern, for
4
»
8
»
Halvedeelen udi at tømret Nøst, staaende paa Garden
indre Brudvigs Grund, for
3
»
Mullers Huuspostil for
4
»
En Bielægger Kakkel-Ovn, for
1
»
Tilsammen Adskilligt
5
Rd.
2
Mk.
8
Sk.


Paa Tilspørgende declarerede Stervboe-Enken at hun intet meere vidste at opgive eller foreviise, som kunde komme dette Boe til indtægt, of hvad Navn nævnes kunde: Ligesom Stervboed heller ikke med ringeste Gjeld er behæftet, undtagen at StervboeEnken fordrede Vederlag imod hendes afdøde mands Begravelses-Omkostninger, som tilstodes med

20 Rd.

Stervboe-Enken med Laugværge og de Umyndiges Formyndere derefter begjærede at dette Skifte nu maatte blive sluttet og udlodet, uden foregaaende Proclama i Aviserne, da de forsikrede, at Boed ej med ringeste Gjeld er behæftet og om nogen imod Formodning skulde indfinde sig med rætmæssigt Krav paa Boed, forbandt Stervboe-Enken med Laugværge sig til, for egen Regning at betale samme og derfore at være Skifteforvalteren ansvarlig i alle Maader.

I Følge forestaaende Forlangende og Declaretion bliver altsaa dette Skifte herved sluttet og til Udlodning optaget.

Over Boeds Formue bliver derefter at forfatte følgende summariske Extract og BEREGNING:


1. Sølv for
65
Rd.
4
Mk.
12
Sk.
2. Mæssing
5
»
8
»
3. Tinn
3
»
12
»
4. Kaabber
26
»
1
»
5. Iernfang
10
»
1
»
6
»
6. Træefang
7
»
2
»
12
»
7. Fæekreature
56
»
3
»
8. Faar, for
6
»
3
»
4
»
9. Gieder
13
»
2
»
10. Sængklæder
7
»
8
»
11. Gangklæder
6
»
4
»
4
»
12. Enkens Gangklæder
6
»
4
»
4
»
13. Sædekorn
6
»
14. Adskilligt
5
»
2
»
8
»
Summa, Boeds gandske Indtægt og Formue
219
Rd.
3
Mk.
14
Sk.
Derfra afgaaer Stervboe-Enken Magdelie Olsdatters
tilstaaede Begravelses-Omkostn.
20
»
Igien i Behold
199
»
3
»
14
»
Derefter bliver i Følge Loven og de kongelige Anordninger
at beregne og anføre dette Skiftes medgaaende
OMKOSTNINGER .. .
Tilsammen dette Skiftes Omkostningar
14
»
3
»
4
»
Igien til Deeling
185
Rd.
-
Mk.
10
Sk.
Deraf tilfalder Stervboe-Enken Magdelie Ols-Dotter
for sin halve Boe
92
»
3
»
5
»
Ældste Son Thomas Jacobssen arver en Broderlod med
18
»
3
»
1
»
Anden Søn Ole Jacobssen arver ligesaa
en Broderlod med
18
»
3
»
1
»
Tredie Søn Jacob Jacobssen arver ligeledes
en Broderlod med
18
»
3
»
1
»
Ældste Dotter Marthe Jacobs-Datter arver
en Søsterlod med
9
Rd.
1
Mk.
9
Sk.
Anden Datter Brithe Jacobs-Datter ligesaa
9
»
1
»
9
»
Tredie Datter Synneve Jacobs-Datter arver
9
»
1
»
9
»
Fjerde Datter Magdelie Jacobs-Datter arver ligeledes
9
»
1
»
9
»
Ballancerer med Deelings-Summen
185
Rd.
-
Mk.
10
Sk.


Derefter er til enhver i sær, for deres Tilkommende forfattet følgende specielle UDLAG. . .

Forestaaende Udlægs Summer tilsammenlagte ballancerer med Boeds Indtægt og Formue 219 Rd. 3 Mk. 14 Sk.

skriver: Toe Hundrede og Nitten Rigsdaler, Tree Mark, Fjorten Skilling.

At dette Skifte saaledes paa lovlig Maade er behandlet, sluttet og lodnet, det bevidnes herved under min Haand og Segl.

G. J. Bull.


1805 bygsla Johannes Jakobsson Njåstad dette bruket. I bygselbrevet vart det understreka at Johannes ville gifta seg med enkja etter Jakob Thomasson. Dersom Magdeli Olsdtr. skulle døy for dei gifte seg, tok Johannes på seg å fostra opp dei yngste borna etter Jakob Thomasson til dess dei vart konfirmerte.

Johannes Jakobsson 1776-1841 var frå Njåstad i Gjerstad, g. 1806 m. enkja Magdeli Olsdtr. Vassdal, 1768-1827. Sjå Gjerstad s. 227.

Born:

 1. Jakob 1809-1810.
 2. Jakob f. og d. 1811.

Ved skiftet etter Magdeli Olsdtr. 1827 var bruttoen i buet 155 spdl. Nettoen var 140 spdl. Dette skiftebrevet finst på bnr. 2, og ei avskrift finst i bygdebokarkivet.


1825 bygsla Markus Knutsson Ytre-Bruvik halve bruket som Jakob Thomasson og Magdeli Olsdtr. hadde hatt. Dei gamle brukarfolka skulle ha kår.

