Overføring av Torfinno til Bergsdalsvassdraget 1928, av Knut Rødland

Frå Vaksdal Historielag

Jump to: navigation, search

< Vaksdal Historielag < Bygdebøker for Vaksdal < Bergsdalen Innhald


Overføring av Torfinno til Bergsdalsvassdraget
Av Knut Rødland


Då Voss herad og Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap fekk konsesjon på denne overføringa, vart det halde eit skjøn i oktober 1928, som skulle fastsetfa godtgjersla for dei ulemper og den skade denne overføringa ville gjera.

Då føresetnaden for skjøn var drøfta, vart dette forma slik for Bergsdalen: IX a. "At det for eiere og rettighetshavere i Bergsdalen fastsettes erstatning for skader og ulemper såvel ved regulering av Hamlagrøvand som ved overføring av Torfinno.

b. At skjønet, hvis det holder Hamlagrøreguleringen utenfor uttrykkelig gis tilkjende, hvilke virkninger det har regnet med ved denne regulering spesielt på islegningen nedover vassdraget.

c. At skade ved flom og ras holdes ute ved dette skjøn og blir gjenstand for senere erstatning.

d. At det bestemmes flere broer over vassdraget".


Skjønsretten kom fram til fylgjande utsagn om .Bergsdalen punkt 5: "Grundeiere og rettighetshavere i Bergsdalen - om disse sidste se dog nedenfor - ingen skade eller ulempe vil lide ved Torfinnos overføring til Bergsdalsvassdraget. Disse grundeiere og rettighetshavere er derfor ikke tilkjent nogen erstatning.

Ad IX a. henvises til kjendelse av igår. Ad. b og c) det er rettens forutsetting, at det ved overenskomst mellem partene eller ved skjøn som omtalt av kraftselskapets vedkommende under befaringen anordnes et rimelig antal broer over elven, hvilke broer med adkomst til samme opføres og vedlikeholdes av expropriantene og at broene opføres uten unødig ophold. I så tilfælde antager retten at overførelsen av Torfinno ikke vil foranledige yderligere skade eller ulempe for grundeierne i Bergsdalen end allerede vil være en følge av Hamlagrøreguleringen.

Det er videre forudsetningen, at reglementet for tapning fra Hamlagrøvandet blir uforandret også efter Torfinsoverføringen dertil, således at flomvandføringen fra Hamlagrøvand ikke kan økes ved Torfins overføring.


© Vaksdal Historielag, Postboks 205, 5721 Dalekvam, e-post: bygdebok@vaksdalhistorielag.org

Ansvarleg redaktør Rolf Erik Veka.
Personlege verktøy