Indre-Bruvik

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag | Bygdebøker for Vaksdal | Vaksdal bygdebok band I | Bruvik sokn innhald


Gards og ættesoge for Indre-Bruvik.


Bruvik 1955. Lengst til venstre løa på Kyrkje-Bruvik bnr. 10. Ovanfor den ligg løa på bnr. 2. Skulehuset midt på biletet ligg noko på Kyrkje-Bruvik og noko på Indre-Bruvik. Ovanfor skulehuset ser ein bedehuset. Til høgre for vegen opp frå kaien ligg eigedomen Solli med tekstilfabrikk (bnr. 23) og Bruvik Handelslag (bnr. 24). Heilt til høgre nede ved sjøen ligg den gamle gjestgivarstaden og tingstova. Her var handel, kai og bakeri. Sjå bnr. 27. Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.
Bruvik 1955. Lengst til venstre løa på Kyrkje-Bruvik bnr. 10. Ovanfor den ligg løa på bnr. 2. Skulehuset midt på biletet ligg noko på Kyrkje-Bruvik og noko på Indre-Bruvik. Ovanfor skulehuset ser ein bedehuset. Til høgre for vegen opp frå kaien ligg eigedomen Solli med tekstilfabrikk (bnr. 23) og Bruvik Handelslag (bnr. 24). Heilt til høgre nede ved sjøen ligg den gamle gjestgivarstaden og tingstova. Her var handel, kai og bakeri. Sjå bnr. 27.

Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S.


GNR. 153 INDRE-BRUVIK


Innhaldsliste

INNLEIING

Dette er den austlegaste av dei tre Bruvikgardane. Kyrkje-Bruvik er den næraste grannegarden. Fråstanden mellom dei gamle tuna var om lag 250 m i luftlinje.

Nede ved sjøen går gardgrensa gjennom innmark på vestsida av elva. Lenger oppe er Tverrbekken grense mellom dei to gardane. I aust grensa Indre-Bruvik til Olsnes. Fråstanden mellom tuna er vel 1 km i luftlinje.

Det er skarpare jord på Indre-Bruvik enn på Kyrkje-Bruvik. Fjellgrunnen aust for elva er hard granitt.

Den eldste skildringa av garden finn me i matrikkelen 1723. "Ligger ved Søen 4 Mile fra Bergen. Tungvunden ved at samle til Høe i Udmarken. Ligger på en øe. Intet Setter. Ringe brende. 1 flom-qvern intet fiskerie. Haver ingen anden Næring end hvad of qvæget erhverves."

Skattelistene viser at garden hadde berre 1 brukar på 1500-talet, og det meste av 1600-talet. Sist på 1600-talet vart garden delt i to jamstore bruk. Bygselbreva frå 1780-åra tyder på at garden då heldt på å bli oppdelt i 3 eller 4 bruk. 1789 fekk garden ny eigar, lensmann Johannes Faugstad. Etter kvart som bygselsetlane åt dei gamle leiglendingane gjekk ut, overtok han gardsdrifta sjølv, og dreiv garden ved hjelp av ein forpaktar. 1802 dreiv lensmann Faugstad 3/4 av garden. Ein av dei gamle leiglendingane dreiv 1/4. Denne leiglendingen Olav Olsson døydde 1812. Frå 1812 til 1832 er det ikkje tinglyste bygselsetlar eller forpaktningskontrakter som kan fortelja noko om talet og storleiken på bruka.

1832 vart det halde utskifting- og skylddelingsforretning. Dette skjedde samstundes med at son åt lensmann Faugstad, Carl Faugstad, selde garden. Det var 4 kjøparar. Ein av dei hadde vore paktar her. Eit par av dei andre kom utanfrå. Dei 4 kjøparane fekk no skøyte på kvar sin fjerdepart av garden.

Før det vart skrive skøyte, vart det halde utskiftings- og skylddelingsforretning slik at grensene for dei 4 jamstore bruka skulle væra greie. Forretningen var halden i midten av desember 1831. Utskrift av Nordhordlands Sorenskriveries Aastedsprotokoll om dei deler av forretningen som gjaldt bnr. 1 og 13 finst framleis på bnr. 13. Utskrifta har denne ordlyden:


UDSKRIFT AF
AF
Nordhordlands Sorenskriveries Aastedsprotokol forsaavidt betræffer nedenstaaende:


UDSKIFTNINGS- OG SKYLDDELINGSFORRETNING.


Aar 1831 den 17de Decbr. blev en Extraret sat paa Gaarden Indre Brudvik Matr. No 2 i Arne Skiprede i Nils Nilssens Hus og betjent paa Sorenskriverens Vegne af mig Løitnant N. Bang som hans Fuldmægtig i Nærværelse af Hr. konstitueret Foged Berg opnævnte Lagrettes og Grandskningsmænd Johannes Monssen Sandvik, Ingebrigt Nilssen midt Bruvik, Knud Monssen Kirkebruvik og Thomas Nilssen Sæterdahl for ifølge Rekvisition af bemeldte Nils Nilssen at udskifte og skyldsætte de Anpart som han af denne Gaard har kjøbt af den forrige Eier Hr. Student Faugstad, der er dette Matrikulnummer, hvis hele Skyld er 1 Løb 9 mk. Smør Landskyld 1 Løb Smør og ny Skatteskyld efter Lov af 17 August 1808 ifølge fogderiets Attest af 10de dennes 4 Skylddaler 1 Ort 23 Sk., som eneste og myndige Arving efter hans Forældre Lensmand I. Faugstad og Hustru C. E. Faugstad arvelig tilfalden, men nu solgt samme i 4 Parseller. Hvor da blev fremlagt saavel Rekvisition til Sorenskriveren om nærværende Forretnings Afholdelse som til Fogden om Lagrettets Opnævnelse, hvilke Dokumenter forsynede med Berammelse og Opnævnelsespaategninger tilligemed Forgderiets ovenmeldte Attest betræffende den nye Skatteskyld i den Orden de ere nævnte her indtages saalyende XXX.

Konstitueret Lensmand Axel Johannessen Takvam mødte, for under Forretningen at gaa Retten tilhaande. Saavel Rekvirenten som hans Medeiere i denne Gaard Ole Monssen, Johannes Johnsen og Anders Nilssen mødte og erklærede at de i Mindelighed have delt imellem sig saavel Indmarken som endel Udeslaater og Skovteige, men de sidste kun forsaavidt Skovhugst i disse Teige for enhver af dem betræffer og at de ikke ønske Udmarken udskiftet af Fælleskab, da denne tillige med Marken i Skoveigerne Slattebergsteigen, Ormetræteigen, Tilhaaleteigen, Haahauteigen, Olderbotten, Stemmeteigen og Wejeteigen skal være fælles for den hele Gaard til Beitning ligesom og den i de sidstnævnte Teige voxende Lyng og Ener skal som meldt være fælles hvisaarsag de kun attraar enhver Parsels Udstrækning af Indmarken og de nærmere anvisende Udslaatters og Skovteigers Grændselinier beskrevne og derefter den forlangte Skyldsætning bestemt.

Retten begav sig derefter ifølge med de nævnte Personer ud paa Marken for at tage i Øiesyn og derefter beskrive Grændselinierne for de forskellige Teige, der herefter skal henhøre til Rekvirentens Brug i denne Gaard. Under denne Aastædsbefaring blev nu opgivet at der til Rekvirentens Brug hører Nøstteigen, Huseteigen, Storestykteigen, Leirhaalsteigen, Kraagenæsteigen, samt Øfstebø Ageren og endelig Udslaatterne indre Laustaakteigen og Stigeteigen, samt Skovstykket Stemmeteigen. Disse forskjellige Teigers og Slaatters Grændselinier ere:


 1. Nøstteigens Grændselinie paa vestre Side er Bredvigselven op til Broen, der ligger over denne Elv: den nordre Linie er den sydlige her af Johannes Johnssens Brueteig beskrevne Linie efter Kleivegaaten i øst til det nordvestligste Hjørne af Rekvirentens Yderste Snikager hvorfra den følger denne Agers nordre Side i fornævnte Direktion indtil sammes nordøstre Hørne, hvorfra den siden følger Johannes Johnssens Brueteigs vestre nordre og atter vestre beskrevne Lini ned til Søen ved hans Nøststø, fra hvilken Nøststø Linien bøier langs Strandbredden i sydvest og nordvest.

 2. Huseteigen. Denne Teigs vestre og for endel søndre Grændselinie, der begynder ved Ole Monssens Krosnæsteigs sydøstre Hjørne nede ved søen er dels af denne Teigs og dels af Johannes Johnssens Huseteigs østre, nordre, vestre og atter østre Linie allerede beskreven i de over de nævnte Mænds Brug afholdte Forretninger. Den nordre Linie er Bøgjærdet, den østre Johannes Johnssens Hesjebakteig, Vestrelinie og den søndre Strandbredden lige til denne Teig sydvestlige Hjørnepunkt.

 3. Storestykteigen. Denne Teig ligger paa østre Side af Johannes Johnssens fornævnte Hesjebakteig, og paa vestre Side af Ole Monssens Indstestykteig. Bøgjærdet udgjør den nordlige og Strandbredden fra Indstestykteigene sydvestre Hjørne til Hesjebakteigens sydøstre Mærkespunkt den sydlige Grændselinie for bemeldte Teig.

 4. Leirhaaleteigen omgives paa den østlige Side af Ole Monssens forannævnte Teig paa Sydsiden af Bøgjærdet paa Vestsiden af Johannes Johnssens Tømmernæsteig og paa Nordsiden af Søen.

 5. Kraagenæsteigen, denne der er den vestligste af de paa Nordsiden af Ulsnæsset liggende og hvoraf Ole Monssen og Johannes Johnssen og Rekvirenten hver eier sin ifølge de afholdte Forretninger er udstenet med behørige Stene og Veivisere. Det anmærkes at i den Johannes Johnssens Brug tilhørende Brueteig er en Ager kaldet Øfstebøageren beliggende, hvilken Ager herefter skal henhøre til Rekvirentens Brug.

 6. Udslaatten under Løvstakketeigen er beliggende paa østre Side af Johannes Johnssens Løvstakketeig og paa vestre Side af dennes saakaldte Saueteig, og da de sidstnævnte Teigers Grændselinier, der udgjør denne Teigs vestre og østre Sidelinie allerede forhen er beskrevne, saa ere dennes derved ogsaa bestemt antydede.

 7. Ditto Stegeteigen og 8. Skovstykket Stemmeteigen. Disse tvende teiger, der ere sammenhængende i en Strækning, har til vestre Linie Ole Monssens Skovteig kaldet Slaateberget, den søndre Linie udgjør Bøgjærdet og den østlige samt nordlige Linie dannes efter de forskjellige Mærkespunkter Kuesmauget, Spikhaugen, Stegeberget, Jetenakken, Orhaugen og Dyrebothaugen.

Mere eller flere Teiger henhører ei til dette Brug, Rekvirenten bad nu Protokollen tilført, at han med sine Medeiere var bleven forenet om, at han skal være berettiget til at lade indhægne den i hans Skovteig liggende og saakaldte Enestabsbrække. De mødende Eiere erkjendte Rigtigheden af Rekvirenten her gjorte Tilførsel. Lavrettet erklærede derefter, at de efter deres bedste Skjønnende ansaa dette Brug at være ligesom 2de forrige 1/4 Part af det hele Matrikulnummer, og da nu dettes Skyld er gammel Skatteskyld 1 Løb 9 Mk. Smør, Landskyld 1 Løb Smør og ny Skatteskyld 4 Skylddaler 1 Ort 23 Skilling saa bliver Skylden i Eftertiden for Rekvirentens Brug gammel Skatteskyld 20 1/4 Mk. Smør, Landskyld 18 Mk. Smør og ny Skatteskyld 1 Skylddaler 11 3/4 Skilling og beholder denne Gaardpart under Benævnelse af østre Indre-Brudvig fremdeles Matr. No 2 i Arne Skibrede. Rekvirenten udbad sig derefter Forretningen sluttet og sig in triplo beskreven meddelt snarest muligt, der blev ham belovet.

Retten blev derefter hævet og Protokollen underskreven af N. Bang. Som Lavrettes- og Grandskningsmænd Johannes Monssen Sandvik, Ingebrigt Nilssen Midt-Brudvig, Knud Monssen Kirkebrudvig, Thomas Nilssen Sæterdahl den Første og Sidste med ført Pen.


EXTRACT-UDSKRIFT
AF
Udskiftnings- og Skyldsætningsforretning afholdt 15 Decbr. 1831 over Johannes Johnssens Anpart af Gaarden Indre Brudvig.


Bemeldte Teigers Grændselinier bleve derefter opgaaede saaledes:


 1. Brueteigen. Dennes Linie begynder med Kloppen eller Broen, der gaar over Brudvigs Elven, fra hvilket Sted dens vestre Side ovenfor Denne Bro, er beskrevet med de samme Mærkestene der ere nævnte fra dette Sted for Ole Monssens Huseteigs østre Linie og til hans øvre Bøhaugager og videre for denne Agers vestre, søndre, østre og nordre Side, samt endelig bemeldte Teigs øvrige østre Linie og til Bøgjærdet til Ole Monssens nordøstlige Hjørnemærke. Fra dette Punkt gaar nu Linien efter Gjærdet i sydøstlig Retning hen til det nordvæstlige Hjørnemærke. Fra dette Punkt gaar nu Linien efter Gjærdet i sydostlig Retning hen til det nordvæstlige Hjørnemærke for Ole Monssens Kleiveteig, hvorfra den følger denne Teigs ostlige Sydlinie og ostlige Linie ned til Søen, hvor Linien i vest følger Strandbredden hen til det sydvestlige Hjørne af Rekvirentens Baadenøst, hvorpaa den gaar lige i nord langs den vestre Nøstvæg og fra dennes nordvestre Hjørne i samme Direktion 6 Skridts Længde op til en Mærkesten, der blev nedsat i det sydvestre Hjørne af den til Nils Nilssens Brug henhørende yderste Snikager, og fra dette Hjørnepunkt gaar Linien lige i øst efter denne Agers søndre Side i en Distance af 36 skridt, hvor ogsaa en Mærkessten blev nedsat. Herfra følger Linien denne Agers østre Side i nord af Længde 40 Skridt og til sammes nordostre Hjørne, hvor ligeledes en Mærkessten nedsattes og herfra fortsattes Linien i vest efter tidt nævnte yderste Snikagers nordre Side indtil sammes nordvestlige Hjørne i Længde fra hint til dette Punkt 54 Skridt. Nu gaar den i nord op til Kleivegaaten og følger derpaa denne Gaate eller Vei i vest hen til Brudvigselv Broen, hvor denne Teigs første Mærke begyndte. Det anmærkes at i denne Teigs nordre Ende ligger en Ager kaldet Øf tebø-Ageren der skal tilhøre Nils Nilssens Brug i denne Gaard.

 2. Huseteigen. Linien begynder i det nordvestlige Hjørne af Krosnæstoen der er det sydostlige Hjørnemærke for Oles Kleiveteig og følger denne Teigs østre Mærkeslinie op til Bøgjærdet, hvor den siden følger dette i øst og sydostlig Direktion indtil en stor Sten paa bemeldte Gjærdes søndre Side, i hvilken Sten blev hugget X og herfra gaar Linien i syd forbi det sydostlige Hjørne af Rekvirentens Stue og videre i samme Direktion ned til en aflang Sten ved det sydvestlige Hjørne af Nils Nilssens Melkebod. Herfra gaar Linien i samme Direktion efter 12 forskjellige Mærkestene ned til det nordostlige Hjørne af Nils Nilssens Lierager fra hvilket Punkt den nu gaar 15 Skridt lige i vest hvor den igjen fra en Mærkesten med tvende Visere, bøier i syd hen under Krosnæshaugen hvor ogsaa en Merkesten med tvende Visere nedsattes. Nu gaar Linien fra sidstnævnte Sten efter formeldte Agers vestre Kant i syd og sydostlig Direktion ned til sammes sydvestlige Hjørne, hvor en Mærkesten med tvende Visere nedsattes, og derpaa 17 Skridt i øst til Agerens sydøstlige Hjørne og siden efter dennes ostre Kant 43 Skridt i nord og fra dette Punkt, hvor en Mærkesten med 2de Visere nedsattes bøier Linien 16 Skridt i øst hen til det nordvestlige Hjørnemærke af Ole Monssen Krosnæsteig, hvis vestre Grændselinie fra dette Sted ned til Søen udgjør den sidste Del af Johannes Johnssens Huseteigs Østlige Greændselinie og fra det X der bestemmer Ole Monssens nysnævnte Teigs sydvestlige Hjørnemærke Linien efter Strandbredden i vest og nordvestlig Direktion hen til den her beskrevne Teigs sydvestlig Hjørnemærke.