Markus Knutsson 1800-1877 var frå Ytre-Bruvik bnr. 10, g. 1830 m. Magdeli Jakobsdtr. Vassdal bnr. 1, 1801-1878.

Born:

 1. Jakob 1831-, brukar her.
 2. Anders 1832-, b. Vimmelvik og Bergen, g.m. Barbro Simonsdtr. Havrå. Sjå Haus s. 280.
 3. Magdeli 1835-, g.m. Rasmus N. Ytre-Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 8.
 4. Knut 1838-1845.
 5. Kari 1843-.


1857 kongeskøyte for 340 spdl. til Jakob Markusson. Foreldra Magdeli og Markus Knutsson fekk tinglyst kår 1857.

Jakob Markusson 1831-, var g. 1863 m. Ingebjørg 1836-, dtr. åt Olav K. Søre Veseth og kona Anna Einarsdtr. f. Dale bnr. 14. Sjå Haus s. 33 og II s. 247.

Born:

 1. Anna 1866-, g.m. Nils K. Blomdal. Sjå Vassdal bnr. 3 og 9.
 2. Olav 1871
 3. Olina 1876-1878.
 4. Karl Martinus 1878-, b. Skipenes, Fana, g.m. Berta Matea Kleppe. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 19 og Gjerstad s. 244 og 248.


1899 skøyte til Edvard Vassdal f. Kumle 1865-1915, son åt Bertina og Kornelius Kumle, Askvoll, Sunnfjord, g.m. Gjertrud 1868-1952, dtr. åt Kari og Olav Seilen, Kyrkje-Bruvik bnr. 11. Edvard Kumle arbeidde hjå gullsmed Hammer i Bergen for han kom hit og vart gardbrukar.

Born:

 1. Oskar 1893-, sjå nfr.
 2. Karen 1895-, b. Eidsvåg, g.m. gardsstyrar Åsmund Bakke.
 3. Kristoffer Kornelius 1897-, brukar her.
 4. Einar 1900-1924, ug., gruvearbeidar.
 5. Gudrun 1902-1975, fabrikkarbeidar, b. Espeland.
 6. Ingeborg 1904-, fabrikkarbeidar, b. Espeland, sjå bnr. 19.
 7. Bergit 1907-, b. Haukeland, g.m. gardbrukar Lars Hauge. Sjå bnr. 27 og Arna s. 412.
 8. Borghild 1910-, g.m. gardbrukar Nils Løtveit, sjå Løtveit bnr. 5.


1925 skøyte til Oskar Edvardsson Vassdal f. 1893, g.m. Karolina Andrea Knutsdtr. Vassdal bnr. 4 f. 1891.

Born:

 1. Ingeborg b. Fana, g.m. Jakob Skage.
 2. Emma b. Åsane, g.m. Magne Falkanger.
 3. Olav 19**-, sjå bnr. 33 og 38.


1923 skøyte til Kristoffer Kornelius Edvardsson Vassdal 1897-1977, gardbrukar, g. 1924 m. Kamilla Larsina 1892-1966, dtr. åt Brita og Anders Angeltveit, Åsane, Bergen.

Born:

 1. Einar 19**-, fabrikkarbeidar, Espeland, g.m. Malfrid Knutsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 10.
 2. Bjørg 19**-, b. Bergen. Sjå bnr. 29.
 3. Ester 19**-, b. Arna, g.m. platearbeidar Bjarne Stavenes.


1962 skøyte til Magnus Seilen 19**-. Huslydopplysningar: Kyrkje-Bruvik bnr. 11.


BNR. 2

Daglegnamn: Haugen.

Skilt frå bnr. 1 1821. Gamalt matr. nr. 17 b, nytt matr. nr. 462. Gamal skyld 18 merker smør, 6 kanner malt. Skatteskyld 22 1/2 mork smør. Ny skyld 1838: 1 dl. 17 sk. 1886: 2,49 skm. 1956: 2,48 skm.

1863 hadde dette bruket 5 2/3 mil åker. 3 mål var god åker, 1 2/3 mil middels god, 1 mål var ring åker. Engvidda var 50 mil. 13 mål var god eng, 8 mil middels god, resten var ring. Sånad 3 1/4 tunne havre, 3 1/2 tunner poteter. Avling 16 tunner havre, 20 tunner poteter, 720 våger høy, 112 våger halm. I slåttene hausta dei 80 våger høy. Lyng, beit og skav svara til 2 kufor. Her var nok skog til ved og hustømmer Dei kunne dessutan selja ved og tømmer til ein verdi av 6 spdl. netto årleg. Fødnad: 1 hest, 7 kyr, 3 ungfe, 48 småfe. Desse opplysningane er frå Herredsbeskrivelsen. I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Sånad 4 tunner havre, 5 tunner. poteter. Fødnad 1 hest, 9 storfe, 21 sauer, 10 geiter. 1956: Fødnad 1 hest, 4-5 kyr, 1-2 ungfe, ein del sauer.


1821 bygsla Thomas Jakobsson Vassdal halve farsgarden. Thomas 1795-1860 var frå Vassdal bnr. 1. Sjå ofr.

Thomas g.1 .g. 1823 m. enkja Brita Nilsdtr. Tunes f. Hana, 1783-1837. Ved skiftet etter Brita 1838 var bruttoen i buet 144 spd. Nettoen var 117 spd.