 3. Hesjebakteigen. Denne Teigs sydvestlige Hjørne begynder i Lødahlsbækken og følger Linien saa denne Bæk efter sammes Krumninger til en stor Sten paa dens østre Side i hvilken Sten der blev hugget X herfra gaar den i nordostlig Retning op til en X i en i Bøgjærdet liggende Sten, hvorpaa den følger dette i øst til et X i en stor Sten paa dets søndre Side, hvorfra følges i syd efter 10 Mærkesstene ned i Vigebækken paa hvis østre Side blev nedsat en Mærkessten med tvende Visere. Siden følger Linien denne Bæk indtil samme forenes med Lødahlsbækken og hvorved denne Teigs sydøstlige Hjørnemærke støder sammen med dens sydvestlige Hjørne eller Begyndelses Mærke.

 4. Tømmernæsteigen. Grændselinien begynder ved Søen fra et Skarv hvori X huggedes og gaar derpaa i syd sydvest til Bøgjaerdet hvor der i en stor Stens første Spdise (?) blev hugget X og fra dette Punkt Linien Bøgjærdet efter dets forskillige Bøininger lige ned til Søen og siden Strandbredden i ostlig Direktion til Teigens nordostlige Hjørnemærke.

 5. Lieteigen. Denne Teig der behørigen er forsynet med mærkesstene efter den østlige, sydlige og vestlige Linie, er den østligst bliggende Teig af de paa Nordsiden af Ulsnæset i Ole Monssens Forretning ommeldte 3de Teige.

 6. Udslaaten Løvstakken. Denne der begynder ved Bøgjærdet har til vestre Grændselinie den samme som er beskreven for Ole Monssens Uslaattes østlige Linie. Søndre Linie er Bøgjærdet indtil et X i Haneskarvet og herfra gaar den ostlige i nord efter dette Skarvs skarpeste Kant op i Kaalhaugen derfra i øvre Ekefrehaugen og videre op til Fjældbrunen, hvorpaa den bøier i nordvest hen til det nordostlige Hjørne af Ekehjellen.

 7. Ditto Sauelieteigen. Denne Teig har til vestre Linie Løedahlsbækken og til Søndre Bøgjaerdet. Østre Linies Begyndelsespunkt er X i en stor Sten ovenfor den saakaldte Sauehusstald, og fra dette Sted gaar Linien i nord nordost til nederste Pynt af Dyrebotten, fortsætter derfra i øst hen til Dyrebaathaugen og op paa samme. Den nederste Fjeldbrun udgjør denne Teigs nordre Linie.

 8. Skovteigen Ormetræet. Grændselinien paa Sydsiden er Tilhaalebækken paa Østsiden Tilhaalestenen og Jætenakken paa nordre og vestre Side Sjurshaugen og Kuesmaagrækken.

 9. Ditto Haahauteigen. Denne Linie begynder ved Tømmernæsset og gaar efter Bøgjærdet til Olsnæsdahlen, hvilken Dahl denne Teig indbefatter og videre gaar Linien i syd sydost til Kuesmaaget hvorfra det i en stor Sten huggedes X. Herfra fortsætter Linien ned i Havnevigen, hvor der i en ved Søen liggende Sten ogsaa blev hugget Kors."


I skylddelingsforretninga er dei 4 bruka kalla Nordre-, Søndre-, Østre-og Vestre Indre-Bruvik. Bnr. 1 var det nordre bruket. Bnr. 3 var sørbruket. Det var eit gamalt husmannsplass ute på Neset. Bnr. 4 var det vestre bruket. Mykje av innmarka låg på vestsida av elva, ved grensa mot Kyrkje-Bruvik. Bnr. 4 kalla dei i daglegtalen for Bakken. Austbruket er bnr. 13.

Bnr. 1 og 13 heiter i daglegtalen Framigarden. Dei vart buande i det gamle gardstunet. Det ligg på ei høgd innanfor Krossneset, inn mot ei bratt skogli. På båe sider er det lune vikar med gamal innmark og åkra.

1863 var åkervidda på garden 20 1/6 mål. 11 mål var god åker. 3 1/6 mål var middels god. 6 mål var ring åker. Engvidda var 138 2/3 mål. Knapt 50 mål var god eng. 12 mål var middels god. Resten var ring. Matrikkelkommisjonen som sette opp dette oversynet meinte at det berre var bnr. 4, Neset, som hadde dyrkingsjord. Om denne jorda skriv kommisjonen at ho låg "i adskillige pletter imellem klipperne".

Høyavlingane på Indre-Bruvik var så rikelege at dei kunne selja høy, minst 120 våger høy for året, meinte kommisjonen som arbeidde her i 1860-åra. I matrikkelen 1723 står det at garden var tungbrukt fordi så mykje av høyet måtte samlast i utmarka. Oppgåvene frå 1860-åra tyder på at det var berre ein mindre del av høyet som kom frå slåttene, 150 våger for året. Heile høyavlinga vart sett til 2380 våger.

I innleidinga til utskiftings- og skylddelingsforretninga 1832 står det at brukarane hadde delt ein del utslåtter og skogteigar. Fleire av desse slåttene er opprekna i sitatet ovanfor. I skogen hadde dei berre delt sjølve skogen, ikkje grunnen. Grunnen var framleis sameige i Slåttebergsteigen, Ormeteigen, Pillholeteigen, Håhaugteigen, Olderbotnen, Stemmeteigen og Veieteigen. Alle skulle kunna ha beitedyr gåande der. Lyng og einer som vaks der skulle vera felles.

Skogen var mest vedskog og heller ring, meinte landkommisjonen 1661. Same verdsetjinga finn me att i matrikkelen 1723. Kommisjonen som laga førearbeid til ny matrikkel i 1860-åra meinte at her var for lite skog både til ved og hustømmer. Noko torv kunne nyttast til brensel. Skav og lyng var det også lite av. Det som kunne gje noko attåtfor på denne garden, var tangstranda. Den vart versett til 1 spdl. på kvart bruk. Bnr. 1 hadde retten til rektang i Vikane, endå det var bnr. 13 som åtte strandlinja. Grunnen var truleg at bnr. 1 ikkje hadde strandlinje der det kunne leggja seg opp tang. Bnr. 13 hadde tangretten på heile vestsida av Storeholmen. Elles samla dei rektang der dei fekk lov til det.

Om beitet heiter det 1863: "Ved Gaarden af forskjellig Beskaffenhed og omtrent tilstrækkelig." Garden hadde ikkje seter 1723. 1896 vert Ulfsnesøy Skolehjem eigar av bnr. 3. Dei bygde stort seterhus med fjøs oppe i fjellbeitet. Landkommisjonen 1661 nemner Kvernbekken som eit av dei lunnende som høyrde til garden. 1723 er ei flaumkvern nemnd i matrikkelen.

1875 vart det teke opp eit nytt bruk i utmarka ut mot Neset. Midttræet var skilt ut i felles utmark under bnr. 1, 4 og 13. Bruvik kommune kjøpte Midttræet til klokkargard. Sjå bnr. 2.

1875 vart eitt av dei gamle bruka, Bakken, delt i to jamstore partar. Partane vart drivne for seg nokre få år, men vart sidan slegne saman att under ein eigar. Ein del hustomter, var då skilde frå, slik at bruket vart mindre enn før. Sjå bnr. 5 - 12.

Frå midten av 1800-talet tok det til å veksa fram eit tettgrend ved elveosen og hamna på Indre-Bruvik. Alt frå gamalt hadde Bruvik vore eit samferdsleknutepunkt. Det viler seg mellom anna ved at garden var postgard, og brukarane var postbønder. Brukaren Nils var postbonde 1755. I Riksarkivet finst eit rekneskapsbilag frå 1700-talet som fortel om løna som postbøndene hadde. Postmannen Mons Sjursson Indre-Bruvik hadde teke mot 16 danske mark i arbeidsløn for åra 1706-1710. Etterfylgjaren Magne Andersson Indre-Bruvik kvitterte for at desse pengane var mottekne.

Postgardane var ofte overnattingsstader for reisande. På Indre-Bruvik vart det gjeve kongeleg bevilling til å driva gjestgjevarstad 1789. Bevillinga var gjeven til eigaren av garden, lensmann Faugstad. Han leigde bort gjestgjevarstaden og husmannsplasset Krossneset til Knut Ivarsson Dale. Fleire dokument fortel om gjestgjevarstaden sist på 1700-talet. Sjå nfr. under husmannsplasset Krossneset.

Frå fyrste helvta av 1800-talet er det ikkje funne skriftlege meldingar om drifta av gjestgjevarstaden på Bruvik. Om dette kjem av at gjestgjevarstaden vart nedlagt ei tid, eller det kan ha andre årsaker, er ikkje godt å seia. Men på slutten 1800-talet var gjestgjevarstaden i full drift. Medan Vossebana var under bygging 1877-1883 hadde den vesle tettstaden på Bruvik ei blømingstid. Det vart bygt eit administrasjonsbygg for jarnbaneanlegget i Vikane på Indre-Bruvik. Huset vart kalla Fastinghuset, etter driftesleiaren Johan Jakob Fasting. Han budde her med huslyden sin. Fleire av leiarane på anlegget budde på Bruvik. Her budde også ein del anleggsarbeidarar. Men dei fleste arbeidarane leigde seg husrom på gardane på andre sida av fjorden, der anlegget var. Fastinghuset vart teke ned og flytta då anleggstida var over. Huset vart truleg sett oppatt som stasjonsbygning på Vaksdal.

Gjestgjevaren på denne tida heitte Anders Olsson Hetlevik. Han kjøpte 1876 dei bygningane som Helge Kjetilsson Hamre hadde sett opp ved sjøen aust for elveosen. Helge Hamre fekk arvefestebrev 1858 og 1868 hjå eigaren av bnr. 1 på tomter som grensa til naustet åt bnr. 1. Her bygde Helge Hamre bakeri, sjøhus og forretningsbygg. Desse bygningane kjøpte Anders Hetlevik 1876. Grunnen vart skilt ut som eige bnr. 1928. Sjå bnr. 27. Her var bakeri, handel, postkontor og gjestgjeveri og kai.

På vestsida av elva kom det dampskipskai. Båtane åt Indre Nordhordland Dampskipsselskap gjekk innom denne kaien til faste tider. Haldor Bruvik dreiv handel og båtekspedisjon. Sjå bnr. 6. Mange hadde ærend til Bruvik. Her låg kyrkja, prestegarden, kommuneadministrasjonen -tingstova og lensmannskontoret. Bruvik vart eige herad 1870 og eige lensmannsdistrikt 1883. Dei to fyrste lensmennesne, Peder Larsen og sonen Bernhard Kumle budde på Bakken. Sjå bnr. 7 og 8. På Bakken var det også bakeri og handel. Sjå festenummer under bnr. 4. Fleire handverkarar budde på Indre-Bruvk, mellom anna ein skomakar og ein snikkar.

1927 fekk Bruvik Handelslag skøyte på ei sentral forretningstomt på Bakken. Sjå bnr. 24 og 25. Handelslaget har etter kvart teke over det aller meste av varehandelen. Ein tekstilfabrikk ligg like ved. Sjå bnr. 23.

Skulehuset på Bruvik ligg ovanfor vegen mellom tunet på Bakken og gamletunet på Kyrkje-Bruvik. Ein del av grunnen til skulehus og leikeplass er utskild frå Indre-Bruvik. Ein del er utskild frå Kyrkje-Bruvik.

Ulfsnesøy Skolehjem kjøpte 1896 bnr. 3 Neset. Dette bruket vert framleis drive som gardsbruk. 1901 vart det tinglyst utskifting av parten som dette bruket skulle ha i Nedrehagen.

Dokument om fri grunn til vegbygget Olsnes-Bruvik vart tinglyst 1910. Utskifting over innmarka vart tinglyst 1933. Overutskifting tinglyst 1934. Denne innmarksutskiftinga fekk mest å seia for dei to bruka i Framigarden, bnr. 1 og bnr. 13. Bnr. 1 fekk den vestre delen av innmarka, bnr. 13 den austre. Båe bruka flytte ut or det gamle tunet i Framigarden.

Jordskifte over nedre utmark vart tinglyst 1953.


SKYLD, SKATT, FØDNAD, AVLING OG FOLKETAL

Gamalt matr.nr. 2 i Arna skipreide. 1838: Matr. nr. 3. 1853: Matr.nr. 114. 1886: Gnr. 7 i Bruvik Herad.

Gamal landskyld 1 laup smør, skatteskyld 1 laup, 9 merker

Ny skyld 1838:4 dl. 1 ort 20 sk. 1886: 8,49 skm.

Leidang 1567: 1 saueskinn. 1665: Leidang, fredtoll, gjengjerd og vedpengar 4 mark 5 sk. Småtiend 11 sk.

Fødnad 1657: 1 hest, 1 okse, 7 kyr, 4 ungfe, 27 sauer, 14 geiter. 1665: 1 hest, 16 storfe. 1723: 1 hest, 13 kyr, 4 ungfe, 25 småfe. 1863:23 kyr, 8 ungfe, 98 småfe. 1865: 1 hest, 28 storfe, 62 sauer, 23 geiter. 1875:25 kyr, 6 ungfe, 100 sauer, 6 geiter, 1 gris. 1665 sånad: 3 tunner, avling 8 1/2 tunner. 1723 sånad: 4 tunner, avling 14 tunner. 1863 sånad: 10 1/6 tunner korn, 10 1/2 tunner poteter, avling 60 tunner korn, 62 tunner poteter, 2380 våger høy, 420 våger halm. Frå slåttene fekk dei 150 våger høy. Tangstranda var verdsett til 6 spdl. Det vart selt minst 120 våger høy årleg. 1865 sånad: 10 tunner korn, 8 tunner poteter. 875: Sånad 9 tunner korn, 16 turner poteter.

1863 var åkervidda på garden 10 1/6 måt 11 mål var god åker, 3 1/6 mål var middels god, 6 mål var ring. Engvidda var 138 2/3 mål. 49 2/3 mål var god eng, 12 mål var middels god, resten var ring.

Folketal 1801: 19. 1865: 71. 1875: 71.


EIGARAR

Den fyrste eigaroppgåva er frå 1626. 7 laupar smør i Indre-Bruvik høyrde då til Haus Prestebord. Brukarane var leiglendingar under prestebordet. Dei fekk bygselsetlar anten hjå soknepresten eller hjå den som forvalta prestebordsgodset. 1787 var lensmann Johannes Faugstad forvaltar.

1789 vart det tinglyst eit makeskifte etter kongeleg reskript mellom sokneprest Mishael Arentz og lensmann Johannes Andersson Faugstad. Lensmann Faugstad fekk då kjøpa garden. Johannes Faugstad f. 1756 var son åt Anders Olsson Fossmark og kona Kari Johannesdtr. Nordre Askeland. Dei var brukarfolk på Fokstad. Sjå Fokstad/Faugstad, II s. 74. Johannes var gjætargut hjå sokneprest Arentz. Han vart seinare gift med prestedotter Charlotte Arentz. Johannes Faugstad vart lensmann i Arna skipreide 1783. Kring 1800 busette han seg med huslyden sin i Alversund.

Charlotte og Johannes Faugstad hadde ein einaste son, Carl Andreas Faugstad, borgarmeistar i Christiania 1850-1868. Foreldra døydde medan Carl Faugstad var student. Jordegodset i Indre-Bruvik vart 1832 selt til brukarane for 2000 spdl.

Skøyte til brukarane vart skrive 4. januar 1832. Tinglysinga var datert 4. februar same året. Skøyte til brukaren på bnr. 13 hadde denne ordlyden:


"Jeg underskrevne Claus Hanssøn som Befuldmægtiget for Herr student C. A. Faugstad gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles overdrager til Niels Nielssøn en Fjærdepart af Gaarden Indre-Brudvig matr. No. 2 i Arne Skibrede, der er Sælgeren som eneste og myndig Arving tilfalden efter hans ForæIdre afdøde Lendmand J. Faugstad og Hustru Mad: C. C. Faugstad og hvilken Anpart med en over samme den 16de December s. A. afholdt Udskiftings og Skyldsætnings forretning under Benevnelse af Østre-Indre-Brudvig er beleven skyldlagt saaledes gammel Skyld a.) Skatteskyld 20 1/4 m Smør, b) Landskyld 18 m. smør, men nye Skatteskyld i Skylddaler 11 3/4 s., for den immellem os omforenede Kjøbesumma 500 Spd.