Born:

 1. Magdeli 1821-, g.m. Nils Johannesson Helle, brukar her. Sjå nfr.

Brita Nilsdtr. var g.1.g. 1806 m. Mikkel Olsson Tunes, 1782-1821. Sjå Haus s. 442 og 444.

Born:

 1. Brita 1808-1809.
 2. Brita 1811-1837, ug., b. her.
 3. Gjertrud 1814-, b. Kallekleiv, g.m. Jakob Vassdal bnr. 3. Sjå Gjerstad s. 211.
 4. Olav 1817-1827, ug., b. her.
 5. Marta 1819-, b. Kallekleiv, g.m. Olav A. Kallekleiv. Sjå Gjerstad s. 209.
 6. Anna f. og d. 1821.

Tomas Jakobsson g.2.g. 1838 m. enkja Anna Haldorsdtr. Hana f. Dale 1777-1855. Sjå Dale bnr. 1. Anna var g.1.g.m. Nils Olsson Hana, brukar i Hana.

Tomas Jakobsson g.3.g. 1856 m. enkja Kari Johannesdtr. Vatle, f. Helle bnr. 7, 1815-. Sjå Helle bnr. 7.

Tomas hadde ikkje born i 2. og 3. ekteskap.

1841 fekk han kongeskøyte på bnr. 2 for 200 spdl. og jordavgift.


1843 skøyte til Magdeli Tomasdtr. Vassdal 1824-1876 og hennar trulova Nils Johannesson Helle for 100 spdl og jordavgift 7 skjepper bygg. Dei skulle gje kår til Thomas Jakobsson og 2. kona Anna Haldorsdtr. Nils Johannesson 1820-1897 var frå Helle bnr. 7. Sjå Helle bnr. 7. Nils g.1. g.m. Magdeli Tomasdtr.

Born:

 1. Tomas f. og d. 1845.
 2. Tomas 1846-1848.
 3. Johannes 1849-, brukar her.
 4. Haldor 1853-1855.
 5. Brita 1855-.
 6. Haldor 1857-, brukar i Blødal. Seinare kafevert i Bergen. Sjå Blødal. G.1.g.m. Synneva Olsdtr. Løtveit bnr. 4. G.2.g.m. Anna Sjursdtr. Løtveit bnr. 4.
 7. Nils 1862-, skomakar.
 8. Tomas 1866-, g. 1888 i Bergen med Brita Sjursdtr. Løtveit bnr. 1 f. 1863.
 9. Karl Andreas 1869-.

Nils Johannesson g.2.g. 1877 m. Marta Knutsdtr. Bjørndal 1826-1905. Sjå Hosanger I del 2 s. 629.


1869 skøyte til Johannes Nilsson for 200 spdl. og kår til foreldra verdsett til 180 spdl. Johannes Nilsson 1849-1935 var g.1.g.m. Anna Olsdtr. Løtveit bnr. 4 1835-1899.

Born:

 1. Tomas 1867-, brukar her.
 2. Magdeli 1871-1872.
 3. Anna Malena 1872-, g.m. Mons Sjursson Løtveit, sjå Løtveit bnr. 1.
 4. Magdeli 1874-, g. 1899 m. snikkar Ivar Sjursson Løtveit bnr. 4.
 5. Nils 1880-.

Johannes Nilsson g.2.g. 1901 m. Marta Mikkelsdtr. Seilen f. om lag 1857.


1897 skøyte til Tomas Johannesson 1867-1942, g.m. Kari Knutsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 10, f. 1865.

Born:

 1. Johannes f. og d. 1889.
 2. Anna f. og d. 1890.
 3. Johannes 1891-, bakar, b. Bergen, g.1.g.m. Maria Gabrielsen frå Bergen, g.2.g.m. Elida Gabrielsen frå Bergen.
 4. Knut 1894-, brukar her.
 5. Andreas f. og d. 1897.
 6. Anna 1899-, b. Uskedalen, g.m. Nils Myklebust.
 7. Andrea 1902-, kokke, b. Ulvsnesøy
 8. Berta 1905-, b. Bergen, g.m. møbelsnikkar Anton Thorsnes. bnr. 40 og 42.
 9. Marta 1907-, g.m. Olav Stokke, brukar her.


1943 skøyte til Olav Stokke 1910-1943, gardbrukar, son åt Kristine og Magne Stokke, sjå bnr. 12 nfr., g.m. Marta Tomasdtr. Vassdal bnr. 2, 1907-1977. Marta Stokke hadde heimel til dette bruket til 1971.

Born:

 1. Magne 19**-, sjå Løtveit bnr. 2.
 2. Turid f.

Knut Tomasson Vassdal bnr. 2, f. 1894-, gardbrukar og jernbanearbeidar g.m. Magda 1896-, dtr. åt Malena og Anders Boge, dreiv dette bruket etter at Olav Magnesson Stokke var avliden. Sjå Ytre-Boge bnr. 5.

Born:

 1. Trygve 19**-, sjå bnr. 21.
 2. Arthur 19**-, maskinist, b. Norheimsund, g.m. Hildur Halten.
 3. Magne 19**-, brukar her.