Bergen den 4de Januar 1832.
Claus Hansen


BRUKARAR FØR 1820

Indre-Bruvik er nemnd i leidangslista 1567. Det var truleg berre ein brukar på garden til slutten av 1600-talet. I landskattelistene frå 1603 og utover står brukarane på dei ymse Bruvikgardane om einannan, og det er vanskeleg å slå fast kven som var brukar på Indre-Bruvik.

I koppskattemanntalet finn me Nils Markusson og kona Karen på IndreBruvik. I kontribusjonsskattemanntalet 1655 står det at Nils er post bonde og betalar berre halv skatt. I manntalet 1666 finn me brukaren Nils Mogensson 52 år gamal, og sonen Jens 35 år gamal. Nils Markusson og Nils Mogensson er truleg den same brukaren, men kva for eit av farsnamna som er rett, er uråd å seia noko visst om.

Born:

 1. Jens f. om lag 1631.
 2. Knut f. om lag 1632.

1692 er det i futerekneskapen ført opp namn på 3 brukarar, Mons, Einar og Svein, men 1694 finn me berre 2 brukarar, Mons og Anders. Dei har kvar si helvt av garden.


Mons Sjursson 1653-1732 bygsla her om lag 1690. Mons vart enkjemann 1692. Namnet åt kona er ikkje kjent, heller ikkje veit ein om dei hadde born.

Mons Sjursson g.2.g. 1693 m. Marta Olsdtr. Kyrkje-Bruvik 1669-1749.

Born:

 1. Sjur 1694-1696.
 2. Olav f. og d. 1695.
 3. Inger 1697-, g.m. Olav J. Olsnes, sjå Olsnes bnr. 7.
 4. Olav 1698-.
 5. Karen f. og d. 1701.
 6. Mons f. og d. 1702.
 7. Sjur f. og d. 1702.
 8. Mons 1704-1763, brukar på Løtveit, g. 1724 med enkja Brita Olsdtr. Løtveit.
 9. Sjur 1711-, brukar på Presttun.Gjerstad s. 321.


Magne Andersson Presttun 1701-1778 g. 1723 m. enkja Marta Olstr. Magne overtok bruket som fyrste mannen hennar, Mons Sjursson, hadde hatt. Magne og Marta var barnlause.

Magne Andersson g.2.g.m. Anna Ellingsdtr. Hauge, 1726-1806. Sjå Gjerstad s. 27 og 321.

I skiftet etter Magne 1779 var bruttosummen i buet 311 rdl. Nettoen var 254 rdl. Mellom lausøyret er nemnt 1 sylvstaup merkt M.A.S.B. (Magne Andersson Bruvik), 1 sylvskei merkt G.L. og M.R.D. og 1 sylvskei merkt S.J.F.

Magne og Anna åtte jordegods i fleire gardar. I Søre Revheim åtte dei 11 merker smør, 7 1/2 kanne malt, verdsett for 32 rdl. Skøyte på denne parten var datert 26.11.1751. I garden Rongved åtte dei 18 merker smør, 1 mele og 6 kanner malt, verdsett til 73 rdl. 3 rot. Denne parten hadde Magne fått utlagt etter mor si, Marta Ellefsdtr., i skøyte 1757. I skiftet 1775 etter syster åt Anna, Barbro Ellingsdtr., hadde Anna fått utlagt 2 mindre partar i gardane Hauge og Fyllingen. Kvar part var verdsett til 7 rdl. 14 sk. Arven etter Magne Andersson vart delt med 1/2 til enkja, 1/3 til sonen Anders og 1/6 til dottera Marta. Den yngste sonen, Magne 1757-, fekk visstnok kår av dette bruket seinare.

Born:

 1. Marta 1750-, g.m. Olav O. Fossmark, brukar her.
 2. Anders 1756-1822, ug.
 3. Magne 1757-, b. her.

Enkja Anna Ellingsdtr. g.2.g. 1781 m. ekm. Mons. Dei hadde ikkje born. Sjå Helle bnr. 3.


Olav Olsson Fossmark bnr. 1 1747-1811 bygsla halve garden 1775. Olav var g. 1772 m. Marta Magnesdtr. Indre-Bruvik 1750-1818. Dei overtok truleg bruket som far hennar hadde hatt. Sjå ofr.

Born:

 1. Marta 1772-, b. Blomdal bnr. 3, g.m. Jon J. Fossmark. Sjå Blomdal bnr. 3.
 2. Olav 1775-,
 3. Agate g. 1818 m. Peder Nilsson Tarlebø. Sjå leigebuarar.
 4. Anna 1787-, g.m. Hans O. Blomdal. Sjå Blomdal bnr. 2.

Enkja Marta Magnesdtr. fekk tinglyst vilkårsbrev hjå eigaren lensmann Johannes Faugstad 1812.


1694 bygsla Anders Ivarsson den andre helvta av garden. Anders 1671- 1757 var g.1 .g.m. Torbjørg Simonsdtr. Gjerstad 1663-1717. Sjå Gjerstad s. 275.

Born:

 1. Olav 1699-, brukar på Olsnes bnr. 3.
 2. Ivar 1702-, g. 1721 m. Magdeli Larsdtr. Vevle. Sjå Gjerstad s. 421.
 3. Olav f. og d. 1704.

Anders Ivarsson g.2.g. 1718 m. Anna Olsdtr. Kyrkje-Bruvik d. 1736. Ved skiftet etter Anna hadde buet ikkje jordegods. Nettosummen i buet var lausøyre for vel 25 rdl.

Born:

 1. Ivar 1719-1720.
 2. Kari 1721-, g.m. Daniel Jensson Indre-Boge, sjå Indre-Boge bnr. 1.
 3. Torbjørg f. og d. 1726.
 4. Ivar f. og d. 1728.

Anders Ivarsson g.3.g. 1737 m. Brita Monsdtr. Olsnes bnr. 1, f. 1707. Ved skiftet etter Anders Ivarsson 1757 var bruttosummen i buet 71 rdl. Nettoen var 46 rdl. Enkja ervde helvta. Sonen Olav frå 1. ekteskap ervde 1/3 og dottera Kari frå 2. ekteskap ervde 1/6. I samband med skiftet 1757 hadde soknepresten herr Sylow kravt synfaring av husa på bruket. Skifteretten fann at husa var i god stand. Arvingane opplyste at Anders Ivarsson på eigen kostnad hadde bygt ei ny bu, og dessutan kjøpt ei bu av den andre brukaren, Magne Persson. Skifteretten avgjorde at båe buene heretter skulle høyra til det bruket som Anders Ivarsson hadde hatt.

Enkja, Brita Monsdtr. gifte seg 2.g. 1758 m. Jakob Tomasson Sandvik, 1733-1760. Han fekk bygsla det bruket som Anders Ivarsson hadde hatt. Jakob og Brita hadde ikkje born. Ved skiftet etter Jakob 1760 var nettoen i buet 30 rdl. Arven vart delt mellom enkja og far åt Jakob, Thomas Olsson Sandvik.


1760 bygsla Johannes Ivarsson det bruket som Jakob Tomasson hadde hatt. Johannes Ivarsson 1735-, var frå Langeland i Hosanger, g.m. Kari Mikkelsdtr. Vassdal bnr. 3, f. 1735. Dei vart seinare brukarfolk på Øvste Mjelde. Sjå Hosanger I del s. 4-5, og Haus s. 45.

Born:

 1. Ivar f. og d. 1760.
 2. Ivar 1763-, brukar her. Sjå nfr.
 3. Brita 1765-.
 4. Mikkel f. og d. 1768.
 5. Mikkel 1770-. Sjå leigebuarar.
 6. Kari 1774-, g. 1797 m. Baste Johannesson Øvste Mjelde. Sjå Haus s. 48.


1787 bygsla Ivar Johannesson bruket som faren hadde hatt. Kårbrev til Johannes Ivarsson vart tinglyst samstundes med bygselsetelen. Ivar Johannesson 1763-1853 var g.1.g. 1787 m. enkja Brita Fabiansdtr. Vatle 1724-1798. Sjå Haus s. 141 og 142. Ekteskapet var barnlaust. Ivar g.2.g. 1808 m. Guri Johannesdtr. Tveiterås. Dei vart brukarfolk på Øvste Mjelde. Sjå Haus s. 47.

Kor lenge Ivar Johannesson var brukar på Indre-Bruvik er det vanskeleg å slå fast. Truleg flytta han til Øvste Mjelde kring 1790. Lensmann Johannes Faugstad hadde vorte eigar av garden 1789. Det ser ut til at han dreiv garden med paktarar. Kontraktene deira er ikkje tinglyste. Det er difor vanskeleg å laga fullt oversyn over brukarane i tida 1790 til 1830.


Johannes Jonsson Fossmark og kona Kari Hansdtr. f. Dale var paktarfolk her ei tid. 1810 flytte dei til Fossmark og overtok farsgarden åt Johannes. Huslydopplysningar: sjå Fossmark bnr. 1. Sonesonen Haldor Jonsson 1852-1938 busette seg her sist på 1800-talet. Han var skomakar. Sjå bnr. 19.


Bruvik 1905. Til høgre for kyrkja gamletunet på Kyrkje-Bruvik. Grensa mellom Kyrkje-Bruvik og Indre-Bruvik går til venstre for nausta. Attom nausta ligg husa på Bakken (bnr. 4-8 og 10). Gamalt prospektkort.
Bruvik 1905. Til høgre for kyrkja gamletunet på Kyrkje-Bruvik. Grensa mellom Kyrkje-Bruvik og Indre-Bruvik går til venstre for nausta. Attom nausta ligg husa på Bakken (bnr. 4-8 og 10).

Gamalt prospektkort.

BRUKARAR

BNR. 1

Daglegnamn: Frammigarden.

Gamalt løpenr. 21 a, nytt løpenr. 452. Gamal landskyld 18 merker smør, skatteskyld 20 1/4 mork smør. Ny skyld 1838:1 dl. 11 sk. 1886: 2,00 skm.

1863 hadde dette bruket 5 mål åker. 3 mål var god åker, 1/2 mål middels god, resten var ring. Engvidda var 28 1/3 mål. 12 2/3 mål var god eng, 2 mål middels god, resten var ring. Sånad 2 1/2 tunne korn, 2 1/2 tunne poteter. Avling 15 tunner korn, 15 tunner poteter, 580 våger høy, 105 våger halm. I slåttene hausta dei 40 våger høy. Tangstranda gav ei avkasting verdsett til 2 spdl. for året.

Fødnad: 6 kyr, 12 ungfe, 25 sauer. Dei kunne selja ein del høy. 1865: Sånad 2 1/2 tunne korn, 2 tunner poteter. Fødnad: 7 kyr, 16 sauer, 4 geiter.

1875 sånad 2 1/2 tunne havre, 2 1/2 tunne poteter. Fødnad 6 kyr, 1 ungfe, 31 småfe.


Jon Johannesson Stamnes 1762-1809 var paktar her. Han var son åt Johannes Johannesson Dale og kona Brita Eiriksdtr. f. Fokstad. Dei var brukarfolk på Stamnes bnr. 10. Jon dreiv som skulehaldar på Stamnes frå 1785. Han var g.m. Synneva Monsdtr. Fumes bnr. 2 1771-1846. Ved skiftet etter Jon 1809 var bruttosummen i buet vel 96 rdl. Nettoen var 75 rdl. Enkja Synneva Monsdtr. g. seg 2.g. 1717 m. Hans Johannesson Dalseid bnr. 2. Sjå Stamnes bnr. 10, Furnes bnr. 2 og Dalseid bnr. 2.

Jon Johannesson og Synneva Monsdtr. hadde desse borna:

 1. Johannes 1792-, sjå nfr.
 2. Mons 1796-1801.
 3. Helge 1797-, brukar på Dalseid bnr. 3.
 4. Herborg 1800-, d. ug.
 5. Mons 1803-.
 6. Kari 1805-, g.m. Jon Nilsson Dalseid, husmann i Trettenes. Sjå Dalseid, Trettenes.
 7. Gjertrud 1807-, g.m. Anders Nilsson Dalseid, b. på Dalseid og Holme i Hosanger. Sjå Dalseid, husfolk


1832 skøyte for 500 spdl. til Johannes Jonsson 1792-1866 frå Claus Hansen på vegne av Carl Faugstad.

Johannes var truleg paktar ei tid før han vart sjølveigar.

Johannes 1792-1866 var g.m. Margreta Olsdtr. Fossmark bnr. 5, 1797-1879. Sjå Fossmark bnr. 5.

Born:

 1. Jon 1818-, brukar her.
 2. Katrina 1819-, g.m. Tomas K. Stokke, sjå Stokke bnr. 5.
 3. Synneva 1821-, konfirmert 1837.
 4. Olav 1822-.
 5. Olav 1823-1838.
 6. Agate 1825-, g.m. Jon M. Stokke. Sjå bnr. 9 og Skaftå, bnr. 5.
 7. Hans 1827-, g.m. Guri Knutsdtr. Stokke bnr. 5. Sjå leigebuarar Stokke.
 8. Mons 1829-.
 9. Margreta 1832-, g.m. Knut K. Stokke, sjå Stokke bnr. 5.
 10. Anna 1837-, g,m. Anders K. Stokke, sjå Stokke bnr. 1.
 11. Olav 1839-.
 12. Synneva 1833-, g.m. Knut J. Jamne. Sjå plasset Jamnebrekka under Jamne.


1852 skøyte til Jon Johannesson for 200 spdl. og kår til foreldra. Jon Johannesson 1818-1876 var g.1.g. 1848 med Marta Nilsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 10, 1829-1863.

Born:

 1. Johannes 1849-1882, ug.
 2. Kari 1852-, g. 1878 m. Nils M. Løtveit, sjå Løtveit bnr. 5.
 3. Margreta 1855-.
 4. Anna 1857-, g. 1877 m. jarnbanearbeidar Erik Gustav Olufsson Grønlund.
 5. Nils 1861-, brukar her.
 6. Johannes 1866-,. Dale. Sjå ættesoge for Dale.

Jon g.2.g. 1868 m. Ingebjørg Johannesdtr. Skaftå bnr. 4,1833-1884.

Born:

 1. Tomas Olai 1869-, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
 2. Johan Martin 1872-.
 3. Brita 1875-.


1883 skøyte til Nils Jonsson f. 1861, g. 1885 med Brita Monsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 10.

Born:

 1. Marta 1887-.
 2. Johanna 1887-.
 3. Jon 1889-, jarnbanearbeidar, g.m. Marta.
 4. Karen 1892-1894.
 5. Mons 1896-1897.
 6. Mons 1898-, brukar her.
 7. Nelly Bertina 1902-.
 8. Ingeborg.
 9. Konrad.


1945 skøyte til Mons Nilsson Bruvik 1898-1960, konduktør i N.S.B., g.m. hustellærar Borghild Olsen 1898-.

Born:

 1. Steinar 19**, sjå nfr.
 2. Bjørg 19**, g.m. Magne Pedersen. Sjå nfr.


1963 heimel til Steinar og Bjørg Bruvik, born åt den førre brukaren.


1965 skøyte til syster og medeigar Bjørg Bruvik g. Pedersen frå Steinar Bruvik på 1/10 av hans part i eigedomen.


1973 skøyte frå Steinar Bruvik f. 19**, ug., til systra Bjørg Pedersen på hans ideelle andelar av bnr. 1 og 62.

Bjørg 19**-, dtr. åt Borghild og Mons N. Bruvik, husmor og kontordame, g. 1965 m. Magne Pedersen 19**, avdelingsingeniør, b. Askøy, son åt Hilma og Sigurd Pedersen, Erdal, Askøy.

Born:

 1. Hilde 19**-.
 2. Morten 19**-.
 3. Janne 19**.


BNR. 2

Midttræt.

Skilt frå bnr. 1, 4 og 13 1875. Løpenr. 452 a, 454 a og 455 a. Skyld 18 sk. Gamal skyld 2 25/28 merker smør. 1886: 0,29 skm.


1875 skøyte for 350 spdl. til Bruvik Kommune på dette bruket som klokkargard.

Ein av dei huslydane som budde her var Boge Anders Andersson, fødd på Indre Boge bnr. 1 1854, lærar og kyrkjesongar, og kona Olina Larsdtr. Stokke bnr. 2,1859-1893.

Born:
 1. Magnhilda 1879-, g.m. Johannes Olsnes, Vaksdal, sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
 2. Alfred 1881-.
 3. Sigrid 1883-.
 4. Lars 1886-.
 5. Sofie 1888-.
 6. Johannes 1890-.
 7. Sigvald 1893-.


1952 skøyte til Brita Bjørgo 1903-1977, dtr. åt gardbrukar Johannes A. Lavik og kona Inga f. Kallekleiv, Eksingedalen, g. 1929 m. lærar Lars Bjørgo 1902-1949, son åt gardbrukar Nils Bjørgo og kona Anna f. Horvei, Evanger.

Born:

ol style="list-style-type:none">

 • Aud 19**, lærar, g.m. Jan Furuset. Sjå bnr. 70.</li>
 • Ingunn 1933 d. 2005, aldersheimstyrar, Voss. Sjå bnr. 71.</li>
 • Frode 19**, sjå nfr.</li> </ol> 1975 skøyte til Frode Bjørgo 19**, instruktør v/ Ulfsnesøy Skolehjem, g.m. Else 19**, dtr. åt bonde Guttorm Dyrgrove og kona Elisa, Gulen. Born:
  1. Lars 19**-.
  2. Gisle 19**-.
  3. Elisabeth 19**-.


  BNR. 3

  Neset.

  Gamalt løpenr. 21 b, nytt løpenr. 453. Gamal landskyld 18 merker smør, skatteskyld 20 1/4 mork smør. 1838: 1 dl. 11 sk. 1886: 2,21 skm.


  1832 skøyte for 500 spdl. til Anders Nilsson Helle frå Claus Hansen på vegne av Carl Faugstad.

  Anders Nilsson 1786-1856 var frå Helle bnr. 7, g. 1812 m. Helga Nilsdtr. Stanghelle bnr. 1, 1789-. Sjå Stanghelle bnr. 1.

  Anders og Helga busette seg på Neset truleg kring 1815. Neset var då husmannsplass. Ved utskiftingane og skyldsetjingane 1826 og 1832 fekk Neset ei jordevidd som svara til 1/4 av skylda på garden.

  1863 var her 5 1/6 mål åker. 2 mål var god åker, 1 2/3 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var større enn på nokon av dei andre bruka. Her var 53 2/3 mål eng. 11 2/3 mål var god eng, 6 mål var middels god, 36 mål var ring eng. Sånad: 3 tunner korn, 3 tunner poteter. Avling 16 tunner korn, 16 tunner poteter, 730 våger høy, 112 våger halm. I slåttene hausta dei 30 våger høy. Tangstranda gav ei avkasting som var verdsett til 2 spdl. for året. Fødnad: 8 kyr, 2 ungfe, 30 sauer.

  1865 sånad: 2 1/2 tunne korn, 2 tunner poteter. Fødnad: 1 hest, 7 kyr, 16 sauer, 8 geiter.

  Anders Nilsson og Helga Nilsdtr. hadde desse borna:

  1. Johannes 1815-1816.
  2. Nils f. og d. 1817.
  3. Johannes 1818-, brukar her.
  4. Magdeli 1824-, g.m. Nils Olsson Audestad, b. Thunes. Sjå Haus s. 447.
  5. Nils f. og d. 1829.


  1842 skøyte til Johannes Andersson for 220 spdl. og kår til foreldra. Johannes 1818-1897 var g. 1842 m. Kristi Olsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 8, 1820-.

  Born:

  1. Anders f. og d. 1842.
  2. Anders 1844-, brukar her.
  3. Helga 1846-.
  4. Olav 1849-.
  5. Johannes 1851-.
  6. Nils 1856-.


  1865 skøyte til Anders Johannesson for 250 spdl. og kår til foreldra, verdsett til 182 spdl. for 5 år.

  Anders Johannesson 1844-, d. om lag 1868, var g.m. Madli Nilsdtr. Ved skiftet etter Anders 1868 var bruket utlagt til dottera Kristi Andersdtr. Bruket vart selt vidare 1871.

  Born:

  1. Kristi 1865-1914. g.m. Samuel O. Dale, Dale bnr. 6

  Magdeli N. vart g.2.g. m. Elling M. Olsnes, Olsnes bnr. 3


  1871 skøyte til Nils Nilsson frå Mons Tomasson som verje for Kristi Andersdtr. Kjøpesummen var 650 spdl. Sjå bnr. 4.


  1874 skøyte til Jon Johannesson for 1050 spdl.


  1894 skøyte til Haldor Olsson Vaksdal.


  1896 skøyte til Ulvsnesøens Oppdragelsesanstalt. Namnet åt eigaren er seinare endra til Ulfsnesøy Skolehjem.


  BNR. 4

  Daglegnamn: Bakken.

  Gamalt løpenr. 21 c, nytt løpenr. 454. Gamal landskyld 18 merker smør, skatteskyld 20 1/4 mork smør. 1838: 1 dl. 11 sk. 1886: Gamal skyld 2 ort 10 sk., ny skyld 0,94 skm.

  Skylda på bnr. 4 minka til det halve 1875, då bnr. 9 vart frådelt. Seinare vart ei rekkje eigedomar delt frå bnr. 4. Skylda var i 1956 0,09 skm. Eigedomen var bustadtomt med hage.

  1863 var det på dette bruket 5 mål åker, 3 mål var god åker, 1/2 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 28 1/3 mål. 12 2/3 mål var god eng, 2 mål var middels god, resten var ring. Sånad: 2 1/3 tunne korn, 2 1/2 tunne poteter. Avling 15 tunner korn, 16 tunner poteter, 540 våger høy, 105 våger halm. I slåttene hausta dei 40 våger høy. Tangstranda gav ei årleg avkasting som var verdsett til 1 spdl. Fødnad: 5 kyr, 2 ungfe, 20 sauer. Dei kunne selja 50 våger høy for året.


  1838 skøyte til Olav Monsson for 400 spdl. frå student Carl Faugstad ved Claus Hansen.

  Olav Monsson 1775-1852 og kona Brita Johannesdtr. 1779-1862 hadde vore paktarfolk her før dei fekk kjøpt dette bruket.

  Barn:

  1. Anna 1818-, g.m. Ingebrigt Johannesson Helle, brukar her.


  1838 skøyte for 300 spdl. og kår til verson Ingebrigt Johannesson frå Olav Monsson.

  Ingebrigt Johannesson 1812-, var frå Helle bnr. 7, g. 1837 m. dtr. åt den førre brukaren her, Anna 1818-. Sjå Helle bnr. 7.

  Born:

  1. Brita 1837-.
  2. Olav 1839-, brukar her.
  3. Kari 1841-1846.
  4. Johannes 1843-1844.
  5. Olav 1846-, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.
  6. Kari 1848-1849.
  7. Kari 1850-.
  8. Marta 1852-.
  9. Johannes 1854-, sjå festenr. under bnr. 4.
  10. Jon 1857-.
  11. Magdeli 1859-.
  12. Magdalena 1863-.


  1870 skøyte til Olav Ingebrigtsson for 240 spdl. og kår til foreldra verdsett til 5 spdl. i 5 år. 1871 fekk Olav Ingebrigtsson skøyte frå Nils Nilsson på våningshus for 550 spdl. Nils Nilsson hadde sett desse husa opp på ei arvefestetomt, som han hadde fåit kontrakt på hjå Ingebrigt Johannesson 1866. Båe husa var takserte i Haus brannforsikring for 600 spdl. Det eine huset, som dei kalla Bakarbygningen, selde Olav til broren Johannes for 400 spdl. 1874. Sjå nfr.

  Olav Ingebrigtsson 1839-, var g.m. Synneva Tomasdtr. Indre-Bruvik bnr. 13. Dei flytte til Dale. Huslydopplysningar: Sjå ættesoge for Dale.


  1875 skøyte for 453 spdl. til Nils Nilsson Mele 1829-, g. 1860 m. Marta Johannesdtr. Blomdal 1834-. Nils fekk arvefeste på ein husgrunn hjå Ingebrigt Johannesson 1866. Her bygde han hus og tok til med handel. 1871 kjøpte han bnr. 3 av Kristi Andersdtr. Sjå ofr. Han selde dei to husa som han hadde sett opp på arvefestetomta til Olav Ingebrigtsson 1871. 1875 fekk han skøyte hjå Olav Ingebrigtsson både på bnr. 4 og på eit hus med to husgrunnar. Bnr. 4 vart då delt. Sjå også bnr. 10. Sjå Gjerstad s. 388 og Blomdal, brukarar før 1846.

  Born:

  1. Johannes 1862-, brukar her.
  2. Nils Bruvik 1864-, tekstilarbeidar, Dale. Sjå ættesoge for Dale.
  3. Ingebjørg 1866-, g.1 .g.m. Johannes Jamne, g.2.g.m. anleggsarbeidar Karl frå Sverige.
  4. Andreas 1868-.
  5. Marta Maria 1870-, g.m. Mikjel Olsson Skulstad. Sjå Haus s. 295.
  6. Andrina 1873-, g.m. Sjur Bukstein. Sjå bnr. 10 nfr.


  Neste brukar var Johannes Bruvik 1862-1948, steinarbeidar, son åt Marta og Nils N. Mele, sjå ofr., g.m. Elisabeth Maria Larsdtr. Grønhaug frå Haugesund d. 1927.

  Born:

  1. Nilla f. ca. 1887, b. Bergen, g.m. Oskar Alfheim.
  2. Lava Karoline 1889-, b. Bergen, g.m. Bernhard Johannesen. Sjå bnr. 26.
  3. Johannes Martin 1891-, sjå nfr.
  4. Alvhilda f. ca. 1893, b. U.S.A., g.1 .g.m. Clifton. G.2.g.m. Johannes Monsson Ytre-Bruvik.
  5. Marta f. ca. 1895, b. U.S.A., g.m. Wilhelm Nelson.
  6. Alfred f. ca. 1897, døydde som barn.
  7. Dagmar f. ca. 1900, g.m. Martin Helle. Sjå ættesoge for Dale og Nils Helle, ættesoge for Vaksdal og Jamne.
  8. Alfred 1904-, sjå bnr. 26.


  1910 skøyte til Johannes Martin Johannesson Bruvik 1891-1980, gruvearbeidar, g.m. Nikoline 1895-, dtr. åt Nils Håkonsson Hammersland, formann på Alvøen Papirfabrikk, og kona Pernille.

  Born:

  1. Johannes Alvin 1918-, sjå nfr.
  2. Erling 1921-1941, ug., kokk, d. ved krigsforlis då han reiste ute under krigen 1940-1945.
  3. Robert 19**-, sjå bnr. 49.
  4. Nils Bernhard 1927 d. 1996, bakar, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.


  1975 skøyte til Johannes Alvin Johannesson Bruvik 1918-1993, sjømann, seinare tekstilarbeidar, b. Dale, g.m. Anna 19**, tekstilarbeidar, dtr. åt bakar Bernt Nesheim, Fotlandsvåg, og kona Ruth f. Folle. Sjå ættesoge for Dale.

  Born:

  1. Jarle 19**-, maskinist, b. Florvåg, g.m. Grete Hagen.
  2. Rita 19**-, tekstilarbeidar, b. Dale, g.m. Gunnar Amundsen.
  3. Bjørn 19**-.


  Festenr. under bnr. 4.

  1866 vart det tinglyst ei arvefestekontrakt mellom brukaren på bnr. 4, Ingebrigt Johannesson, og Olav Ivarsson Bruvik. Olav Ivarsson og kona Brita Nilsdtr. Bruvik let 1876 tinglysa gjensidig testamente.


  1874 vart det tinglyst festekontrakt til Johannes Ingebrigtsson på 2 husgrunnar. Johannes fekk samstundes skøyte frå broren Olav på eit hus kalla Bakarbygningen for 400 spdl. Kvar ny eigar skulle betala ein innfestingssum på 16 spdl. og ei årleg avgift på 2 spdl.

  Johannes Ingebrigtsson Bruvik f. 1854 på bnr. 4 var banearbeidar og bakar, g.m. Anna Olsdtr. Blomdal 1848 - 1881. Sjå Blomdal

  Born:

  1. Kari 1873-.
  2. Johan 1877-.
  3. Olav 1879-.
  4. Anna f. og d. 1881.


  BNR. 5

  Løpenr. (454 a og 454 b) 1. Skilt frå bnr. 4 og 9 1882. Skyld 2 sk. 1886: 0,02 skm.

  1882 skøyte til Hans Hansson Milde, bakar, g.m. Ingebjørg Johannesdtr.

  Born:

  1. Johan Martin f. og d. 1882.
  2. Johanne Marie 1884-1885.
  3. Ingvald Olai 1885-.


  1891 skøyte til Anders Olsson Hetlevik. Sjå bnr. 27.


  1896 skøyte til Ludvik Andersson Hetlevik. Sjå bnr. 27.


  1917 skøyte til Ivar Nilsen.


  1923 skøyte til Olai J. Vik frå Lindås, g.m. Mette frå Danmark.

  Barn:

  1. Olav Emil Johan 1901-, sjå nfr.


  1935 skøyte på bnr. 5, 12 og 20 til Olav Emil Johan Vik f. 1901, møbelsnikkar, g.m. Kamilla Johannesdtr. Børtveit frå Hamre f. 1908. Huslydopplysningar: Sjå Gjerstad s. 138.


  Aksel Haldorsson 1893-1943 grunnla trelastfirmaet Aksel Bruvik i Bergen. Aksel var g.m. Magda Milde d. 1918.

  Barn:

  1. Haldor Aksel 19**-, sjå nfr.

  Haldor Aksel Bruvik f. 19**, direktør i trelastfirmaet Aksel Bruvik, Bergen, g.1 .g.m. Dagny Geelmeyden, dtr. åt Ivar og Sigrid Geelmeyden, Bergen.

  Born:

  1. Kari 19**-, b. Bergen, g.m. konditor Per Helgesen.
  2. Aksel 19**-, bygningsingeniør, g.m. Maria Morinder, Sverige.
  3. Elina 19**-.

  Haldor Aksel g.2.g.m. Anny Johanne, dtr. åt Josefa og Georg Petersen, Skelskør, Danmark.

  Barn:

  1. Marianne 19**-.


  1961 skøyte på bnr. 6 og 7 til Johannes Haldorsson Bruvik 1891-, sjå ofr., maskinmeistar, Fotlandsvåg, g. 1917 m. Marta 1893, dtr. åt Anna Marie og Ole T. Bruvik. Indre-Bruvik bnr. 13.

  Born:

  1. Johanna 19**-, sjukepleiar, b. Fotlandsvåg, g.m. Martin Myking.
  2. Odin 1921-1949.
  3. Berit Haldis 19**-, hjelpepleiar, b. Indre Arna, g.m. Sigurd Bøe. Sjå bnr. 11.
  4. Harald 19**-, overingeniør, b. Asker, g.m. Svanhild Austad.
  5. Rolf 19**-, sjå nfr.


  1965 skøyte til Rolf J. Bruvik 19**, sjå ofr., rektor, g.m. Klara, dtr. åt Olga Marie og Nils Olai Gundersen, Tysnes.

  Born:

  1. Johannes 19**-, lærar, b. Askøy, g.m. Iselin.
  2. Olga Marie 19**-, b. Austevold, g.m. Inge Rune Fanebust.
  3. Marta Tove 19**-.


  BNR. 6

  Bakken. Skilt frå bnr. 4 1881. Matr.nr. 454 a 1. Skyld 1 sk. 1886 ny skyld: 0,01 skm.

  1882 skøyte til Mons Monsson Hauge 1844-1884, handelsmann og sersjant, g.m. Brita Jonsdtr.

  Born:

  1. Ole Johan 1877-.
  2. Harald 1879-.
  3. Bergit 1881-1882.
  4. Bergit Mathilde 1883-.


  1909 skøyte på bnr. 6 og 7 til Haldor Andersson Bruvik 1849-, snikkar og handelsmann, son åt Magdeli og Anders J. Kyrkje-Bruvik bnr. 2, g.m. Brita Arnesdtr. Hatland f. om lag 1850. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 9.