1971 skøyte til Magne Knutsson Vassdal 19**-, bonde og telefonmontør, g.m. Siri 19**-, dtr. åt Ester og Knut Andersen, b. Dale. Sjå Dale, ættesoge.

Born:

 1. Svein Magne 19**-.
 2. Kari Anne 19**-.
 3. Marit Elise 19**-.


BNR. 3

Daglegnamn: Lærargarden (etter 1917).

Gamalt matr. nr. 18 i Mjelde skipreide, seinare 18 b. Nytt matr. nr. 463. Gamal skyld 1/2 laup smør, 1 mele malt. Etter 1822, da bnr. 4 vart skilt frå gjekk skylda ned til 18 merker smør, 6 kanner malt. Skatteskyld 45 merker, seinare 22 1/2 mork smør. 1838:1 dl. 17 sk. 1886: 2,37 skm. 1966: 0,11 skm.

1863 var det på dette bruket 4 4/5 mål åker. 2 mål var god åker, 1 mål var ring åker, resten var middels god. Engvidda var 38 1/3 mål. 9 mål var god eng, 4 2/3 mål var middels god, resten var ring. Sånad: 3 tunner havre, 3 tunner poteter. Avling: 14 tunner havre, 18 tunner poteter, 600 våger høy, 98 våger halm. I slåttene hausta dei 80 våger høy. Lyng, beit og skav svara til 2 kufor. Dei kunne selja ved og tømmer med ei nettoinntekt på 6 spdl. for året. Fødnad 1 hest, 7 kyr, 1 ungfe, 29 småfe.

I folketeljinga. 1865 finn me denne oppgåva: Sånad 3 tunner havre, 4 tunner poteter. Fødnad 1 hest, 9 storfe, 26 sauer, 12 geiter.


Magne Brynjulvsson Vassdal 1665-1730 var brukar på halve garden frå slutten av 1600-talet. 1720 fornya han bygselsetelen, som lydde på 1/2 laup smør, 1 mele malt. 1711 var Magne oppført i major Storms rulle over vernepliktige.

Magne Brynjulvsson var g. 2 gonger. Namnet åt 1. kona er ikkje kjent.

Born i 1. ekteskap:

 1. Maria 1688-, g. 1711 m. Johannes Knutsson Tveiten. Sjå Hosanger I del 1 s. 402.
 2. Marta f. om lag 1690-, g. 1714 m. Fabian Nilsson Hundhamar. Sjå Haus s. 239.
 3. Brynjulv 1694-, g. 1723 m. enkja Kari Andersdtr. Midt-Mjelde. Sjå Haus s. 65.
 4. Johannes 1705-, g. 1733 m. Agate Sjursdtr. Vevletveit. Sjå Gjerstad s. 50.

Magne g.2.g. 1723 m. Brita Monsdtr. Olsnes f. 1696.

Born:

 1. Olav 1724-, g. 1747 m. Anna Ellingsdtr. Langeland. Sjå Hosanger I del 1 s. 6.


1734 bygsla Mikkel Larsson Nedre Kleppe dette bruket. Han gifte seg same året med enkja etter den førre brukaren, Brita Monsdtr. f. 1696.

Born:

 1. Kari 1735-, g. 1758 m. Johannes Ivarsson Langeland. Sjå Hosanger I del 1 s. 4-5, Haus s. 45 og Indre-Bruvik brukarar for 1820.


1766 bygsla Olav Olsson Haugstveit halve Vassdal hjå sokneprest Michael Arentz. Olav Olsson 1735-1799 var g.1.g.m. Anna Jakobsdtr. Olsnes bnr. 1 1746-1792. Sjå Hosanger I del 1 s. 31.

Ved skiftet etter Anna Jakobsdtr. 1792 var bruttosummen i buet vel 95 rdl. Nettoen var 71 rdl.

Born:

 1. Olav 1770-, g.m. Kari Olsdtr. Ytre Arna. Sjå Arna s. 501.
 2. Siri 1775-, g.m. Ivar O. Langeland, brukar her.
 3. Synneva f. og d. 1778.
 4. Jakob f. og d. 1780.
 5. Jakob f. og d. 1782.
 6. Jakob f. og d. 1783.
 7. Mons f. og d. 1787.
 8. Anna 1791-1869, ug. b. her.

Olav Olsson g.2.g. 1793 m. enkja Sissela Olsdtr. Vimmelvik 1730-1805. Sjå Haus s. 278. Dette ekteskapet var barnlaust.

I skiftet etter brukaren Olav Olsson 1779 var bruttosummen i buet 122 rdl. Nettoen var 102 rdl. Enkja Sissela Olsdtr. ervde halvparten. Resten vart delt mellom dei tre borna frå 1. ekteskap, Olav, Siri og Anna.


1795 bygsla Ivar Olsson Langeland f. 1766 i Hosanger. Sjå Hosanger I del 1 s. 7. Vilkårsbrev til dei gamle brukarfolka, Olav Olsson og kona Sissela Olsdtr. vart tinglyst 1795.

Ivar Olsson gifte seg 1796 m. dotter åt den gamle brukaren, Siri Olsdtr. f. 1775.

Born:

 1. Olav 1797-, sjå bnr. 4.
 2. Olav f. og d. 1800.
 3. Ingebjørg 1801-, g.m. Johannes M. Olsnes, brukar her.
 4. Anna 1804-1806.
 5. Jakob 1805-.
 6. Anna f. og d. 1807.
 7. Olav 1809-1810.
 8. Olav 1811-, sjå leigebuarar Olsnes og Haus s. 222.
 9. Jakob 1815-, b. Kallekleiv, g.m. Gjertrud Mikkelsdtr. Vassdal bnr. 2. Sjå Gjerstad s. 211.
 10. Anna 1818-.
 11. Ingebjørg 1819-1837.

Ivar Olsson delte bruket sitt 1822 mellom dei 2 eldste borna, Olav og Ingebjørg


1825 bygsla Johannes Monsson Olsnes 18 merker smør og 6 kanner malt hjå sokneprest Mayer. Det var halve farsgarden åt henne som skulle verta kona hans, Ingebjørg Ivarsdtr. Vassdal bnr. 3, 1801-1863. Foreldra hennar fekk kår 1825.

Johannes Monsson var frå Olsnes bnr. 7. 1841 fekk han skøyte på Vassdal bnr. 3 for 180 spdl. og jordavgift.

Born:

 1. Marta 1829-, g.m. Elling A. Olsnes bnr. 4.
 2. Siri 1832-, g.m. Sjur J. Løtveit, sjå Løtveit bnr. 1.
 3. Mons 1835-1860, ug.
 4. Ivar 1841-, brukar her.


1864 skøyte til Ivar Johannesson for 250 spdl. og kår til faren, Johannes Monsson. Ivar Johannesson 1841-, var g.m. Kristi Andersdtr.

Born:

 1. Ingebjørg 1863-, g. 1883 m. skomakar Nils Nilsson Vassdal bnr. 2, f. 1862 (?)
 2. Johannes 1868-.
 3. Anna 1874-.


1896 skøyte til Nils Knutsson Vassdal f. Blomdal 1864-1941, gardbrukar og steinarbeidar, son åt Knut Nilsson Mele og kona Ingeborg Johannesdtr. b. Blomdal, g.m. Anna Jakobsdtr. Vassdal bnr. 1, 1866-1932. Sjå Blomdal bnr. 3. Nils og Anna Vassdal dreiv dette bruket til 1916. Då busette dei seg på Olsnes på helseomsyn. Nokre år etter flytte dei oppatt hit. Sjå bnr. 9, nfr.

Born:

 1. Karl 1887-, sjømann b. Bergen.
 2. Olina 1888-1889.
 3. Jakob 1890-, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 4. Olav 1892-.
 5. Ingebjørg 1894-, g.m. Martin Michelsen. Sjå bnr. 15 og 24.
 6. Andrea 1896-, sentralborddame, Bergen, ug.
 7. Melia 1897-, b. Trøndelag g.m. steinarbeidar Sivert Engan.
 8. Malvin 1900-, d. ug.
 9. Karoline 1902-, g.m. Noralf Angeltveit. Sjå bnr. 9.
 10. Anna 1903-, kokke, b. Hurum, ug.


1917 skøyte til Bruvik Skulekommune. Eigedomen har sidan vore nytta til lærargard saman med bnr. 7.


BNR. 4

Skilt frå bnr. 3 1822. Gamalt løpenr. 18 b, nytt løpenr. 464. Gamal landskyld 18 merker smør, 6 kanner malt. Skatteskyld 22 1/2 mork smør. 1838: Ny skyld 1 dl. 17 sk. 1886: 2,42 skm. 1956: 2,41 skm. 1863 hadde dette bruket same åkervidd som bnr. 3. Her var 4 4/5 mål åker i alt. 2 mål var god filer, 1 4/5 mål var middels god, 1 mål var ring åker. Engvidda var 38 1/3 mål 9 mål var god eng, 4 2/3 mål var middels god, resten var ring. Sånad 3 tunner havre, 3 tunner poteter. Avling 14 tunner havre, 18 tunner poteter, 570 våger høy, 98 våger halm. I slåttene hausta dei 80 våger høy. Lyng, beit og skav svara til 2 kufor. Dei kunne selja ved og tømmer med nettoinntekt på 6 spdl. for året. Fødnad 1 hest, 8 kyr, 2 ungfe, 24 småfe.

I folketeljinga 1865 finn me denne oppgåva: Sånad 2 tunner havre, 3 tunner poteter. Fødnad 1 hest, 10 storfe, 28 sauer, 3 geiter.


1822 bygsla Olav Ivarsson Vassdal halve farsgarden hjå sokneprest J. K. Meyer. Foreldra, Ivar Olsson og kona Sigrid, fekk kår etter kårbrev tinglyst 1822. 1825 fekk dei også kår av bnr. 3. Sjå ofr. 1860 fekk Olav Ivarsson kongskøyte for 400 spdl. Han betalte også 78 spdl. og 63 sk. som innløysningssum for jordavgifta.

1842 kjøpte Olav Ivarsson 1/4 av Bruvik kyrkje for 30 spdl. Med i handelen fylgde også 1/4 av ein gardpart i Olsnes. Han selde dette 1846 til Mons Monsson Olsnes for 30 spdl. Med i handelen fylgde då 3 kyr og 6 sauer.

Olav Ivarsson 1797-1878 var g. 1824 m. Ingebjørg Hallsteinsdtr. Ytre-Bruvik bnr. 7, 1799-1863.