  Born:

  1. Arne 1878-1905, maskinist, b. Bruvik.
  2. Andreas Mikael 1880- 1942, møbelsnikkar, b. Bergen, g.m. Kristina
  3. Madli 1881-1970, b. U.S.A., g.1.g.m. Ragnvald Albert Kumhle, Bergen, g.2.g.m. Ole Vaksdal.
  4. Anna 1883-1971, husmor, b. Sauda, g.m. Leif Harald Weltzien. Sjå bnr. 8.
  5. Asta f. og d. 1885.
  6. Asta 1887-1889.
  7. Johanna 1889-1919, g.m. Alfred Olsen, b. ei tid i U.S.A.
  8. Johannes 1891-, sjå nfr.
  9. Aksel 1893-1948, trelasthandlar, b. Bergen. Sjå nfr.
  10. Hilda 1895-1961, ug., b. Bruvik.


  BNR. 7

  Hustomt utskild frå bnr. 4 1883. Løpenr. 454 a 2. Skyld 1 sk. 1886: 0,01 skm.

  1883 skøyte til Olav Hansson Vaksdal 1852-, skreddar, g.m. Brita 1854-1946, dtr. åt Knut Olsson Blomdal 1811-1883 og kona Marta Andersdtr. f. Rolland. Brita og Olav Vaksdal var busette ymse stader, m. a. på Vaksdal, Haukeland og Minde. Sjå Blomdal, brukarar før 1846, Haus s. 15 og Arna s. 325.

  Born:

  1. Andrina 1876-1877.
  2. Martin Andreas 1879-.
  3. Hans 1882-.
  4. Marta 1886-.
  5. Knut f. og d. 1893.
  6. Konrad 1895-.


  1886 skøyte til Johannes Knudsen, handelsmann, g.m. Ingeborg Nilsdtr.

  Barn:

  1. Knut f. 1887.


  1893 skøyte til Peder Larsen 1831-1894, lensmann i Bruvik frå 1883.

  Barn:

  1. Bernhard Martin Kumle 1873-. Sjå bnr. 8.


  1909 skøyte på bnr. 6 og 7 til Haldor Andersson Bruvik.


  1961 skøyte frå Haldor Aksel Bruvik til Johannes N. Bruvik på bnr. 6 og 7.


  1965 skøyte til Rolf J. Bruvik på bnr. 6 og 7. Huslydopplysningar: Sjå bnr. 6.


  BNR. 8

  Hustomt. Skild frå bnr. 4 1887. Løpenr. 454 a 3. Skyld 1 sk. 1886: 0,02 skm.

  1887 skøyte til Olav Hansson Vaksdal. Sjå bnr. 7.


  1896 skøyte til Bernhard Martin Kumle 1873-1898, lensmann i Bruvik frå 1894, son åt lensmann Peder Larsen, g.m. Karen Andrea f. 1875, dtr. åt Marta og Anders O. Hetlevik, Indre-Bruvik bnr. 27.

  Barn:

  1. Kathinka 1896-, g.m. Nils M. Boge. Sjå ættesoge for Indre-Boge.

  Enkja Karen Andrea g.2.g.m. Johan Olsnes. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.


  1903 skøyte til Heine Anfindsen.

  Den neste huslyden som budde her, var sekretær Jakob Fredrik Weltzien 1855-1945 og kona Kari 1856-1955, dtr. åt Anna og Arne S. Hatland, Ytre-Bruvik bnr. 9.

  Born:

  1. Anna Kristine 1879-1898.
  2. Maren Kristine 1880-1881.
  3. Maren Kristine 1882-1966, sufflør, ug., b. Bergen.
  4. Leif Harald 1884-, sjå nfr.
  5. Alf 1888-, sjå nfr.
  6. Arne 1890-, sjå nfr.
  7. Astrid 1892-, g.m. Fridtjof Sælen, sjå nfr.
  8. Finn Reidar 1893-, sjå nfr.
  9. Øivind 1896-, sjå nfr.
  10. Kjeld 1899-, sjå nfr.


  1911 skøyte til Leif Harald Weltzien f. 1884, sjå ofr., g.m. Anna Haldorsdtr. Bruvik. Sjå bnr. 6. Dei busette seg i Sauda.


  1929 skøyte til Arne Weltzien 1890-1960, ug., forsikringsdirektør, b. Bergen.


  1960 skøyte til bror og medarving Alf Weltzien 1888-1973, ug., styrmann.


  1972 skøyte til Finn Reidar, Øivind og Kjeld Weltzien og Astrid Sælen.

  Finn Reidar Weltzien 1893-, er postfullmektig, b. Bergen, g.m. Sara 1901-, avdelingssjef i postverket, dtr. åt Annelise og Karl Dal, Bergen.

  Born:

  1. Jan Fredrik 19**-, ingeniør, b. Bergen.
  2. Terje 19**-, koordinator, b. Bergen, g.m. Marit Hagebø.

  Øivind Weltzien 1896-, ug., lækjar, b. Bergen.

  Kjeld Weltzien 1899-, revisor, b. Bergen, er g.m. Marie 19**-,kontorfulmektig, dtr. åt fabrikkeigar Håkon Glatvet Pral, Alversund, og kona Marta f. Nordhagen.

  Born:

  1. Kari 19**-.
  2. Åse 19**-.

  Astrid Sælen f. Weltzien 1892-, sjå ofr., er g.m. kjøpmann Fridtjof Sælen 1892-1975, son åt skippar Nils Olsen Sælen og kona Anna f. Eriksen, Bergen.

  Born:

  1. Fridtjof 19**-, forfatter og reklamekonsulent, g.m. Gerd Sundal.
  2. Rolf 19**-, intendant, Bergen, g.m. Liv Lepsø.
  3. Kari 19**-, legesekretær, Horten, g.m. John Kårdal.


  BNR. 9

  Løpenr. 454 b, skilt frå bnr. 4 1875, skyld 2 ort 14 sk. 1885 vart bnr. 10 skilt frå bnr. 9. Bnr. 9 vart da sterkt redusert. Skylda vart no berre 5 sk. 1886: 0,07 skm. 1956: 0,01 skm.

  1875 skøyte til Nils Andersson for 453 spd.


  1882 skøyte til Jon Monsson Stokke f. 1837 på Stokke bnr. 3, g.m. Agate Johannesdtr. Indre-Bruvik bnr. 1 f. 1825. Sjå Skaftå bnr. 5.

  Barn:

  1. Katrina 1868-, g.m. Nils A. Åsheim, Ytre-Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 8.


  1893 skøyte til Anders Larsson Åsheim 1834-1903, lærar, klokkar og gardbrukar, son åt Lars A. Åsheim og kona Ingrid Nilsdtr., g.m. Ingebjørg 1829-1914, dtr. åt Johannes J. Tunes og kona Magdeli Johannesdtr. f. Romslo. Sjå Haus s. 207, 209, 214 og 445.

  Born:

  1. Lars 1854-1950, gardbrukar, Åsheim, g.m. Anna Nilsdtr. Helle bnr. 1. Sjå Haus s. 210 og II s. 157.
  2. Ingrid 1856-1857.
  3. Johannes 1857-1930, klokkar i Bruvik, seinare farmar i U.S.A., g.m. Maria Andersdtr. Stanghelle.
  4. Ingrid 1859-, g.m. Steffen A. Ytre-Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 9.
  5. Malena 1859-, g.m. Johannes Vaksdal.
  6. Anders 1861-, b. Bruvik og Oslo, g.m. Anna Maria Torsen frå Oslo.
  7. Kari 1863-, g.m. Olav Monsson Bruvik, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ] bnr. 10.
  8. Nils 1865-, sjå Ytre-Bruvik bnr. 8.
  9. Ingebjørg 1867-, b. Kristiansand, g.m. bokhandlar Torstein B. Rosvold frå Fusa.
  10. Johan 1870-, skreddar, b. Oslo.
  11. Anna Bertina 1875-, jordmor, b. Dale og Bergen, g.1.g.m. Mons Olai Anthun, Dale. Sjå ættesoge for Dale.. G.2.g.m. Vyingnes. g.3.g.m. grosserer August Leonard Johansson, Kibhylt, 1870-, i Gesåker, Sverige.


  1935 skøyte til Serenne Bruvik d. 1936, enkja etter skipskaptein Johannes Bruvik 1855-1933, son åt Marta og Tomas Fokstad, Indre-Bruvik bnr. 13. Serenne var 2. kona åt Johannes Bruvik.

  Fosterdotter:

  1. Signe Helene 1891-, g.m. lærar Ole Helle. Sjå nfr.


  1936 skøyte til Signe Helene Helle f. 1891.


  1950 skøyte til Olav Olsnes 1905-, anleggsarbeidar, son åt Sjur J. Olsnes bnr. 1 og 2. kona Helga Olsdtr., g. 1937 m. Kamilla 1906-, dtr. åt Hansine Severine og Nils O. Kleppe. Sjå Hosanger I del 1 s. 626-627.

  Born:

  1. Bjørg 19**-, g.m. gardbrukar Karstein Røsland.
  2. Kari 19**-, syerske, b. Laksevåg.


  BNR. 10

  Bakken. Skilt frå bnr. 9 1885, løpenr. 454 b 2, skyld 2 ort 7 sk. 1886: 0,90 skm. 1886 er Nils Nilsson Mele eigar. Sjå bnr. 4. Bnr. 10 og 17 vart samanføyd 1919.

  1910 skøyte til Sjur Davidsson Bruvik 1873-1958, son åt David Gudmundsson Hestnes, Meland, og kona Ingebjørg Johannesdtr. f. Hesjedal, g.m. Andrina Nilsdtr. Mele 1873-. Sjå Indre-Bruvik bnr. 4, II s. 55 og s. 303. Både Sjur og faren brukte ei tid Bukkesten som etternamn.

  Born:

  1. Ingvald 1894-1896.
  2. Malena 1895-, g.m. Konrad Hesjedal. Sjå bnr. 23 nfr.
  3. Ingvald 1897-, sjå nfr.
  4. Nils 1899-, sjå bnr. 35.
  5. Dagny 1902-, g.m. Johannes Olsnes, sjå Olsnes bnr. 6.

  Bnr. 10 og 17 vart samanføyd 1919.


  1956 skøyte til Ingvald Sjursson Bruvik 1897-1971, fabrikkarbeidar, g.m. Marta 1898-, dtr. åt Ingeborg og Johannes Skaftå bnr. 2.

  Born:

  1. Johannes Skaftun 19**-. Sjå Skaftå bnr. 2.
  2. Svein 19**-, sjå nfr.


  1972 skøyte på bnr. 10 og 15 til medarving Svein I. Bruvik 19**, fabrikkarbeidar, g.m. Mary Tordis 19**, dtr. åt Margit og Thomas Kvitsøy. Sjå bnr. 15, 22 og Skaftå bnr. 26.

  Born:

  1. Siv 19**-.
  2. Unni 19**-.
  3. Marit 19**-.


  BNR. 11

  Skilt frå bnr. 9 1877. Løpenr. 454 c. Skyld 1 sk. 1886: 0,01 skm.

  1877 skøyte til Haldor Andersson Bruvik for 240 kr. Sjå bnr. 6.


  1927 skøyte til Johannes Haldorsson Bruvik. Sjå bnr. 6.


  1974 skøyte til Berit Haldis Bøe 19**-, husmor og hjelpepleiar, b. Indre Arna, dtr. åt Marta og Johannes Bruvik, sjå bnr. 6, g.m. røyrleggjarmeister Sigurd Bøe 19**-, son åt byggmeister Sigurd Bøe, Fana, og kona Emelie.

  Born:

  1. Elin 19**-, husmor, b. Stavanger, g.m. dekoratør Truls Grinde.
  2. Margot 19**-.
  3. Sigrid 19**-.


  BNR. 12

  Skilt frå bnr. 4 1878. Løpenr. 454 d. Skyld 1 sk. 1886: 0,01 skm. Her var bustadhus og fargeri.

  Nils Nilsson Bruvik f. 1816, var frå Indre-Bruvik bnr. 13, g.m. Ingebjørg Larsdtr. Olsnes bnr. 2 f. 1818. Nils og Ingebjørg budde ei tid til leige på Olsnes. Seinare budde dei her saman med sonen Knut. 1887 utvandra dei til U.S.A.

  Born:

  1. Lars 1849-.
  2. Sjur 1851-1852.
  3. Knut 1853-, sjå nfr.
  4. Gjertrud 1857-1864.


  1878 skøyte til Knut Nilsson Bruvik f. 1853, sjå ofr., fargar og bordarbeidar, g.m. Ingebjørg Jonsdtr. Fossmark bnr. 1. Sjå Fossmark bnr. 1. Dei utvandra til U.S.A. 1887 saman med foreldra til Knut.

  Born:

  1. Åsa 1883-, b. U.S.A.
  2. Nils Olai 1886-, b. U.S.A.


  1903 skøyte til Johannes Haldorsson Bruvik. Sjå bnr. 6.


  1916 skøyte til Ivar Nilsen.


  1923 skøyte til Olai J. Vik.


  1935 skøyte til Olav Vik på bnr. 5, 12 og 20. Huslydopplysningar: Sjå bnr. 5.


  BNR. 13

  Daglegnamn: Frammigarden.

  Gamalt løpenr. 21 d, nytt løpenr. 455. Gamal skyld 18 merker smør, skatteskyld 20 1/4 mork smør. 1838: 1 dl. 11 sk. 1886: 1,98 skm. 1956: 1,87 skm.

  1863 var det på dette bruket 5 mål åker. 3 mål var god åker, 1/2 mål var middels god, resten var ring. Engvidda var 28 1/3 mål. 12 2/3 mål var god eng, 2 mål var middels god, resten var ring. Sånad: 2 1/3 tunne korn, 2 1/2 tunne poteter. Avling: 14 tunner korn, 15 tunner poteter, 530 våger høy, 98 våger halm. I slåttene hausta dei 40 våger høy. Tangstranda gav ei årleg avkasting som var verdsett til 1 spdl. Dei selde 60 våger høy og fødde 4 kyr, 2 ungfe, 23 sauer.

  1865: Sånad 2 1/2 tunne korn, 2 tunner poteter. Fødnad: 7 kyr, 14 sauer, 6 geiter.

  1832 skøyte for 500 spdl. til Nils Nilsson Helle frå Claus Hansen på vegne av student Carl Faugstad. Nils Nilsson 1777-1836 var frå Helle bnr. 7, g.m. Gjertrud Haldorsdtr. Dale bnr. 1, 1783-. Sjå Helle bnr. 7 og Dale bnr. 1.

  Born:

  1. Magdeli 1807-, g.m. Anders J. Kyrkje-Bruvik, sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 2.
  2. Kari 1811-, g.m. Nils Thomasson Stavenes. Sjå plasset Neset under Stavenes.
  3. Haldor 1814-, brukar her.
  4. Nils 1816-, sjå bnr. 12.
  5. Anders 1819-1820.
  6. Anders 1820-, d. ug. i Fossmark 1872.
  7. Anna 1823-1837.


  1837 skifteskøyte til Haldor Nilsson 1814-1893, g.m. Brita Knutsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 8, 1818-1897. Dei dreiv dette bruket til 1850.

  1839-1842 var Haldor også eigar av 1/4 i Bruvik kyrkje. 1850 gjorde Haldor makeskifte med verbror sin, Thomas A. Faugstad. I byte mot dette bruket fekk Haldor Fokstad bnr. 1. Det var den gongen rekna for å vera meir verdfullt enn Frammigarden. Det vert også fortalt at Haldor likte så godt skogen på Fokstad. Huslydopplysningar: Sjå Fokstad/Faugstad bnr. 6.


  1850 makeskøyte til Tomas Andersson Fokstad 1818-1899, g.m. Marta Knutsdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 8, 1817-1906. Tomas var plaga av gikt, difor ville han ha eit meir lettdrive bruk enn bruket på Fokstad.

  Born:

  1. Anders f. og d. 1843.
  2. Synneva 1844-, g.m Olav E. Bruvik, Dale. Sjå ættesoge for Dale.
  3. Anders 1847-, brukar på Mjelde. Sjå Haus s. 73.
  4. Knut 1848-1927, b. her.
  5. Dortea 1850-, g.m. Olav O. Indre-Boge, sjå Indre-Boge bnr. 6.
  6. Tomas 1853-, b. Bergen.
  7. Johannes 1855-1933, b. Indre-Bruvik bnr. 9.
  8. Brita 1858-, ug. hushjelp, b. Bergen.
  9. Ole 1862-, brukar her.
  10. Dortea 1865-, g.m. Nils A. Indre-Boge, sjå Indre-Boge bnr. 3.
  11. Maria 1869-1906, ug. sjukepleiar, b. Hamar.


  1884 skøyte til Ole Tomasson 1862-1953, gardbrukar og vaktmeistar ved Ulfsnesøy Skolehjem, g.m. Anna Maria 1870-1950, dtr. åt Anders O. Hetlevik og kona Marta. Sjå bnr. 27 nfr.

  Born:

  1. Agnes Dortea 1892-1895.
  2. Marta 1893-, b. Fotlandsvåg, g.m. Johannes H. Bruvik. Sjå bnr. 6 ofr.
  3. Dortea 1897
  4. Maria 1897-1944, g.m. Martin Olsnes, sjå Olsnes bnr. 7.
  5. Tomas 1899-, brukar her.
  6. Arthur 1901-, sjå bnr. 52.
  7. Olaf 1904-, brukar her.
  8. Johannes 1906-, b. Vaksdal, sjå Vaksdal bnr. 26.
  9. Magnus 1908-, sjå bnr. 31.
  10. Anton 1910-1977, møbelsnikkar, b. Ski, g.m. Solveig Vik.
  11. Anna 1912-2004, g.1 .g.m. Birger Werlo, g.2.g.m. Åsmund Hatlestad. Sjå ættesoge for Dale.
  12. Sverre, tannlækjar, b. Lena, g.m. Berit Lomsdalen.


  Tomas Olsson 1899-1935 var brukar her, men hadde ikkje skøyte. Tomas var g.m. Margit 1900-, husmor og fabrikkarbeidar, dtr. åt Ingeborg og Johannnes J. Bruvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 7. Margit og Tomas hadde ikkje born.


  1952 skøyte til Olaf Brudvik på bnr. 13, 16, og 61. Olaf f. 1904 var g.m. Berta 1903-1978, kontordame og husmor, dtr. åt Madli og Mons Mjelde, Bergen. Sjå Haus s. 73.

  Born:

  1. Marit 19**-, husmor, b. Stavanger, g.m. Ragnar Olsen.
  2. Brita 19**-, g.m. Magnar Herfindal. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
  3. Tore 19**-, sjå bnr. 76.


  Festenr. under bnr. 13.

  1885 feste til Daniel Nilsson Helle 1857-, dreiar, son åt Nils Danielsson Hellestræ og kona Marta Mikkelsdtr., g.m. Gustava Adolfine Marie 1860-, dtr. åt Hans Øvre Kvale, Ullensvang. Denne huslyden budde ei tid på Dale. Sjå ættesoge for Dale, men barnerekkja er ufullstendig.

  Born:

  1. Hans Nybert 1882-, b. U.S.A.
  2. Nils 1884-.
  3. Marta 1886-1889.
  4. Mikael 1887-.
  5. Marta Magdalena 1889-1892.
  6. Johannes 1892-.
  7. Ingvald Martin 1893-1894.
  8. Daniel 1897-1899.
  9. Martin Bertin Danielsen 1897-, b. Dale. Sjå ættesoge for Dale.


  BNR. 14

  Skilt frå bnr. 13 1876. Løpenr. 455 b. Skyld 2 sk. 1886: 0,02 skm.

  1876 skøyte for 100 spdl. til landhandlar Helge Kjetilsson Hamre 1804-1877, g.m. Janika Jakobia f. 1814.

  Born:

  1. Tora Margreta 1840-.
  2. Peter Andreas 1843-, sjå nfr.
  3. Helga Jakobia 1863-1871, ug.


  1884 skøyte til Ivar C. Loennecken, verfar åt Peter Andreas Hamre. Sjå nfr.


  1891 skøyte til Halfdan Hamre ved verja Peter Andreas Hamre. Sjå nfr.


  1897 skøyte til Peter Andreas Hamre 1843-1897, skipskaptein og disponent, g.m. Josefine Katarina Loennecken f. 1843.

  Born:

  1. Halfdan 1875-, sjå nfr.
  2. Josefa 1880-1948, ug. lærarinne. Sjå bnr. 21.


  1951 tinglyst heimel til Halfdan Hamre 1875-, eigedomsmeklar, b. Bergen, g.m. Emma Venes 1880-. Dei var barnlause. Sjå også bnr. 21.


  BNR. 15

  Indrebø. Skilt frå bnr. 4 1910. 0,02 skm.

  1910 skøyte til Sjur Davidsson Bruvik 1873-, sjå bnr. 10 ofr.

  1956 skøyte til sonen Ingvald S. Bruvik på bnr. 10, 15, 22 og 29. Sjå bnr. 10 ofr.

  1972 skøyte til medarving Svein I. Bruvik på bnr. 10, 15 og 22. å bnr. 10.


  BNR. 16

  Solli. Skilt frå bnr. 4 1916. 0,71 skm.

  1916 skøyte til Ole Tomasson Bruvik. Sjå bnr. 13.

  1952 skøyte til son Olaf Brudvik på bnr. 13, 16 og 30.


  BNR. 17

  Skilt frå bnr. 10 1918. Sletta av matrikkelen 1919 ved attest om at bnr. 10 og bnr. 17 grensar til kvarandre og har same eigar.


  BNR. 18

  Solbakken. Skilt frå bnr. 1 1919. 0,02 skm.

  1919 skøyte til skipskaptein Johannes Bruvik 1855-1933. Sjå bnr. 9 og 13.

  1936 heimelsinnehavar Signe Helene Helle. Sjå bnr. 9.

  1950 skøyte til Olav Sjursson Olsnes på bnr. 9 og 18. Sjå bnr. 9.


  BNR. 19

  Solbrekken. Skilt frå bnr. 1 1922. 0,01 skm.

  1922 skøyte til Haldor Jonsson Bruvik, 1852-1938 skomakar, son åt Jon Johannesson Fossmark, b. Votlo, og kona Kari Johannesdtr. Helle, sjå Haus s. 147 og Fossmark bnr. 1, g.m. Synneva Jensdtr. Hestad frå Holmedal.

  Born:

  1. Jenny 1886-, g.m. Oskar Nerheim. Sjå Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 13 og 21.
  2. Karen, sjå nfr.
  3. Jon, statsrevisor, b. Oslo.


  1943 skøyte til Karen Thunborg, b. i Sverige, dtr. åt skomakar Haldor Bruvik og kona Synneva, sjå ofr.

  Born:

  1. Signe, b. Oslo.
  2. Valfred, b. Sverige.
  3. Leif Lennart, b. Sverige.


  BNR. 20

  Strimmelen. Skilt frå bnr. 4 1923. 0,01 skm.

  1939 skøyte til Haldor O. Bruvik 1918-. Sjå bnr. 6.

  1957 skøyte til Johannes Haldorsson Bruvik 1891-.

  1965 skøyte til Berit Haldis Bøe, på bnr. 20 og 34. å bnr. 11 ofr.

  1974 skøyte til Rolf J. Bruvik 19**-, på bnr. 20 og 34. Sjå bnr. 6.


  BNR. 21

  Alfheim. Skilt frå bnr. 13 1926. 0,01 skm.

  1926 skøyte til Josefa Hamre 1880-1948, ug. Lærer.Sjå bnr. 14.

  1951 tinglyst heimel til Halfdan Hamre.

  1962 skifteskøyte til Gudrun Bjerregård i buet etter Halfdan og Emma Hamre.

  Gudrun 1904-, husmor, dtr. åt Christian Paulsen og kona Petra f. Bertelsen, Laksevåg, g.m. Toralf Bjerregård 1904-, oppsynsmann, b. Bergen, son åt skipsførar Hugo Bjerregård og kona Sofie f. Venes, b. Laksevåg.

  Barn:

  1. Hugo Christian 19**-, kontorsjef, Oslo, g.m. Margit Husa.

  Born:

  1. Thor Erik 19**-.
  2. Jan Ove 19**-.
  3. Rune Christian 19**-.


  BNR. 22

  Elvebakken. Skilt frå bnr. 10 1927. Skyld 0,03 skm.

  1956 skøyte frå Sjur D. Bruvik 1873-, til sonen Ingvald 1897-1971, på bnr. 10, 15, 22 og 29.

  1972 skøyte til medarving Svein I. Bruvik 19**-. Huslydopplysningar: Sjå bnr. 10.


  BNR. 23

  Solli. Skilt frå bnr. 10 1927. 0,03 skm.

  1934 skøyte til Konrad O. Hesjedal 1893-1970, fabrikkeigar, son åt Anna og Ole O. Hesjedal, Dale, g.1.g.m. Malena 1895-1935, dtr. åt Andrina og Sjur Bruvik. Sjå Indre-Bruvik bnr. 10 og ættesoge for Dale.

  Born:

  1. Astrid 19**-, b. Bergen, g.m. skulestyrar Bjarne Nøttveit. Sjå Olsnes bnr. 25.
  2. Johan Birger 19**-, sjå bnr. 48.

  Konrad g.2.g. 1951 m. Maria Nilsdtr. Almelid frå Modalen f. 1904. Sjå Almelid bnr. 5, Modalen.


  BNR. 24

  Samhold. Skilt frå bnr. 10 1927. 0,01 skm.

  1927 skøyte til Bruvik Handelslag.


  BNR. 25

  Samhold II. Skilt frå bnr. 4 1927. 0,01 skm.

  1927 skøyte til Bruvik Handelslag.


  BNR. 26

  Solbakken. Skilt frå bnr. 4 1927. 0,09 skm.

  1927 skøyte til Alfred Bruvik 1904-1967, fabrikkarbeidar, son åt Elisabeth Marie og Johannes N. Indre-Bruvik bnr. 4, g.m. Anna, husmor og butikkekspeditør, dtr. åt fabrikkarbeidar Odd Haugen, Bergen, og kona Marta f. Engevik.

  Barn:

  1. Terje, sjå nfr.


  1939 skøyte til syster Lava Karoline Johannessen f. 1889. Sjå bnr. 4.

  1943 skøyte til bror Alfred Bruvik. Sjå ofr.

  1965 skøyte til Terje Bruvik 19**-, b. Stokke bnr. 2.

  1973 skøyte til Anna Bruvik 1912-. Sjå ofr.


  BNR. 27

  Solstrand I. Skilt frå bnr. 1 1928. 0,02 skin.

  1876 fekk Anders Olsson Hetlevik skøyte hjå Helge K. Hamre på dei husa Helge Hamre hadde sett opp på husgrunnar som han hadde fått arvefeste på 1858 og 1868 under bnr. 1. Kjøpesummen for desse husa var 2000 spd.

  Anders f. 1849 var son åt Ole Arnesson Hetlevik frå Haukås i Åsane, g.m. Marta 1846-1918. dtr. åt Iærar Lars Andersson Åsheim og kona Marta Monsdtr. f. Skåldal. Sjå Ytre Arna s. 46 og Haus s. 93.

  Born:

  1. Anna Maria 1870-, g.m. Ole T. Bruvik, Indre-Bruvik bnr. 13.
  2. Ludvik Olai 1872-, sjå nfr.
  3. Elen Johanna 1874-, g.m. Andreas Hordvik. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
  4. Karen Andrea 1875-, g.1.g.m. lensmann Bernhard Martin Kumle 1873-1898. G.2.g.m. Johan Olsnes. Sjå bnr. 8 og ættesoge for Vaksdal og Jamne.
  5. Laura Amalie 1878-.
  6. Agnes Mathilde 1880-1890.
  7. Inga Sofie 1882-, g.m. Olai Monsson Bruvik, b. Vaksdal. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.
  8. Anna Olufine 1886-1889.
  9. Anna 1888-.
  10. Olufine 1888-.
  11. Agnes Mathilde 1891-, b. Ytre-Bruvik bnr. 43, g.m. Mikael Seilen.


  1923 og 1928 skøyte til Ludvik Olai Andersson Hetlevik 1872-1954, handelsmann og postopnar, g.m. Marta 1875-1941, dtr. åt Agathe og Haldor J. Dale bnr. 21. Sjå Dale bnr. 21 og Haus s. 192.

  Born:

  1. Anders 1895-1922, maskinist, ug.
  2. Håkon 1897-1900.
  3. Marta 1900-, b. Bergen, g.m. kelner Josef Breitschaft.
  4. Ågot 1902-1934, b. Bergen, g.m. ekspeditør Torvald Tangen.
  5. Håkon 1905-, Indre-Bruvik bnr. 38.
  6. Ludvik 1908-, sjå nfr.
  7. Frida 1916-1920.


  1944 skøyte til Ludvik Hetlevik 1908-1970, postopnar, g.m. Hjørdis, dtr. åt Sjur Jakobsson Olsnes bnr. 1 og 2. kona Helga Olsdtr.

  Born:

  1. Reidar 19**-, kontormann, b. Bergen.
  2. Bente 19**-, kontorist, b. Bergen.
  3. Toralf 19**-, verkstadarbeidar, b. Bergen.


  BNR. 28

  Solstrand II. Skilt frå bnr. 13 1928. 0,01 skm.

  Eigarar: Sjå bnr. 27.


  BNR. 29

  Skoletomt 3. Skilt frå bnr. 10 1931. 0,01 skm.

  Fyrste eigar var Sjur Davidsson Bruvik. Sjå bnr. 10.

  1956 skøyte til Ingvald Sjursson Bruvik på bnr. 10, 15, 22 og 29

  1957 skøyte til Bruvik Kommune frå Sjur Davidsson med samtykke frå heimelsinnehavaren, Ingvald S. Bruvik.


  BNR. 30

  Skilt frå bnr. 9 1932. 0,06 skm.

  1935 skøyte til Ole T. Brudvik.

  1952 skøyte til Olaf Brudvik på bnr. 13, 16 og 30. Huslydopplysningar: Sjå bnr. 13.


  BNR. 31

  Solheim. Skilt frå bnr. 13 1934. 0,02 skm.

  1948 skøyte til Johannes O. Bruvik 1906-, jarnbanearbeidar, son åt Anna Marie og Ole Bruvik, Indre-Bruvik bnr. 13. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

  1972 skøyte til Magnus O. Bruvik f. 1908 fra broren Johannes. Sjå bnr. 43.


  BNR. 32

  Samhold III. Skilt frå bnr. 4 1935. 0,01 skm.

  Bruvik Handelslag er oppført som kjøpar, men Johannes Martin J. Bruvik har heimel.


  BNR. 33

  Tunheim. Skilt frå bnr. 1 1938. 0,02 skm.

  Skøyte til Haldor Bertin Stokke 1886-1945, lærar og klokkar, son til Karl og Thomas Stokke, Dale, g.m. Marta 1866-1948, lærar, dtr. åt Ågota og Åmund M. Grønås. Sjå ættesoge for Dale, ættesoge og Arna sokn s. 556.

  Barn:

  1. Torvald 1910-, sjå nfr.


  1948 skøyte til Torvald Stokke 1910, professor, b. Oslo, g.m. Borgny 1899-, lærar, dtr. åt postopnar Olav Bondevik og kona Severina, Sogndal.

  Born:

  1. Halldor 1935-1937.
  2. Oddvar Halldor 19**-, lækjar, b. Bærum, g.m. Torbjørg Årvåg.
  3. Margit Solveig 19**-, fysioterapeut, b. Ås, g.m. Gunnar Abrahamsen.
  4. Kjell Torgeir 19**-, lækjar, b. Oslo, g.m. Halldis Aud Bjåstad.


  1960 skøyte til Magnus Stokke 1901-, handelsbetjent, son åt Anna og Johannes Stokke bnr. 5, g.m. Kristina 1901-, husmor, dtr. åt Ingeborg og Anders J. Olsnes bnr. 7.

  Born:

  1. Solveig 19**-, kjøkenleiar, b. Skåland, Lund i Rogaland, g.m. rektor Arnstein Gusta frå Ekne i Skogn.

  Born:

  1. Astrid 19**-.
  2. Jan Magnus 19**-.
  3. Line 19**-.


  BNR. 34

  Strimmelen II. Skilt frå bnr. 26 1940. 0,01 skm.

  1940 skøyte til Haldor Aksel Bruvik. Sjå bnr. 6.

  1957 skøyte til Johannes Haldorsson Bruvik 1891-, sjå bnr. 6.