Born:

 1. Anna 1824-, g.m. Josef M. Stokke, sjå Stokke bnr. 3.
 2. Siri 1826-, g.m. Hallstein Andersson, brukar her. Sjå nfr.
 3. Anna f. og d. 1828.
 4. Ivar 1829-1857.
 5. Inga 1832-.
 6. Anna 1834-, g.m. Sjur Olsson Løtveit, sjå Løtveit bnr. 4.
 7. Ingebjørg 1837-1838.
 8. Brita f. og d. 1839.
 9. Hallstein 1841-1845.
 10. Olav 1844-1845.
 11. Ingebjørg 1846-, b. Erstad i Meland.


1860 skøyte til Hallstein Andersson for 478 spdl. og kar til verforeldra Olav Ivarsson og Ingebjørg Hallsteinsdtr. Hallstein var g.m. dotter deira, Siri Olsdtr. 1826-.

Born:

 1. Ingebjørg f. om lag 1862, g.m. Knut Knutsson Ytre-Bruvik, brukar her. Sjå nfr.


1885 skøyte til Knut Knutsson Ytre-Bruvik bnr. 10 for 440 kr. og kår til verfaren Hallstein Andersson.

Knut Knutsson 1854-1943 var g.1 .g. 1885 m. Ingebjørg Hallsteinsdtr. Vassdal bnr. 4, f. om lag 1862 d. 1891. Ved skiftet etter Ingebjørg 1893 vart dette bruket utlagt til enkjemannen Knut Knutsson.

Born:

 1. Hilda Serine 1886-, g.m. gardbrukar Johannes Monsson Teigland. Sjå Gjerstad s. 373.
 2. Anna 1888-, ug., hushjelp, b. Bergen.
 3. Karoline Andrea 1891-, g.m. Oskar Vassdal bnr. 1.

Knut Knutsson g.2.g. 1893 m. Gjertrud Olsdtr. Olsnes bnr. 2, 1859-.

Born:

 1. Ingvald Knutin 1893-, brukar her.
 2. Knut 1895-, sjå bnr. 28.
 3. Kari 1897-1899.
 4. Ole 1899-, brukar her.
 5. Karl 1902-, verksmeister, Drammen, g.m. Betzy Johnsen. Sjå Olsnes bnr. 35.


Ingvald Knutin Vassdal 1893-1927 var neste brukar her. Han var son åt Knut Knutsson og 2. kona Gjertrud Olsdtr., sjå ofr., g.m. Anna Andersdtr. Seilen 1893-, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 11.

Born:

 1. Gunvor, b. Åsane, g.m. gardbrukar Magne Haukås.
 2. Anders, gardbrukar, Haukås i Åsane, g.m. Ingrid Haukås.
 3. Ingeborg, g.m. Magnus Seilen, Kyrkje-Bruvik bnr. 11.
 4. Kåre, sjå nfr.
 5. Ingvald, snikkar, b. Bergen. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 49.


1939 skøyte til Ole Knutsson Vassdal bnr. 4, 1899-1962, gardbrukar, g.m. Ida Maria 1903-ca. 1935, dtr. åt Johannes M. Teigland og kona Ingeborg f. Rolland. Sjå Gjerstad s. 373.

Born:

 1. Gunhild 19**-, b. Dale, g.m. Nils Bertin Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 2. Ingeborg 19**-, b. Hosanger, g.m. gardbrukar Haldor A. Fjellskal. Sjå Hosanger I del 1 s. 252-253.


1963 tinglyst heimel til Gunhild Dale f. 19** og Ingeborg Fjellskål f. 19**. Dei er døtrene åt Ida Maria og Ole K. Vassdal. Sjå ofr.


Kåre Vassdal 19**-, montørformann b. Hvaler, Østfold, son åt Anna og Ingvald Knutin Vassdal, sjå ofr., g.m. Else Aslaug 19**-, dtr. åt Einar Hansen og kona Gudrun f. Johannessen. Dei har hytte på bnr. 4.

Born:

 1. Kjell Einar 19**-.
 2. Jan Ingvald 19**-.
 3. Ingunn 19**-.
 4. Villy 19**-.
 5. Ann Grete 19**-.


BNR. 5

Sagaholmen. Skilt frå bnr. 1-4 1913. 0,04 skm.

1949 skøyte på bnr. 5 og 6 til Marta Karin Herland Bakke, dtr. åt Ingvald Bakke.


BNR. 6

Nøstviken. 0,01 skm. Skilt frå bnr. 1-4 1913.

1949 skøyte på bnr. 6 og 5 til Marta Karin Herland Bakke, dtr. åt Ingvald Bakke.


BNR. 7

Solheim. Skilt frå bnr. 3 1917. 1,00 skm. 1965: 0,25 skm.

1917 skøyte til Bruvik Skulekommune. Sjå bnr. 3.


BNR. 8

Fjellheim. Skilt frå bnr. 1-4 1918. 0,01 skm.

1920 skøyte til Vaksdal Songlag.


BNR. 9

Nygard. Skilt frå bnr. 3 1923. 1,00 skm.

1923 skøyte til Nils Knutsson Vassdal, sjå bnr. 3 ofr.


1933 skøyte til Noralf Andersson Angeltveit 1904-, gardbrukar og vegarbeidar, g.m. Karoline Nilsdtr. Vassdal bnr. 3 1902-. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

 1. Astrid 19**-, b. Åsane, g.m. linjearbeidar Alfred Blindheim.
 2. Randi 19**-, b. Gaupas, g.m. Kjell Kallekleiv. Sjå Gjerstad s. 217.
 3. Asbjørn 19**-, sjå nfr.
 4. Nils 19**-, b. Gaupas, g.m. Maria Ellingsen.


1971 skøyte til Asbjørn Angeltveit 1935-1987, son åt Karoline og Noralf Angeltveit. Sjå ofr. og ættesoge for Dale.


BNR. 10

Olshovden I. Skilt frå bnr. 1-4, 7 og 9 1933. 0,01 skm.

1934 skøyte til Olav Rimmereid. Sjå Indre-Bruvik bnr. 58.

1958 skøyte til Erling Helle.

1970 skøyte til Arve Hansen.


BNR. 11

Olshovden II. Skilt frå bnr. 1-4, 7 og 9 1933. 0,01 skm.

1934 skøyte til Olav Rimmereid.

1958 skøyte til Erling Helle.

1970 skøyte til Arve Hansen. Sjå bnr. 10 ofr.


BNR. 12

Heimtun. Skilt frå bnr. 1 1935. 0,03 skm.

1936 skøyte til lærar Magne Stokke 1884-1951, son åt Kari og Olav Stokke, Dale, g.m. Kristine 1890-, dtr. åt fiskar og gardbrukar Nils Rønningen, Nesna i Helgeland, og kona Johanna f. Solvold. Sjå ættesoge for Dale.

Born:

 1. Olav 1910, sjå Vassdal bnr. 2.
 2. Kari 1911, g.m. Einar J. Løtveit, sjå Løtveit bnr. 3.
 3. Jorunn 1913-1942, ug.
 4. Magne 1915-1999, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 5. Astrid 19**-, g.m. Karl Vassdal, sjå Olsnes bnr. 35.
 6. Amund 19**-, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 7. Margit 19**-, kokke, b. Fana, g.m. Sverre Virkesdal. Sjå bnr. 30.


1970 skøyte til Amund Stokke 19**-, son åt Kristine og Magne Stokke, sjå ofr. og ættesoge for Dale.


BNR. 13

Bogane. Skilt frå bnr. 1 1939. 0,02 skm.

1950 skøyte til Magne Stokke. Sjå bnr. 12 ofr.

1974 skøyte til Astrid Stokke Vassdal 19**-, og Svein Stokke 19**-. Sjå Olsnes bnr. 35.


BNR. 14

Solbakken. Skilt frå bnr. 1 1939. 0,03 skm.

1946 skøyte til Bernhard Løtveit 19**-, frå Løtveit bnr. 4, sjåfør,

b. Hylkje i Åsane, g.m. Betzy Hordvik. Bnr. 14 og 16 vart samanføyd 1975.


BNR. 15

Skogtun. Skilt frå bnr. 1-4, 7 og 9 1941. 0,01 skm.

1941 skøyte til Alf Michelsen 19**-. Sjå bnr. 24.


BNR. 16

Solbakken. Skilt frå bnr. 1 1942. 0,01 skm.

1946 skøyte til Bernhard Løtveit 1912. Sjå bnr. 14 ofr. Bnr. 14 og bnr. 16 vart samanføyd 1975.


BNR. 17

Sageide. Skilt frå bnr. 1 og 2 1951. 0,01 skm.

1951 skøyte til Ludvik Hetlevik. Sjå Indre-Bruvik bnr. 27.


BNR. 18

Fredhaug. Utskilt frå bnr. 1 og 2 i felles utmark 1955. 0,01 skm.

1968 skøyte til Jørgen Djønne 19**-, g.m. Karen Johanne, dtr. åt Frida og Knut Vassdal. Sjå bnr. 28.

Born:

 1. Gunnar
 2. Kjell
 3. Dagny
 4. Gertrud
 5. Bodil
 6. Ingrid


BNR. 19

Frydenlund. Skilt frå bnr. 1 1956. 0,01 skm.

1956 skøyte til Ingeborg E. Vassdal 1904-, fabrikkarbeidar, b. Espeland, dtr. åt Edvard og Gjertrud Vassdal bnr. 1.


BNR. 20

Lynghaug. Skilt frå bnr. 1 og 2 1956. 0,01 skm.

1956 skøyte til Sigurd Olsnes 1913-. Sjå Olsnes bnr. 17.


BNR. 21

Storhaug. Skilt frå bnr. 2 1956. 0,01 skm.

1956 skøyte til Trygve Vassdal 19**-, møbelsnikkar b. Vaksdal, son åt Magda og Knut Vassdal bnr. 2. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.


BNR. 22

Breiviknes. Skilt frå bnr. 1 og 2 1956. 0,01 skm.

1956 skøyte til Kåre J. Olsnes 19**-, sjå Olsnes bnr. 9.


BNR. 23

Lee. Skilt frå bnr. 9 1957. 0,01 skm.

1957 skøyte til Jakob Vassdal 1890-1967, lastebileigar, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.

1970 skøyte til Nils Adolf Vassdal 19**-, yrkesskulelærar, Isdalsstø g.m. Olaug Røe 19**-. Sjå ættesoge for Dale, og bnr. 25 nfr.