  1965 skøyte til Berit Haldis Bøe f. Bruvik 19**. Sjå bnr. 11.

  1974 skøyte på bnr. 20 og 34 til Rolf J. Bruvik 1932. Sjå bnr. 6.


  BNR. 35

  Vårtun. Skilt frå bnr. 10 1942. 0,01 skm.

  1947 skøyte til Nils S. Bruvik 1899-1968, sjåfør, son åt Andrina og Sjur Bruvik, g.m. Maria, husmor, dtr. åt Anna og Nils Olai Olsnes bnr. 3. Sjå bnr. 10, 36, 56 og 57.

  Born:

  1. Sigurd Arvid 19**-, sjå bnr. 68.
  2. Anna 19**-, sjukepleiar, b. Bergen, g.m. Andreas Sæbø.
  3. Margrete 19**-, sjukepleiar, b. Bergen, g.m. Einar Sæbø.
  4. Normann Kåre 19**-, sjåfør, ug.
  5. Erling Dagmund 19**-, elektrikar, ug.


  BNR. 36

  Støa. Skilt frå bnr. 13 1946. 0,01 skm.

  1947 skøyte til Torvald Stokke 1910-. Sjå bnr. 33.

  1979 skøyte til Magnus Stokke f. 1901. Sjå bnr. 33.


  BNR. 37

  Fjæra. Skilt frå bnr. 13 1946. 0,01 skm.

  1947 skøyte til Sigurd Monsson Løtveit 1913-, sjå Løtveit bnr. 5 og Kyrkje-Bruvik og Seilæ bnr. 17.


  BNR. 38

  Strandflaten. Skilt frå bnr. 13 1946. 0,01 skm.

  1946 skøyte til Håkon Hetlevik 1905-, sjømann og verkstadeigar, ug., son åt Marta og Ludvik Olai Hetlevik. Sjå bnr. 27.


  BNR. 39

  Elvebakken I. Skilt frå bnr. 22 1946. 0,03 skm.

  1946 skøyte til Konrad O. Hesjedal. Sjå bnr. 23.


  BNR. 40

  Otterstad. Skilt frå bnr. 1, 10 og 13 1949. 0,01 skm.

  1950 skøyte til Brita Hopsdal 1908-, dtr. åt Helga og Sjur J. Olsnes bnr. 1, g.m. Hilmar Hopsdal. Sjå Olsnes bnr. 21.


  1961 skøyte til Reidar Langbråten 19**-, og Ågot Langbråten 19**-. Reidar Langbråten er landpostbod, son åt lensearbeidar Karl Langbråten og kona Laura Sofie f. Johansen, Eidsberg, Østfold, g.1.g.m. Inger Bergljot Raknes d. 1956.

  Barn:

  1. Anne Lisbeth 19**-, butikkekspeditør, Bruvik.

  Reidar Langbråten g.2.g.m. Ågot 19**-, husmor, dtr. åt entreprenør Magnus Hjelvik og kona Agathe. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 8, og Indre-Bruvik bnr. 79.

  Born:

  1. Mona 19**-, g.m. Atle Litun, b. Osterøy.
  2. Heidi 19**-, g.m. Almar Nicolaisen, b. Melbu, Vesterålen.
  3. Kari 19**-.
  4. Annette 19**-.


  BNR. 41

  Samhold IV. Skilt frå bnr. 4 1949. 0,01 skm.

  1950 skøyte til Bruvik Handelslag.


  BNR. 42

  Samhold V. Skilt frå bnr. 10 1949. 0,01 skm.

  1950 skøyte til Bruvik Handelslag.


  BNR. 43

  Haugtun. Skilt frå bnr. 13 1949. 0,02 skm.

  1950 skøyte til Magnus O. Bruvik f. 1908 sjå bnr. 13, jarnbanearbeidar, g.m. Ivarda 1907-, dtr. åt bonde Erik Areklett og kona Gjertina Ivarsdtr. f. Halsøy. Sjå Masfjordboki I s. 373 og bnr. 31.

  Born:

  1. Odd Erik 19**-, adjunkt, b. Farsund, g.1968-1976 m. Maria Kristine f. Feght frå Oslo.
  2. Gjermund Andreas 19**-, lærar, b. Hønefoss, g.m. Synnøve Oldernes frå Vadsø.
  3. Inge Magnus 19**-, tannlege, b. Kristiansund N, g.m. hjelpepleiar Inger Johanne Slaatten.
  4. Maria 19**-, husmor, b. Kristiansand S, g.m. amanuensis Ingvard Eidhammer.


  BNR. 44

  Klokkarhaugen. Skilt frå bnr. 1 1951. 0,18 skm.

  1953 skøyte til Bruvik Kommune. Eigedomen er nytta til lærarbustad.


  BNR. 45

  Solstrand III. Skilt frå bnr. 1 1951. 0,10 skm.

  1956 skøyte til Ludvik Hetlevik 1908-. Sjå bnr. 27 og 28.


  BNR. 46

  Bergheim. Skilt frå bnr. 13 1952. 0,01 skm.

  1953 skøyte til Bjarne S. Olsnes 19**-, jarnbanesnikkar, son åt Sjur J. Olsnes bnr. 1 og 2. kona Helga Olsdtr., g.m Inga 19**-, husmor, dtr. åt Ingeborg og Ole J. Kalland. Sjå Stokke bnr. 6.

  Barn:

  1. Jarle 19**-, kontorist, Verdal, g.m. postfunksjonær Astrid Hunne.


  BNR. 47

  Bergtun. Skilt frå bnr. 13 1952. 0,01 skm.

  1953 skøyte til Ole M. Olsnes 19**-, bygningssnikkar, son åt Maria og Martin Olsnes bnr. 7, g.m. Bjørg 19**-, husmor, dtr. åt Berta og Johannes Vik. Sjå Vik bnr. 18 og Stokke bnr. 7 og 9.

  Born:

  1. Torill Merete 19**-, g.m Harry Hauge. Sjå bnr. 82 nfr.
  2. Geir Otto 19**-, sjå bnr. 83 nfr.
  3. Per Gunnar 19**-.


  BNR. 48

  Soltun. Skilt frå bnr. 13 1952. 0,01 skm.

  1952 skøyte til Johan Birger Hesjedal 19**-, fabrikkstyrar og medeigar, son åt Malene og Konrad Hesjedal, g.m. Ingeborg Kathinka 19**-, husmor, dtr. åt Madli og Anders J. Bruvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 5 og Indre-Bruvik bnr. 23.

  Born:

  1. Ann-Magritt 19**-, g.m. Jan Kallekleiv. Sjå bnr. 81.
  2. Elsa 19**-.
  3. Jan Konrad 19**-.


  BNR. 49

  Knatten. Skilt frå bnr. 13 1952. 0,01 skm.

  1952 skøyte til Robert Bruvik 1924-1993, kjøkkensjef ved Ulfsnesøy Skolehjem, son åt Nikoline og Johannes Martin Bruvik, sjå bnr. 4 ofr., g. m. Else 19**-, husmor, dtr. åt bakar Berent Nesheim og kona Ruth f. Folio, Fotlandsvåg.

  Born:

  1. Erling 19**-, arrestforvaltar, b. Sauda, g.m. Helga Nesheim.
  2. Reidun 19**-, lærar, g.m. lækjar Magne Skartveit.
  3. Frank 19**-, sjømann, g.m. Berit Johansen, Haus.


  BNR. 50

  Utsyn. Skilt frå bnr. 13 1954. 0,01 skm.

  1954 skøyte til Johannes Stavenes 1922-1987.


  1960 skøyte til Godtfred Helen Larsen 1914-, glasmeistersvenn, b. Bergen, son åt statslos Godtfred Karl Johan Larsen d. 1918 og kona Kamilla d. 1959.

  Godtfred Helen Larsen er g.m. Nelly 19**-, husmor og butikkdame, dtr. åt maskinist Johannes Andreas Johannessen, Bergen, og kona Pernille Jensdtr. f. Hammarsland.

  Born:

  1. Helene 19**-, husmor, b. Bergen, g.m. Anton Næss.
  2. Erik 19**-, sveisar, b. Stord, g.m. Anne Marie Volland.
  3. Inger Margrete 19**-, sjukepleiar, Bergen, g.m. Leif Årdal.


  BNR. 51

  Solhaug. Skilt frå bnr. 13 1955. 0,05 skm.

  1955 skøyte til Sverre Ohrvik 1921-1977, stuert i utenriksfart, son åt handelsmann Sverre Ohrvik, Kristiansund N, og kona Olga, g.m. Dagmar 1918-1977, avdelingshjelp v/Ulfsnesøy Skolehjem, dtr. åt Pernilla og Knut Løtveit, bnr. 2.

  Barn:

  1. Otto, ingeniør, b. Seffle, Sverike, g.m. Ulla Lindstrøm.


  BNR. 52

  Tonæ. Skilt frå bnr. 13 1955. 0,01 skm.

  1955 skøyte til Arthur Brudvik 1901-1989, maskinist i utanriksfart og verkstadformann, son åt Anna Marie og Ole T. Indre-Bruvik bnr. 13, g. m. Aslaug 1920-2002, husmor, dtr. åt Inga Josefine og Peder J. Ytre-Bruvik bnr. 21.


  BNR. 53

  Bakketun. Skilt frå bnr. 10 1955. 0,30 skm.

  1955 skøyte til Dagny Olsnes 1902-, dtr. åt Andrina og Sjur D. Bruvik, g.m. Johannes A. Olsnes 1899-. Sjå Olsnes bnr. 6 og 7 og Indre-Bruvik bnr. 10.


  BNR. 54

  Liarenne. Skilt frå bnr. 16 1956. 0,01 skm.

  1956 skøyte til Sofia Drægni f. 1904, dtr. åt Ingebjørg og Anders J. Olsnes bnr. 7, g.m. Nils Drægni 1888-1948, son åt gardbukar Nils Drægni, Fortun i Sogn. Sofia og Nils Drægni hadde ikkje born. Dette var 2. ekteskapet åt Nils. I 1. ekteskap hadde han 3 born: Olga, Sina og Johan.


  BNR. 55

  Liarennet I. Skilt frå bnr. 1 1956. 0,01 skm.

  1956 skøyte til Sofia Drægni. Sjå bnr. 56.


  BNR. 56

  Vårtun I. Skilt frå bnr. 10 1956. 0,01 skm.

  1956 skøyte til Nils S. Bruvik 1899-. Sjå bnr. 35, 36 og 56.


  BNR. 57

  Vegåkeren. Skilt frå bnr. 22 1956.

  1956 skøyte til Nils S. Bruvik 1899-. Sjå bnr. 35, 36 og 56.


  BNR. 58

  Ingerstrand. Skilt frå bnr. 3 1957. 0,01 skm.

  1957 skøyte til Olav Rimmereid 1893-1970, styrar på Ulfsnesøy Skolehjem, son åt skuleheimstyrar Martinius Rimmereid og kona Hilda f. Syltingslid, g.m. Inger Katrine 1893-1972, dtr. åt Marta og Robert William Kvalvåg. Sjå ættesoge for Vaksdal og Jamne.

  Born:

  1. Knut 19**-, fylkestannlækjar, b. Molde.
  2. Hilda 19**-, lærar, b. Lillestrøm.
  3. Margrete 19**-, g.m. Iversen.


  1970 skøyte til Bergit Hjelvik 19**-, avdelingsleiar ved Ulfsnesøy Skolehjem, dtr. åt Agathe og Magnus Hjelvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 11.


  BNR. 59

  Nausttuft. Skilt frå bnr. 3 1957. 0,01 skm.

  1957 skøyte til Olav Rimmereid. Sjå bnr. 58.

  1970 skøyte Bergit Hjelvik. Sjå bnr. 58.


  BNR. 60

  Nesteigen nr. 3. Skilt frå bnr. 1 1958. 0,01 skm.

  1958 makeskifteskøyte. Mons N. Bruvik overdreg bnr. 60 til Ulfnesøy Skolehjem mot vederlag i bnr. 62. Sjå bnr. 1.


  BNR. 61

  Olderbotn. Skilt frå bnr. 3 1958. 0,01 skm.

  1958 makeskifteskøyte til Olaf Brudvik mot vederlag i bnr. 64 og 65. Sjå bnr. 13.


  BNR. 62

  Midtstykke. Skilt frå bnr. 3 1958.

  1958 makeskifteskøyte til Mons N. Bruvik. Sjå bnr. 1 og bnr. 60 ofr.

  1973 heimel til Steinar Bruvik med 4/10 og Bjørg Pedersen med 6/10.

  1973 Bjørg Pedersen er no eineeigar av bnr. 1 og 62.


  BNR. 63

  Summrisstallen. Skilt frå bnr. 13 1958. 0,01 skm.

  1958 makeskifteskøyte til Dagny Olsnes mot vederlag i bnr. 66. Sjå Olsnes bnr. 6 og Indre-Bruvik bnr. 53 og 66.


  BNR. 64

  Nesteigen. Skilt frå bnr. 13 1958. 0,01 skm.

  1958 makeskifteskøyte til Ulfsnesøy Skolehjem på bnr. 64 og 65, mot vederlag i bnr. 61.


  BNR. 65

  Nesteigen nr. 1. 0,01 skm. Sjå bnr. 64.


  BNR. 66

  Nesteigen nr. 2. Skilt frå bnr. 53 1958. 0,01 skm.

  1958 makeskifteskøyte: Dagny Olsnes overdreg bnr. 66 til Olaf Brudvik mot vederlag i bnr. 63.


  BNR. 67

  Kaitomt. Skilt frå bnr. 7 1958. 0,01 skm.

  1958 skøyte til Bruvik Kommune.


  BNR. 68

  Utsikten. Skilt frå bnr. 10 1961. 0,01 skm.

  1961 skøyte til Sigurd Nilsson Brudvik 19**-, bygg- og anleggsarbeidar, son til Maria og Nils S. Brudvik. Sjå bnr. 35 ofr. G.m. Astrid 19**-, husmor, dtr. til skomakar Jakob Nestås, Ål i Hallingdal, og kona Jenny f. Vestarvik.

  Born:

  1. Jenny Marie 19**-, b. Østese, g.m. Arne Vik.
  2. Anne Karin 19**-.
  3. Harald 19**-.
  4. Nina Sissel 19**-.


  BNR. 69

  Vårtun II. Skilt frå bnr. 10 1961.

  1961 skøyte til Nils S. Bruvik. Sjå bnr. 35.


  BNR. 70

  Jonsbu. Skilt frå bnr. 2 1963. 0,01 skm.

  1963 skøyte til Aud Furuset 19**-, lærar, dtr. åt Brita og Lars N. Bjørgo. Sjå bnr. 2 ofr., g.m. lærar Jan Furuset 19**-, son åt bonde Isak Gusta Furuset, Rissa, Trøndelag, og kona Gina f. Nesdal, lærar.

  Born:

  1. Kari 19**-.
  2. Dag 19**-.
  3. Gunnbjørg 19**-.
  4. Øivind 19**-.


  BNR. 71

  Rabben. Skilt frå bnr. 2 1963. 0,01 skm.

  1963 skøyte til Ingunn Bjørgo 1933-2005, aldersheimstyrar, Voss, ug., dtr. åt Brita og Lars Bjørgo. Sjå bnr. 2 ofr.


  BNR. 72

  Krossnesstø. skilt frå bnr. 13 1963. 0,01 skm.

  1963 skøyte til Alfred A. Brudvik 19**-, skipsførar, son åt Madli og Anders Brudvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 5.


  BNR. 73

  Bergly. Skilt frå bnr. 13 1964. 0,01 skm.

  1964 skøyte til Kåre Stokke 19**-, bakar, son åt Anna og Thomas Stokke, Dale, g.m. Beate 19**-, husmor og hjelpepleiar, dtr. åt bonde Hermann Gåsland, Bømlo, og kona Barbra. Sjå ættesoge for Dale.

  Born:

  1. Tomas 19**-, farmasøyt, Oslo, g.m. Irene Ekely frå Oslo.
  2. Bjarne 19**-, maskinistelev, Haugesund, ug.
  3. Steinar 19**-.
  4. Anne Britt 19**-, b. Moss, g.m. kateket Ole Skadberg.
  5. Hermund 1959-1962.


  BNR. 74

  Bergly II. Skilt frå bnr. 13 1964. 0,01 skm.

  1964 skøyte til Kåre Stokke. Sjå bnr. 73.


  BNR. 75

  Otterstad I. Skilt frå bnr. 13 1966. 0,01 skm.

  Olaf Brudvik har heimel 1975.


  BNR. 76

  Torebu. Skilt frå bnr. 13 1969. 0,01 skm.

  1970 skøyte til Tore Brudvik 19**-, fritidsleiar ved Ulfsnesøy Skolehjem, son åt Berta og Olaf Brudvik, g.m. Edith 19**-, husmor, dtr. åt skipsførar Ole Mjelde, Haus, og kona Magnhild f. Ådland. Sjå bnr. 13.

  Born:

  1. Ann Kristin 19**-.
  2. Jørn 19**-.
  3. Silje 19**-.


  BNR 77

  Bjørkeli. Skilt frå bnr. 13 1970. 0,01 skm.

  1970 skøyte til Rigmor Finsås 19**-, telegrafist, dtr. åt verkstadarbeidar Egil Finsås, Laksevåg, og kona Solveig, g. 1972 m. sjømann og arbeidsleiar Brynjulf Berge, son åt drosjeeigar Bjarne Berge, Nygårdslia, Bergen. Rigmor og Brynjulf Berge har ikkje born. Eigedomen er hyttetomt.


  BNR. 78

  Solhaug II. Skilt frå bnr. 13 1970. 0,01 skm.

  1971 skøyte til Sverre Ohrvik f. 19**. Sjå bnr. 51.


  BNR. 79

  Knausane. Skilt frå bnr. 62 1974. 0,01 skm.

  1974 skøyte til Arild Hjelvik 19**-, ug., maskinkjørar, son åt Agot Hjelvik og Erling Rønhovde, Dale, g.m. Iren Kobbeltvedt, husmor og butikkekspeditør, dtr. åt Laila Kobbeltvedt f. 19**, b. U.S.A. og Kjell Haukås f. 1936, b. Voss. Sjå bnr. 40 ofr.


  BNR. 80

  Fjordblikk. Skilt frå bnr. 62 1974. 0,01 skm.

  1974 skøyte til Terje Nesse 19**-, elektroingeniør, b. Haukeland, son åt gbr. Olav Nesse og kona Alma, Nessane, Sogn, g.m. Audny 19**-, dtr. åt Rakel og Magnus Hjelvik. Sjå Ytre-Bruvik bnr. 8.

  Born:

  1. Ingar 19**-.
  2. Tone 19**-.
  3. Monika Rita 19**-.
  4. Annike Oddveig 19**-.


  BNR.81

  Sjølyst. Skilt frå bnr. 62 1974. 0,01 skm.

  1975 skøyte til Jan Kallekleiv 19**-, anleggsarbeidar, son åt snikkar Arne Kallekleiv, Fotlandsvåg, og kona Jenny f. Langeland, g.m. Ann Magritt 19**-, husmor, dtr. åt Ingeborg Kathinka og Johan Birger Hesjedal. Sjå bnr. 48 ofr.

  Born:

  1. Laila 19**-.
  2. Bjørn 19**-.


  BNR. 82

  Haugetun. Skilt frå bnr. 13 1975. 0,01 skm.

  1975 skøyte til Harry Hauge 19**-, elektrikar, son åt sjåfør Hjalmar Hauge, Lonevåg, og kona Magda f. Bernes, g.m. Torill Merete 19**-, husmor, dtr. åt Bjørg og Ole Olsnes. Sjå bnr. 47 ofr.

  Born:

  1. Sven Åge 19**-.
  2. Monika Terese 19**-.
  3. Kenneth 19**-.


  BNR. 83

  Soltun. Skilt frå bnr. 13 1975. 0,01 skm.

  1975 skøyte til Geir Otto Olsnes 19**-, bygningssnikkar, son åt Bjørg og Ole M. Olsnes, Indre-Bruvik bnr. 47, g.m. Åse 19**-, husmor, dtr. åt bygningssnikkar Einar Martin Teigland, Lonevåg, og kona Ingeborg f. Herstad.

  Born:

  1. Vibekke 19**-.
  2. Tommy 19**-.
  3. Jannicke 19**-.


  HUSMENN OG GJESTGJEVARARPLASSET KROSSNESET

  Dette plasset har ein svært få opplysningar om. To huslydar er nemnde sist på 1600-talet.

  Johannes Ingebrigtsson Krossnes f. om lag 1640 d. 1692 budde her saman med kona si, som døydde 1695. Namnet hennar er ikkje kjent. Johannes Ingebrigtsson var frå Hana, son åt brukaren Ingebrigt Monsson. Far og son dreiv Hana i lag i 1660-åra. Sjå Hana, brukarar før 1690.


  Anders Olsson var husmann pa Krossnes i 1690-åra. Han døydde 1695.

  I kyrkjeboka finn ein desse borna nemnde:

  Johannes f. og d. 1693.
  Marta 1694-.


  Knut Gregoriusson Vik 1730-1788 var husmann her. Knut var g. 1760 m. Anna Josefdtr. Øvste Mjelde 1726-. Dei hadde ikkje born. I skiftet etter Knut 1788 var bruttosummen i buet 160 rdl. Nettoen var 127 rdl. Enkja ervde halvparten. På hennar lut fall husa, som var verdsette til 20 rdl. Dei andre arvingane var broren Eirik Gregoriusson Vik bnr. 1 og systerdottera Gjertrud Bastesdtr. Kyrkje-Bruvik bnr. 10.

  Anna Josefsdtr. g.2.g. 1790 m. Knut Ivarsson Dale bnr. 8, 1747-1792. Sjå Dale bnr. 8. Same året vart det tinglyst kontrakt mellom Knut Ivarsson og lensmann Johannes Faugstad om bruken av gjestgjeveriet på Indre-Bruvik. Johannes Faugstad hadde 1789 fått kongeleg bevilling til å driva gjestgjeveri her. Om det hadde vore drive gjestgjeveri tidlegare, finst det ikkje noko skriftelege vitnemål om. Kontrakta frå 1789 har denne ordlyden:


  "Contrakt angaaende giestgiveriet paa indre Brudvig.

  Da Hans Kongl. majestet dette aar allernaadigst har bevilget og tilladt mig at holde giestgiverie ved min eyende gaard indre Brudvig i Arne skibrede i Nordhordlehns fogderie lader ieg herved bortforpagte bemeldte giestgiverie ved stedet indre Brudvig tilligemed en husegrund og husmandested efter afg. Knud Gregoriusen til velagted ungkarl Knud Iversen Dale paa følgende vilkaar:

  1. Skal bemeldte Knud Iversen Dale svare mig udi aarlig afgift 7 rd., som uden nogen varsel betales hvert aars paaske eller 14 april.
  2. Skal han tilforpligtet være at holde dette giestgiveriested i forsvarlig stand vedlige og de rejsende med fornøden logementer samt spise og drikkevarer til nødtørftighed og for en billig betaling sammesteds betiene og i alle maater at rette seg efter lovens forordninger som om kroe-hold paa landet allerede og især af 8de martz 1757 eller herefter udgivne vorder og i øvrigt vogter sig for at giøre nogen slags fornærmelse, men beviser alle og enhver og især gaardens leylendinger al skyldig og billig tienstagtighed.
  3. Skal han forpligtet være at tilhandle sig hos Kiøbmand Velædle hr. Johan Christoffer Stabren, Bergen alt hvad han behøver til giestgiveriets vedligeholdelse saasom: Malt - homle - brendevin og tobak . . alt gode og før lige billig pris, som hos andre Kiøbmand
  4. Jeg som eyer betaler selv de ordinære skatter af giestgiveriet men derimod hvad forordringen av 11de martz 1789 paabyder eller alle andre pa bud - være sig af hvad navn nævnes kan, betaler forpagteren alene uden afdrag for mig i mindste maade. Paa disse vilkaar overlades dette giestgiverie tilligemed husmandsstedet som før er meldt ved stedet indre Brudvig til bemeldte Knud Iversen Dale at beboe og bruge sin gandske livstid - uden saa er at jeg som eyer skulde blive tilsinds self vilde beboe og bruge det eller at overdrage det til en af mine leylendere.


  Anna Josefsdtr. g.3.g. 1793 m. Lars Johannesson Fossmark 1759-1803. Anna døydde 1804 86 år gamal.

  Lars fekk overdrege retten til å driva gjestgjeveri. Han hadde mellom anna bevilling til å selja brennevin, øl og vin til reisande. Det var forbod mot å selja noko til bygdefolk, men dette forbodet var det nok vanskeleg å halda. 1798 sende res. kap. Lars Larsen klage til futen over utskjenkinga i gjestgjeveriet. I tingbok nr. 48 fol. 150 finn ein fylgjande:

  "Rapport fra res. kap. Lars Larsen til fogden over giestgiveren Lars Brudvig for hans jevnlig tilladende uorden ved svir og drik paa hellige dage m. v.

  Lensmand Johannes Faugstad mødte og indleverede sorenskriverens indkaldelse til idag med sin paategning om lovlig forkyndelse for alle vedkommende. Giestgiveren Lars Johannesen Brudvig mødte og efterat Cappellanen hr. Larsens Klage var ham forelæst, erindrede sig ikke at det 2de pintsedag i hans hus under gudstienesten blev solgt brendevin eller ikke, men efter at tienesten var forbi kan dette være passeret og hvoraf han ikke kan nægte for at jo nogle af almuen var beskienkede -den han dog ikke ved at navngive, men hvilke han siger var beskienkede før de kom til ham. Som vidner i sagen var indstefnet medhielperne Thomas Johannesen Skaftun og Ole Sjursen Kierke-Bruvik. De havde været i Kierken og vidste ikke hvad som foregik hos giestgiveren.

  Thi kiendes for ret:

  Giestgiver Lars Johannesen Brudvig bør at bøde til Haus sogns fattige 2 rd. samt rettens gebyr og beskrivelse 2 rd. Til lensmand Faugstad 2 rd. 1 ort og 8 skilling, samt til hver af vidnene for hoft i onnestiden 48 skill. - og til hver af lagretten 1 ort og 8 skill. som alt erlegges inden 3 solemærker efter denne doms forkyndelse under lovlig adferd."


  LEIGEBUARAR

  Rasmus Ellingsson 1717-1789 og kona Johanna Mathiasdtr. budde til leige på Indre-Bruvik.

  Born:

  1. Helga 1760-.
  2. Brita 1760-, g.1 .g.m. Mons J. Ytre-Bruvik, sjå Ytre-Bruvik bnr. 11.
  3. Elling 1762-.


  Mikkel Johannesson Indre-Bruvik 1770-, gifte seg 1794 m. Brita Andersdtr. Mikkel var son åt Johannes Ivarsson Langeland frå Hosanger og kona Kari Mikkelsdtr. f. Vassdal. Dei var brukarfolk på Indre-Bruvik. Sjå ofr.

  Mikkel og Brita budde her til om lag 1796. Kvar dei sidan busette seg er ikkje kjent.

  Born:

  1. Anna 1794-1795.
  2. Johannes 1795-.
  3. Johannes 1796-.


  Gerhard Christopher von Krogh 1764-1844 var yrkesmilitær. Han var fødd på garden Håkenvik i Vikedal prestegjeld, Rogaland. Gift 1793 m. Ulricha Fredericha Catharina Barth, dotter av sorenskrivar G. D. Barth. Krogh var korporal 1777, premierløytnant 1786 og kaptein ved det Bergenhusiske regiment 1799. Kring 1800 budde han med huslyden sin på Indre-Bruvik. Seinare var han stabskaptein ved Bergens garnison. Han døydde i Bergen 1844. Born:

  1. Søren Georg Daniel 1796-, overtollbetjent, Flekkefjord.
  2. Maria Catharina 1798-, b. Bergen.
  3. Bernhardus Arnoldus 1800-, skipskaptein, Bergen.
  4. Christopher 1802-1836, b. Bergen.
  5. Georg Fredrik 1804-1855.
  6. Marie d. 1830.
  7. Wilhelmine 1806-, b. Bergen.
  8. Morten Johan d. 1839 i Oslo.


  Peder Nilsson Tarlebø, slaktar og sjømann, var g.m. Agate Olsdtr. Indre-Bruvik, dtr. åt brukaren Olav Olsson Fossmark og kona Marta Magnesdtr. Sjå ofr.

  Barn:

  1. Dortea 1802-, sjå nfr.


  Peder Olsson Søre Myking og Dortea Pedersdtr. Indre-Bruvik f. 1802, sjå ofr., fekk ei dotter, Marta 1827-, g.m. Thomas Haldorsson Dale bnr. 1. Sjå Dale bnr. 1.


  Jens Christian Holm, snikkar, og kona Sofie f. Butler, budde her 1829.

  Born:

  1. Christian 1829-.
  2. Severine 1829-.


  1876 budde Nils Andersson Bruvik og kona Marta Monsdtr. her.

  Barn:

  1. Berta Maria 1880-.


  Johannes Jonsson Bruvik f. ca. 1855, snikkar og brannmann, var g. 1877 m. Malene Andersdtr. Stamnes, f. ca. 1859. Dei budde her til ca. 1890.

  Born:

  1. Marta 1878-.
  2. Jon 1880-1887.
  3. Kari 1882-.
  4. Arthur 1885-.
  5. Johanne 1887-.
  6. Jon 1889-.


  Olav Ivarsson Grøtå 1841-, var smed og budde på Indre-Bruvik. Dei kalla han "Åen". Han var son åt Ivar Olsson Grøsvik og kona Brita Gudmundsdtr. Sjå Grøtå, strandsitjarar. Olav var gift, men namnet åt kona er ikkje kjent. Dei var barnlause, men dei hadde ein fosterson, Nils Bruvik. Nils var busett i Brooklyn, New York, g.m. Ingeborg Olsdtr. Stokke bnr. 4, f. om lag 1868. Nils var los på ein losbåt.


  Peter Treschov Hanssen frå Svelvik var g. 1877 m. Kaia Margrete Kåstøl frå Molde.

  Born:

  1. Johanna Karoline 1877-.
  2. Daniel Monrad 1879-.
  3. Arthur Rafael 1880-.


  Johan Jakob Fasting, ingeniør, og kona Otilia Karolina f. Grill budde her 1879. Han var bygningssjef på Vossebana. Sjå De Norske Jernbaners Historie bd. 1 s. 359-360.

  Born:

  1. Lisen Grill 1879-.
  2. Andreas Ulfsnes Grill 1879-.


  Lauritz Nilsson Berg og kona Andrine Pedersdtr. budde på Indre-Bruvik 1879. Dei fekk då sonen Lauritz f. 1879.


  Jon Henrik Jonsson, banearbeidar, og kona Anna Simensdtr. f. Evenstad, budde her 1879, då sonen Johan var fødd.


  Ole Peter Andreasson, svensk banearbeidar, og kona Ingeborg Pedersdtr. f. Sjølsvoll, budde her 1879 då dottera Inga Margreta var fødd.


  Natanael Andersson, svensk oppsynsmann, og kona Lydia Charlotte f. Mayer, budde her kring 1880.

  Born:

  1. Elfrida Mathilde 1880-.
  2. Udøypt barn f. og d. 1881.
  3. Emma Kamilla 1882-.
  4. Canny 1885-.


  Ole Kristoffersson Vilberg og kona Karoline Olsdtr. budde her 1879. Dei fekk då sonen Julius Bernhard.


  Samuel Johannes Solemsli frå Førde, kontorassistent, f. om lag 1846, gifte seg 1880 m. Mathilde Larsine Simonsen f. om lag 1854.

  Born:

  1. Marta 1881-.
  2. Arthur Johan 1882-.


  Erik Theodor Eriksen f. i Bergen om lag 1856, bakar, gifte seg 1880 m. Anne Margrete Pedersdtr. Indre-Bruvik f. om lag 1855.

  Barn:

  1. Valborg Erika 1880-.


  Martinus Jonsson Falkanger, skomakar, og kona Ingeborg Olsdtr. budde her 1887 då dottera Oline var fødd.


  Johannes Andersson Kyrkje-Bruvik gifte seg 1887 m. Ingebjørg Pedersdtr. Indre-Bruvik.

  Born:

  1. Anna 1889-1891.
  2. Peder 1892-.

  Johannes Knutsson Jamne, arbeidar, og kona Ingeborg Nilsdtr. budde her då dottera Marta var fødd. Han var truleg frå Jamnabrekka.


  © Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

  Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
 • Personlege verktøy