BNR. 24

Nausttomta. Skilt frå bnr. 1 1958. 0,01 skm.

1958 skøyte til Martin Michelsen 1888-1969, bakar, b. Bergen, g.m. Ingebjørg Nilsdtr. Vassdal bnr. 3 1894-.

1970 skøyte til Alf Michelsen 19**-, son åt Ingebjørg og Martin Michelsen. Sjå ofr. og bnr. 15.


BNR. 25

Leet II. Utskilt frå bnr. 9 1958. 0,01 skm.

1958 skøyte til Jakob Vassdal 1890-1967, sjå bnr. 23 ofr.

1970 skøyte til NIls Adolf Vassdal 19**-, sjå bnr. 23 ofr.


BNR. 26

Solhaug. Skilt frå bnr. 1, 2, 3 og 4 1959. 0,01 skm.

1959 skøyte til Bernhard Clausen 1906-, b. Vaksdal.

1971 skøyte til Magnus Helle 19**-.


BNR. 27

Vassåsleitet. Skilt frå bnr. 1 1961. 0,01 skm.

1961 skøyte til Lars Hauge 1902-, gardbrukar og bankmann, b. Haukeland, g.m. Bergit E. Vassdal bnr. 1. Sjå Arna s. 412.


BNR. 28

Kjellstadhaug. Skilt frå bnr. 4 1961. 0,01 skm.

1961 skøyte til Knut Knutsson Vassdal f. 1895-, på bnr. 4, lagerformann, b. Bergen, g.m. Frida Johnsen.

Born:

 1. Karen Johanne, g.m. Jørgen Djønne. Sjå bnr. 18.


BNR. 29

Vassåstun. Skilt frå bnr. 1 1962. 0,27 skm.

1966 skøyte til Geir Vassdal 19**-, son åt Bjørg Vassdal f. 19**. Sjå bnr. 1.


BNR. 30

Kvernhaug. Skilt frå bnr. 9 1963. 0,01 skm.

1963 skøyte til Sverre Virkesdal 19**-, bryggeriarbeidar, b. Skjoldtun, g.m. Margit Stokke f. 19**, kokke. Sjå bnr. 12.


BNR. 31

Austli. Skilt frå bnr. 3 og 7 1964. 0,01 skm.

1964 skøyte til Bergen Spesialskoles foreldrelag.


BNR. 32

Daltun. Skilt frå bnr. 1, 2, 3, 4 og 9 1964. 0,01 skm.

1964 skøyte til Einar Vassdal 19**-, fabrikkarbeidar, Espeland, g.m. Målfrid Knutsdtr. Bruvik 19**-. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 10 og bnr. 1 ofr.


BNR. 33

Botnaleitet. Skilt frå bnr. 1 1964. 0,01 skm.

1964 skøyte til Olav Vassdal 19**-, son åt Karoline Andrea og Oskar Vassdal. Sjå bnr. 1.


BNR. 34

Øykjatun. Skilt frå bnr. 4 1964. 0,01 skm.

1965 skøyte til Gunnar Vassdal 19**-.


BNR. 35

Soltun. Skilt frå bnr. 1 1966. 0,02 skm.

1966 skøyte til Villy Vassdal 19**-.


BNR. 36

Nilsebu. Skilt frå bnr. 1, 2, 4 og 9 1967. 0,01 skm.

1968 skøyte til Nils Seilen 19**-.


BNR. 37

Kvernhaug II. Skilt frå bnr. 9 1968. 0,01 skm.

1968 skøyte til Sverre Virkesdal 19**-. Sjå bnr. 30.


BNR. 38

Botnaleitet II. Skilt frå bnr. 1 1970. 0,01 skm.

1970 skøyte til Olav Vassdal 19**-. Sjå bnr. 33.


BNR. 39

Maihaugen. Skilt frå bnr. 9 1970. 0,01 skm.

1970 skøyte til Bjarne Drægebø 1911-, b. Bergen.


BNR. 40

Bjørkhaug Skilt frå bnr. 2 1971. 0,01 skm.

1971 skøyte til Berta T. Thorsnes 1904-, dtr. åt Kari og Tomas Vassdal bnr. 2, g.m. møbelsnikkar Anton Thorsnes. Sjå bnr. 2.

Born:

 1. Laila.
 2. Kari.
 3. Torgil 19**. Sjå bnr. 42.


BNR. 41

Soltun II. Skilt frå bnr. 1 1972. 0,01 skm.

1972 skøyte til Villy Vassdal 19**-, son åt Borghild Løtveit f. Vassdal. Sjå bnr. 1 og 35.


BNR. 42

Tjødnhaug Skilt frå bnr. 2 1972. 0,01 skm.

1972 skøyte til Torgil Thorsnes 19**-. Sjå bnr. 40.


BNR. 43

Hauasteinane. Skilt frå bnr. 2 1974. 0,01 skm.

1974 skøyte til farsyster Marta Thomasdtr. Stokke, f. Vassdal, enkja etter Olav Stokke. Sjå bnr. 2 ofr.


PLASSET VASSÅSEN

Dette plasset var i bruk i 1830-åra. Dei som budde her då var Olav Jakobson Vassdal og Kona Anna Sjursdtr. Løtveit. Dei busette seg på Løtveit 1838. Sjå Løtveit bnr. 4.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy